Nejvyšší státní zastupitelství. Na vědomí VSZ a ÚS, dne 4.1.2016


Nejvyšší státní zastupitelství. Na vědomí do spisů UŠ a VSZ Olomouc
  • ·         NS a ÚS (č.j. II. ÚS 3196/15 a č. j. SPR. ÚS 433/2015)
  • ·         VSZ Olomouc (č. j. 1 VZN 764/2015)


Věc: Trestní /kárné oznámení za krytí a napomáhání uskutečňování závažné trestné činnosti, popř. stížnost na vědomě nezákonný postup konkrétních pracovníků SZ a soudů a šetření věci pod dozorem VSZ Olomouc (spis č. j. 1 VZN 764/2015). Podání je zveřejněno na http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

 

I.             Podání NSZ, NS, VSZ a ÚS a návrh na vyloučení

Ústavní soud ČR je laskavě žádán přiložit podání Nejvyššímu státnímu zastupitelství do spisu k navrhovanému naléhavému ústnímu řízení č.j. II. ÚS 3196/15 (a č. j. SPR. ÚS 433/2015). Účastník soudního řízení je Nejvyšší soud. VSZ Olomouc je laskavě žádáno přiložit toto podání Nejvyššímu státnímu zastupitelství do spisu č. j. 1 VZN 764/2015

Návrh na vyloučení: Z šetření trestního/kárného a stížnostního podání navrhujeme vyloučit nejvyššího státní zástupce, kterého jsme o závažnosti situace v bodu 1) níže informovali ihned a opakovaně po nástupu do funkce a na kterého jsme proto za vědomé krytí zločinů (s označením jmen zabitých občanů) spáchaných konkrétními prostějovskými státními zástupci a soudci v bodě1) podali v roce 2014 trestní oznámení (označeno SZ a P ČR za nedůvodné bez vyšetřování a bez vyjádření k důkazům, stejně tak nešetřený trestní podnět na policejního prezidenta k marné 15 žádosti o policejní ochranu a napomáhání zločinu)


Podání k rozhodnutí NSZ

1)                   Návrh na přikázání dozoru VSZ Olomouc s níže uvedenou podmínkou vyloučení. Vědomě nezákonná rozhodnutí  GIBS, státních zástupců VSZ  Olomouc, KSZ Olomouc, OSZ Olomouc, KSZ Brno a OSZ Prostějov a také níže uvedených SZ ke spáchaným zločinům od roku 2005, resp. systematicky od roku 2009 s žádostí o přikázání dozoru VSZ Olomouc s níže uvedenou podmínkou vyloučení. Viz níže.

2)                   Návrh na přikázání dozoru VSZ Olomouc s níže uvedenou podmínkou vyloučení. Níže jsou doložena vědomě nezákonná rozhodnutí  GIBS, státních zástupců VSZ Praha, MSZ  Praha a OSZ Praha 1 a OSZ Praha 3 od roku 2011 (podání bude zpracováno následně, nejpozději do 14 dnů). Je navrhováno věc šetřit VSZ Olomouc dle doplněných podkladů spisu a podnětu ze dne 11. 12. 2015 č. j. 1 VZN 764/2015 zamítaného šetřit se souhlasem VSZ Praha, MSZ Praha a OZ Praha1 a Praha 3 bez odůvodnění od roku 2012 – 2015. Uvedená trestní oznámení jsou doložená souhrnně na blogu hlavního (spolu) zřizovatele Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,o.s.) http://atelier-alf.blogspot.com/ a dalších blozích. Stejně tak je odmítáno zahájit šetření pro nové skutečnosti, i přes jejich doložení a klíčové roli v předmětné věci.II.            Odůvodnění k nevyšetřování podání

Ústavní soud opakovaně označil řádné vyšetření trestního podnětu za základní právo, naposledy pak dne 2. 3. 2015 pod č. j. I. ÚS 1565/14. 


Současně opakovaně v intencích ústavnosti vyložil, co je a není zákonný postup při šetření trestního oznámení

Citujme například č. j. III. ÚS 511/02: 


 „Postavení státního zastupitelství jako žalobce, jemuž přísluší dbát zájmů státu, však nikterak neznamená, že by ve svém postupu, zejména tam, kde je mu zákonem svěřena dozorčí činnost nad zákonností přípravného řízení (§ 174 odst. 1 tr. ř.) nebo pravomoc rozhodnout o podané stížnosti, bylo státní zastupitelství oprávněno k libovůli, jíž se zpravidla rozumí svévole v rozhodování či v provedeném postupu, tedy k rozhodování bez bližších kritérií či alespoň zásad odvozených jím z právní normy. Této nestrannosti státního zastupitelství dává procesní předpis výraz tím, že mu svěřuje - mimo jiné - ve vybraných věcech (§ 141 odst. 1 a 2 tr. ř.) právo a povinnost přezkumu všech výroků napadeného usnesení (§ 147 odst. 1 tr. ř.), ;příp. právo rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí [§ 174 odst. 2 písm. c) tr. ř.] s tím, že takto vydané rozhodnutí státní zastupitelství zákonem stanoveným způsobem odůvodní [§ 134 odst. 1 písm. d) a odst. 2 tr. ř.]. Posléze uvedenému požadavku zákona nelze podle přesvědčení Ústavního soudu rozumět jinak, než že státní zastupitelství v odůvodnění svého rozhodnutí rozhodovací důvody natolik vyloží, že z nich bude patrný rozsah provedeného přezkumu a zejména - alespoň podstatným způsobem - vysvětleno, proč materie stížnosti zůstala rozhodnutím o ní nedotčena, příp. z jakých důvodů bylo napadené rozhodnutí změněno či nahrazeno rozhodnutím vlastním. Jde o povinnost, která se úzce dotýká nejen procesní čistoty řízení, ale také práva na obhajobu, které je ústavně zaručeno od samého počátku řízení (§ 37 odst. 2 Listiny); řečeno jinými slovy, při absenci jiného plně nestranného institutu soudcovského typu (kupř. vyšetřujícího soudce) jde o procesní zábranu, která by - z pozice stíhaného - měla bránit překvapivým nebo dokonce obmyslným rozhodnutím veřejné moci, kterou státní zastupitelství v trestním řízení disponuje a která téměř vždy stíhaného rozličným způsobem a v různém rozsahu zatěžuje. Dostatečnost odůvodnění rozhodnutí, které státní zastupitelství vydává, je proto nejen plněním zákonem stanovených požadavků, ale nadto je také výrazem ústavnosti, na níž jsou principy trestního řízení založeny (čl. 36 odst. 1 Listiny). "III.          Podání Add. 1)- odůvodnění a návrh
Navrhujeme, aby věc NSZ přikázalo vyšetřit, resp. vyšetřit pod dozorem VSZ Olomouc s vyloučením olomouckého vrchního státního zástupce, který důkazně uvedenou trestnou činnost opakovaně kryje, doloženo na důkazu níže.

 
Odůvodnění: Jak je VSZ Olomouc od roku 2005 známo, do roku 2015 bylo členy asociace Open Royal Academy výzkumného programu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) podáno mnoho marných trestních oznámení na konkrétní státní zaměstnance za spáchané zločiny (ublížení na zdraví včetně ublížení s následky smrti, příprava a podpora zločinu, poškozování cizích práv, šíření poplašné zprávy, pletichy při zadávání veřejné zakázky atd.) doložené lékaři a také soudním znalcem Vládě ČR, důkaz zde i s razítkem podatelny dne 8. 3. 2011 http://vlada-cr.blogspot.com/   a dne 11. 5. 2011 také soudním znalcem policii, prostějovskému státnímu zastupitelství a soudu, důkaz i s razítky podatelen také z OS Olomouc doložen zde http://octr-prostejov.blogspot.com/

 
Trestní oznámení všechny stupně SZ zakázaly policii vyšetřovat (důkaz viz níže) a odmítaly se věcí zabývat také všechny stupně soudů včetně nejvyššího a ústavního a ministerstva a ministra spravedlnosti. 

Důkaz také doložen v šesti ústavních stížnostech členů výzkumu od 20. 2. 2012 – 28. 10. 2015 na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/


Aktivní je pouze http://constitutional-court.blogspot.com/ čj. II. ÚS 3196/15


ÚS vždy odmítl stížnost projednat bez odůvodnění stejně jako SZ a NS pro údajnou nedůvodnost důkazy doložených výroků napadaných rozhodnutí, mj. u NS nepravdy pro posouzení Soudním dvorem EU, že konopí je prekurzor a nařízení ES o prekurzorech lze transponovat do zákona o návykových látkách, již s ohledem na znalosti studentů a odkazované judikatury a legislativu OSN a EU jde o průhlednou justičně exekutivní korupci

 
Konkrétně nově: Šesté trestní oznámení ze dne 4.9.2015 na označené konkrétní prostějovské státní zástupce a soudce za opakovaně spáchané  zločiny proti lidskosti od roku 2009 do 3.9.2015 opětovně naplňující zločiny dle § 149 v odstavci čtyři a § 401 trestního zákoníku opětovně Policie ČR bez odůvodněni a vyvrácení důkazů dne 22. 10. 2015 pod č.j. KRPM-113600-8/ČJ-2015- 140516 označila za nedůvodné a uvedla, že se poškození mají domáhat práv u OSZ Prostějov, tzn. osob podezřelých z uvedených zločinů.

 
GIBS dne 30.10.2015 pod č.j. GI-P-1289-3/2015 označila uvedené jednání policie opětovně za zákonné, aniž vyvrátila jednoznačné důkazy o napomáhání, resp. schvalování uvedených zločinů a povinnosti odůvodnit rozhodnuti o odloženi trestního oznámeni.

  
GIBS dne 16. 12. 2015 pod č.j. GI-K-1732-2/2015 označila stížnost na takové jednání za důvod předat šetřeni stížnosti k vyřízení OSZ Olomouc


OSZ Olomouc rozhodlo  již dne 30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8, že Policie ČR dne 22.10.2015 v rozhodnutí č.j. KRPM-113600-8/ČJ-2015- 140516 k šestému trestnímu oznámení na prostějovské soudce a státní zástupce nepochybila a že uvedené trestní oznámení předává k vyřízeni OSZ Prostějov, tzn. osobám podezřelým z uvedených zločinů.

 
OSZ Olomouc dne 16.12.2015 č.j. ZN 6313/2015-10 rozhodlo, že OSZ Prostějov trestní oznámení vrátilo OSZ Olomouc k šetření pro místní nepříslušnost.
OSZ Olomouc následně pouze ve dvou větách uvedlo, že věc přezkoumalo a neshledalo pochybení v práci policie a že k žádným trestným činům nedošlo, když byla označena jména zabitých již v roce 2011 a doložena jména svědků a onkologicky nemocných písemným prohlášením a videem z 2.9.2015. 


Proti tomuto postupu OSZ Olomouc v dřívějších letech podali podavatelé stížnost KSZ Olomouc a VSZ Olomouc, marně.  


Proto žádáme věc pod veřejnou kontrolou dle zákona dozorovat VSZ Olomouc, i přes níže uvedené k osobě vrchního státního zástupce, kterého žádáme vyloučit. 


K vyloučení olomouckého vrchního státního zástupce – odůvodnění


VSZ Olomouc a NSZ Brno nebo přímo nejvyšší nebo vrchní státní zástupce nikdy neseznali jako nezákonné a jako porušování základních práv nevyšetřování či dokonce zákaz vyšetřit uvedené trestní oznámení

Zákaz policii trestní oznámení za spáchané zločiny vyšetřit, jak bylo opakovaně marně doloženo všem stupňům soudů včetně ústavního a nejvyššího, vydala předsedkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděžda Kezniklová dne 16.6.2011 pod č.j. 1 ZT 11/2010-195, viz bod 8 na http://osz-prostejov.blogspot.com/  

Šesté trestní oznámení ze dne 4.9.2015 na označené konkrétní prostějovské státní zástupce a soudce za šestou konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově dne 3.9.2015 označil uvedený podezřelý spolupachatel (prostějovský státní zástupce Mgr. Ivo Černík) bez odůvodnění dne 14. 10. 2015 pod č. j. ZN 1946/2015-10 za nedůvodné, stejně tak  opětovně KSZ Brno dne 12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/-28.

KSZ Brno v uvedeném rozhodnutí vědomě nepravdivě uvedlo, že uvedená trestní oznámení již řešil a vyřešil dovolací nejvyšší soud.

KSZ Brno v rozhodnutích ze dne 23. 11. 2015 pod č. j. SIN 40/2015 vědomě nepravdivě uvedlo, že spáchání uvedených zločinů  řešil a vyřešil Nejvyšší soud v rozhodnutích č. j. 8 Tdo 1231 /2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015

Dne 30. 11. 2015 KSZ Brno pod č.j. SIN 42/2015 uvedlo, kolikrát od roku 2009 šetřilo nezákonné jednáni prostějovských soudců a státních zástupců a seznalo je – v rozporu s doloženými skutečnostmi - za zákonné.

Stížnost ze dne 30. 11.2015 na vydávání vědomě nepravdivých informací KSZ Brno, že uvedené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců kdy šetřil Nejvyšší soud pod č. j. 8 Tdo 1231 /2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015, označil vrchní stání zástupce VSZ Olomouc  dne  21.12.2015 pod č.j. SIN 304/2015 za nedůvodnou a uvedl, že KSZ Brno splnilo svou zákonnou povinnost, když stěžovateli uvedlo č.j. rozhodnutí Nejvyššího soudu, ve kterých bylo o uvedených zločinech jednáno, což snad ani nelze komentovat, o jakou jde zvůli.

I přes výše uvedené důkazy žádáme, aby trestní oznámení dozorovalo VSZ Olomouc a věc byla řádně prošetřena a naše výroky na důkazech vyvráceny.

Např. SZ a PČR prokáže, že námi vyrobená konopná mast, kapky, čípky a tobolky z konopí a a květ, když je co třeba dle nemocného a místa postižení, nedokáží v rámci cannabisterapie zastavit u nejméně 33% respondentů dle vyšetřovacího pokusu dle trestního řádu komplikace u diabetes, jako je nejméně 10 tisíc zbytečných amputací diabetických končetin jen za konfiskace Ospělova (roční počet amputací!), nemáme reklamaci! Nebo ať SZ vyvrátí například tvrzení onkologicky nemocných z 2.9.2015 na videu na http://respekt-blog.blogspot.com/

Mast atd. nezpůsobuje při vhodném dávkování změny vědomí, ale může vést při vhodném/nevhodném dávkování k vyloučení z dopravy či zaměstnání a zahájení správního/přestupkového/trestního řízení, což je naprosto absurdní situace, když právě neoznámený předpis č. 50/2013 Sb. výrobu takové masti zakázal, stejně tak čípků nebo kapek a překladatelé a poradci neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. nyní chtějí skrze nový pražský Institut – zprávy z prosince 2015 - prodávat licence a patenty ?§ !. Na mast? Čípek? Kapky, spray, tinktury, nebo snad genetiky, bylinné směsi a jiné radosti zahrady?

Rádi tento policejní vyšetřovací pokus s konopnou mastí a čípky, kapičkami a květem odborně zajistíme, doporučíme dávkování a metody, složení, konečná receptura a metody dle DG však nemůže být součástí rozhodnutí a smí ji vědět pouze a jen určitý konkrétní zaměstnanec a musí podepsat závazek mlčenlivosti. Neradi bychom se dočkali situace, že nebudeme odškodněni a Institut bude prodávat licence a patenty a třeba na oční kapky a sycenou krevní plazmu a nano technochnologická řešení a počty a kterých molekul v kovalentních vazbách při srůstu mozkového nádoru s kostí, o čemž se nám a nemocným občanům v rozporu se zákony nesmělo od 20.4.2004 snít - viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ - přestože bylo do 31.12.2013 povoleno pokusnické zacházení a výroba konopí a jeho produktů v průmyslové výrobě, do 1.4.2013 zcela bez omezení. Vše podložené unijní a českou judikaturou a právem OSN o netrefnosti výzkumu a léčby konopím.

Je prokázáno opakovaně, že závislost nevzniká na konopí, ale na získávání poznatků o něm. Této rozkoše a pokory z poznání se rádi účastníme jako kvalifikovaní odborní partneři, zástupci výzkumníků, terapeutů, producentů, respondentů, studentů, dobrovolnických nevládních a soukromých společností, korporací a sborů. Viz srovnávací analýzy kanabinoidů Ústavu soudního lékařství FN OL na http://konopijelek.blogspot.com/  


Dne 4. ledna 2015 jménem poškozených právnických a fyzických osob zastupovaných společností Cannabis is The Cure, IČ: 266 70 232, Tylova 2/963, 779 00 Olomouc
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

PS. Bude-li rozhodnutí NSZ zasíláno poštou, pošlete prosím kopii rozhodnutí na místo trvalého bydliště předsedy správní rady
Dušan Dvořák, MMCA, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6Podání ORA 007/2016: MD