Stížnost na rozhodnutí VSZ Praha ze dne 26. 5.2016 č.j. 1 VZN 174/2016Předmětem níže uvedeného rozhodnutí VSZ Praha dne 26. 5.2016 č.j. 1 VZN 174/2016-6 je trestní podnět 5 nevládních organizací na doložené spáchané zločiny proti lidskosti ze dne 14. 5. 2016 na soudce a státní zástupce zakazovaný šetřit všemi stupni policie a státních zastupitelství od roku 2009, justice od roku 2010 a ministerstva spravedlnosti od roku 2012 najdete ZDE

Stížnost na níže uvedené rozhodnutí VSZ dne 26. 5.2016 č.j. 1 VZN 174/2016-6 nešetřit nezákonnou činnost policie (ÚOOZ- viz ZDE) odmítající šetřit závažné trestní podněty najdete za rozhodnutím VSZ Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

 Vrchní státní zastupitelství, nám. Hrdinů 1300, 14065 Praha 4
Emailem s přílohami, poštou bez příloh a pouze podnětem

Věc: Stížnost ze dne 4.6.2016  na rozhodnutí VSZ Praha dne 26.5.2016 č.j. 1 VZN 174/2016-6

Trestní podnět - viz příloha - byl podán z VSZ na MSZ v Brně s argumentací VSZ, že se uvedené zločiny doložené i soudním znalcem staly toliko na Moravě, což není pravdou, hlavně však bylo napadáno opakované nevyšetřování v trestním podnětu uvedených závažných trestních podnětů ÚOOZ (doloženo zamítavé rozhodnutí ze dne 18.5.2016 č. j. UOOZ-59-127/ČJ-2016-290008), které opětovně jako údajně legální rozhodnutí pokryl vnitřní odbor policejního prezidia dne 2.6.2016 č.j. č.j. PPR-15154-2/ČJ-2016-990210-PD, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/
 Pokud jde o nevyšetřování dalších trestných činů a jejich pokrytí v nevyšetřování ze strany zcela vědomě nezákonně jednající policie, OSZ na Praze 3 a MSZ v Praze, dokládáme v příloze dne 14. 5. 2016 schválenou zprávu o hospodaření členů asociace, ve které je v bodě 3 doloženo, kdo je pachatelem, v bodě tři jaký trestný čin byl spáchán, v bodě 5 důkazy, které toto dosvědčují a doloženy další trestné činy státem placených funkcionářů, v bodě 6 - 8 způsobené škody bez škod na zdraví. 

Žádáme, aby VSZ přikázalo 

1.    ÚOOZ  šetřit trestní podnět nevládních organizací ze dne 14. 5. 2016 v příloze uvedený, neboť GIBS uvádí, že jde o jediný policejní útvar, který může šetřit kriminálně jednající soudce a státní zástupce.

 2.    Policii řádně prošetřit v příloze uvedené zakladatele společnosti Bohemp za zneužití pravomoci při správě svěřeného majetku, vědomý úpadek, poškozování cizích práv, podvody, křivé svědectví policii, pomluvy, krádeže a útisk se škodami na zdraví nejen ředitele a účetní kliniky, čehož se marně domáháme od roku 2011. Jen krádeže našich majetků jdou do statisíců a navíc některé naše majetky (server Art Language Factory, z. s. za 100 tisíc Kč, server Ateliéru ALF,z.s za cca 50 tisíc ad.) byly pachateli darovány poškozeným majitelům objektu, kterým pachatelé rok a půl neplatili nájemné a služby a odmítali se vystěhovat a pak věci, které jim nepatřily, přenechali majitelům objektu jako kompenzaci za nezaplacený nájem a služby, což je vědomý podvod. 

 3.    Policii vydat protokoly o zkonfiskovaném majetku z konfiskací Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 v roce 2011 a 2012, kterých se od roku 2012 dosud stále jako vlastníci majetků marně domáháme. 

4.    Policii šetřit soudkyni OS Praha 3 JUDr. Písaříkovou na podezření za zneužití funkce, kdy s pachateli v bodě dva kooperovala a zneužitím funkce si opatřila citlivý zdravotnický materiál na podavatele stížnosti jako fyzickou osobu, který rovněž zneužila namísto řešení civilní žaloby na žalované pachatele, kdy navíc, jak bylo VSZ doloženo, OS Praha 3 vydává zcela protichůdná rozhodnutí žalobcům a žalovaným, zda uvedená soudkyně Písaříková byla/nebyla v dané věci zákonnou soudkyní a OS Praha 3 odmítá vydat zcela přesnou informaci, kdy konkrétně si jedna z pachatelek v bodě 2 opatřila kopie onoho citlivého zdravotnického materiálu.

 5.    Policii šetřit jednání exministryně Karoliny Peake, která – ač dne 10. 1. 2011 v přítomnosti 5 svědků velmi přesně poučena o dopadech nenotifikovaného zákona o návykových látkách při novelizacích výroby konopí jako léku, byla jediným politikem, který byl členem odborné skupiny zákona č. 50/2013 Sb., který rovněž nebyl oznámen a je nevymahatelný a způsobeny miliardové škody, až to Soudní dvůr EU doloží. Podezření na trestnou činnost odmítlo šetřit OSZ Praha 1, tak MSZ Praha, viz č.j. KZT 337/2012

 6.    Policii šetřit odpovědné osoby na MZ ČR a SUKLu za obecné ohrožení a zneužití státních prostředků, neboť tyto odpovědné instituce nemají kontrolní analýzy kvality konopí na škodlivé a účinné látky, a to jak 50 kg konopných drog ročně, které MZ ČR každý rok hlásí OSN ke spotřebě na výzkum, tak cca 40 kg konopného květu, který SUKL v únoru 2016 vykoupil z tendru, viz rozhodnutí SUKLu a MZ v květnu 2016 na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/

 
7.    Polici šetřit neznámého pachatele, který je odpovědný za to, že od roku 2004, kdy bylo povoleno bez oznámení pěstovat konopí do 100m2/osobu a teprve nad 100m2 se uznané odrůdy konopí (52 druhů), které mají v herbě obsah do 0,2 % THC, hlásí Celní správě, přičemž do 100m2 je možné pěstovat konopí s obsahem do 0.3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku, nemá policie žádnou zákonnou normu, jak poznat omamné/neomamné konopí a měří obsah THC v každém kraji jinak, což je doloženo v důkazech pro rozhodnutí předsedy NS dne 21.4.2016 č.j. Zin 38/2016, viz bod 3 na  http://nejvyssi-soud.blogspot.com, viz přílohy


Děkujeme za váš zájem a sdělení, jak jste se stížností a podněty naložili. 


Zasláno bez dalších výše neuvedených důkazních příloh také poštou (stížnost ministru spravedlnosti, rozhodnutí předsedy US nešetřit kárné podněty, přiznání policie k měření THC v konopí, přiznání MZ ČR, že konopí není prekurzor, jak vědomě lživě tvrdí justice a že novelizace výroby konopí měly být oznámeny komisi). 


Stížnost byla přijata na elektronickou podatelnu VSZ Praha s evidenčním číslem 25b9b170-0f27-4801-b9f8-75292043764a a s běžným číslem 5407/2016 dne 04. 06. 2016 ve 20:26:04 hod. Počet zaslaných příloh: 11


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha – stížnost na nezákonné rozhodnutí UOOZ, podnět VSZ z 22. 5. 2016


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Vrchní státní zastupitelství v Praze 
Na vědomí:
Nejvyšší soud
č. j. 6 Tdo 323/2016


Věc: stížnost VSZ v Praze na opětovně (5x!) vědomě nezákonné rozhodnutí ÚOOZ Policie ČR, nyní ze dne 18. 5. 2016 Č. j. UOOZ-59-127/ČJ-2016-290008 – viz příloha


V příloze zasílám trestní podnět 5 nevládních organizací ze dne 14. 5. 2016 zaslaný poštou Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a VSZ v Praze, který dokládá  důkazy zneužití funkce při krytí závažné trestné činnosti soudců a státních zástupců tvrdících již 5 let vědomě lživě, že konopí je prekurzor atd., aby spáchané zločiny doložené i soudním znalcem nebyly prošetřeny. 

Odůvodnění: ÚOOZ nejenže v rozhodnutí ani neonačil adresáta podání trestního podnětu, ale opětovně se ani k jednomu z doložených důkazů věcně nevyjádřil a důkazy nevyvrátil. Přitom GIBS označil opakovaně ÚOOZ za jediný útvar policie, který je oprávněn trestnou činnost soudců a státních zástupců šetřit. Totéž činí odbor přezkumu a dohledu ministerstva spravedlnosti při stížnostech stovek občanů a téměř dvou desítek nevládních organizací při šetření stížností na porušení zákona, viz č. j. MSP- 841/2012-OD-SPZ, MSP-743/2014-OD-SPZ, MSP-212/2014-OD-SPZ, MSP-301/2014-OD-SPZ, MSP-666/2014-OD-SPZ. 

Žádáme, aby VSZ v Praze přikázalo ÚOOZ věc řádně prošetřit a zcela explicitně vyvrátit doložené důkazy! Přece není možné od roku 2010 už cela vědomě k smrti utrápit a zmrzačit nevinné občany a pod stůl zametat vážné a důvodné podezření, kdo je pachatel dle § 149 ve čtvrtém odstavci a toto vůbec nešetřit a krýt tyto zločiny tvrzením odporujícím přírodovědným důkazům, že konopí je prekurzor apod., jak tvrdí roky prolhaní soudci Nejvyššího a Ústavního soudu, viz: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16, viz texty ústavních stížností na http://constitutional-court.blogspot.com/

V případě, že tito justiční zločinci jsou mentálně postižení a neumí česky a nejde o vědomou justiční korupci, podejte návrh na omezení jejich právní způsobilosti.   

Protože jsou v příloze uvedeny jednoznačné identifikační znaky odesilatele, stížnost zasíláme toliko elektronicky. 

Sdělte, jaké opatření jste k podání přijali. 

V Olomouci dne 22. 5. 2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 

Datum: 9. června 2016 16:32Předmět: Re: Adresováno: ÚOOZ, VSZ Praha MSp, NS, ÚS a ESLP, na vědomí Rada ČT, ČT a media
Komu: VSZ v Praze - Podatelna <podatelna@vsz.pha.justice.cz>
Kopie: openroyalacademy@gmail.com

Vaše podání ve věci "Re: Adresováno: ÚOOZ, VSZ Praha MSp, NS, ÚS a ESLP, na vědomí Rada ČT, ČT a media" s evidenčním číslem e832cced-4625-4704-81fd-

01600d4c8378 a s běžným číslem 5588/2016 bylo doručeno dne 09.06.2016 16:33:02.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 1
Vrchní státní zastupitelství v Praze


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

VSZ Praha, nám. Hrdinů 1300, 14065 Praha 4


Věc: Dodatek stížnosti ze dne 4.6.2016  na rozhodnutí VSZ Praha dne 26.5.2016 č.j. 1 VZN 174/2016-6
K bodu 3 vám v příloze zasíláme důkaz k vzájemnému krytí justičně exekutivních orgánů nejen k soudkyni JUDr. Písaříkové z OS Praha 3
V Olomouci 9.6.2016
Příloha - stížnost ministru spravedlnosti ze dne 8.6.2016