Vrchnímu soudu v Olomouci dne 12.12.2016 z ID Cannabis is The Cure,z.s. 


Vrchní soud v Olomouci

skrze Krajský soud v Olomouci

Věc: Odvolání na rozhodnutí KS v Olomouci (nejen) z pravděpodobně dne 2. 12.2016 s datem rozhodnutí 1. července 2016 (vydáno k poštovní přepravě dle data na obálce pro zmocněnou nevládní organizaci Cannabis is The Cure,z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc – snad poprvé správně adresováno!) vůči neprovedení změn u spolků Art Language Factory, z.s. a Společenství podpory Olomoucké nadace Filantropů ,z.s. a Cannabis is The Cure,zs. napravených poškozenými opakovaně od chybného podání dne 6.6.2016 a napraveného s razítky dokumentů na podatelně dne 28.6.2016 - 12.7.2016 (až 28.10.2016) a zasláno onoho dne 2.12.2016 krajským souddem doručenou poštou od rejstříku po opakovaných stížnostech nejen Cannabis is The Cure,z.s. a mnoha dalších právnických a fyzických osob a návrhu na šetření kárné i mentální způsobilosti pracovníků rejstříku (5x u KS v Ostravě!) zmocněnému právnímu zástupci dle 441 o.z. důkazně velmi poškozených spolků a stížnost na extrémní průtahy rejstříku KS v Olomouci při zavedení změn poškozených nevládních organizací asociace Open Royal Academy na Moravě - Art Language Factory, z.s. (vědomě mylně vedeno jako Art Language Factory, o..s.a beze jakýchkoliv změn opakovaně zasíláno na špatnou adresu od 14.5.2016 a schválených stanov – viz opravené stanovy podané ke všem spolkům na podatelně s razítkem soudu dne 28.6.2016 na http://openroyalacademy.blogspot.cz/2016/06/stanovy-clenu-asociace-open-royal.html ), Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů mecenášů, z.s. (změna provedena pouze na z.s.) a Cannabis is The Cure,z.s. (chybí změna u adresy), které je obecný zmocněnec statutárním orgánem, když byly doloženy totožné (individualizované) dokumenty


Odůvodnění činíme důkazně v příloze toliko k Art Language Factory, z.s. jako ukázku extrémní zvůle rejstříku, neboť je replikovávaná u dalších dvou spolků - byť ne v tak brutální podobě zvůle úředníků soudu majících občanům sloužit a ne falšovat dokumenty a vydávat vědomě nezákonná rozhodnutí s lhostejností místopředsedu soudu k této zvůli!!!

Jak vidíte níže na důkazech v doložené stížnosti Krajskému soudu v Ostravě s vytýkanými chybami a důkazy zvůle k danému rozhodnutí a v rozhodnutí rejstříku v Olomouci vůči Art Language Factory, z.s. v přílozev rozhodnutí ze dne 28.11.2016 (analogické odvolacímu soudu podání odvolávaní totožné rozhodnutí ze dne 1.7.2916 vypravené až dne 2.12.2016 k odvolání vůči Cannabis is The Cure,z.s.) rejstřík nás mimo jiné nutí užít neexistující IČO od 6.6.2016 u Art Language Factory, z.s.

Rozhodnutí s datem 28.11. 2016 od KS v Olomouci v příloze však bylo zaslané do datové schránky statutárního zástupce zmocněné osoby Cannabis is The Cuŕe,z.s. Dušana Dvořáka, - totožné s s datem 1.7.2016 bylo zaslané po cca 5 měsících odpovědné zmocněné osobě Cannabis is The Cure,z.s. - v odvolacím řízení případně v odvolacím řízení od obecního zmocněnce, dle práva)

Další klíčový důkaz kromě vlastního spisu a sbírky listin: Prohlášení zakladatelky Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a ex předsedkyně Art Language Factory, z.s. Jany Dvořákové a členky Open Royal Academy Dagmar Dopitové jako majitelek objektu pro sídla spolků opakovaně a na nájemních smlouvách naposledy dne 14.5.2016 v doložení nájemní smlouvě dle advokáta proti smyslu zákonodárce byly majitelky nucené doložit rejstříku s ověřeným podpisem souhlas se sídlem, což tyto majitelky sídel spolků asociace Open Royal Academy dne 12.7.2016 skutečně učinily a doložily rejstříkovému soudu, viz http://cannabis-is-the-cure.blogspot.cz/

Děkujeme za zájem a lze li věc napravit urgentně rejstříkem bez dalších průtahů a žalob apod. . velice prosíme za ochotu a zájem.

Dušan Dvořák, předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s.
Obecný zmocněnec
12.12.2016

DůkazyKrajský soud v Ostravě

Věc: důkaz krytí hrubě nezákonného jednání úředníku rejstříku místopředsedou KS v Olomouci, nyní v rozhodnutí ze dne 5.12.2016 č.j. SPR 475/2016

Odůvodnění: Přestože vám i místopředsedovi KS v Olomouci bylo k změnám u nevládní organizace Art Language Factory, z.s. při důkazech hrubě nezákonného či mentálně narušeného jednání úřednice rejstříku dne 30.11.2016 a dne 1.12. 2016 doloženo – viz níže a přílohy – také znění právní věty z nálezu Ústavního soudu ze dne 30.5.2006 sp. zn. Pl. ÚS 18/06. : Právní názor soudce……činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “, místopředseda KS v Olomouci opětovně odpověděl, že tyto do očí bijící anomálie nevhodného zcela svévolného chování není oprávněn posuzovat.
Žádám laskavě, aby se předsedkyně KS v Ostravě podnětem zabývala. Děkuji

Dne 5.12.2016

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6


Přílohy:
Rozhodnutí místopředsedy KS v Olomouci ze dne 5.12.2016
Rozhodnutí úřednice rejstříku ze dne 28.11.2016
Kárný podnět – níže – ze dne 30.11.2016 a dne 1.12.2016

Krajský soud v Ostravě
přímo a prostřednictvím
Krajský soud v Olomouci

Věc: Dodatek podnětu s důkazy pro podání kárného návrhu ze dne 30.11.2016 – viz níže

1) Nejprve se omlouvám, že jsem 30.11.2016 v příloze nezaslal avizovaný výpis spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky (Konopí je lék,z.s.) s adresou Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, kterou nám zcela svévolně nechce úřednice rejstříku přiznat u nevládní organizace Art Language Factory,z.s.

2) Dalším důvodem pro ev. řízení o změně právní způsobilosti je tvrzení úřednice rejstříku doloženém rozhodnutí ze dne 28.11.2016 v zcela poslední větě, kde nám opakovaně úřednice rejstříku vnucuje IČ, které není naše. Na stanovách i ve výpise (viz příloha) máme uvedeno IČ 227 24 303, úřednice ale trvá opakovaně na tom, abychom uváděli IČ na neexistující subjekt, konkrétně pak IČ 227 24 003

3) Bez vyjasnění pochybení KS Olomouc, které stále nechceme řešit žalobně, nemůžeme jednat o změnách, které nám KS Olomouc upírá provést v rozporu se zákonem. Jak bychom mohli od 6.6.2016 nebo od dalšího návrhu dne 30.6.2016 splnit požadavky KS Olomouc, když jsou v rozporu se zákonem, šikanozní, svévolné a obstrukční a místopředsedu KS v Olomouci to nezajímá, cože má na úřadě za úředníky.

Dne 1.12.2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady Cannabis is The Cure, z.s. zmocněné na Valné hromadě dne 14.5.2016 dle § 441 o.z. ke změnám českých a moravských nevládních organizací asociace Open Royal Academy se sídlem v ČR, a to osobou obecného zmocněnce Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6

Příloha
_ výpis Konopí je lék,z.s. s adresou zapíranou přiznat rejstříkem KS v Olomouci
- výpis Art Language Factory, z.s. s zapíraným IČ přiznat KS v Olomouci
- Podání kárného podnětu ze dne 301.11.2016 s přílohami (nájemní smlouvy a ověřená čestná prohlášení a napadaná rozhodnutí KS v Olomouci ze dne 28.11.2016 a 30.11.2016)

Krajský soud v Ostravě
přímo a prostřednictvím
Krajský soud v Olomouci


Věc: důkazy pro opakovaný kárný podnět na vědomě nezákonná a obstrukční rozhodování úředníků rejstříku KS v Olomouci a bagatelizaci věci místopředsedou soudu KS v Olomouci spojený s návrhem na přikázání provedení změn či projednání dle § 62 spr. ř. rejstříkem v rámci této předžalobní výzvy a provedení změn adres a označení a statutárních orgánů atd u níže označených nevládních organizací do rejstříku dle § 103 o.s.ř., na který je rejstříkem odkazováno v doloženém rozhodnutí KS Olomouc ze dne 28.11. 2016, které je napadáno a slouží jako důkaz zvůle, arogance a amnézie

Právní věta: Právní názor soudce……činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 30.5.2006 sp. zn. Pl. ÚS 18/06.

Odůvodnění: Na naši už zřejmě šestou nebo sedmou stížnost a kárný podnět dne 28.11.2016 KS Olomouc uvedl - viz příloha, co čtyři měsíce marně žádáme vědět a usnesení a rozhodnutí jsou nám vědomě vadně zasílány (nyní již ne) na staré neplatné adresy (u Art Language Factory,z.s. a Cannabis is The Cure,z.s.), a totiž

1) že na návrh na změny ze dne 30.6.2016 podaný předsedou správní rady Cannabis is The Cure,z.s. - obecním zmocněncem Dušanem Dvořákem pro provedení změn na KS v Olomouci u nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s., Art Language Factory, z.s. a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. není možno hledět a vydat k němu usnesení o provedení změn, protože bylo ještě v běhu započaté řízení návrhu ze dne 6.6.2016 . To nám úředníci a místopředseda soudu nemohli normálně říct, at podáme nový návrh o týden později v rámci dobré správní praxe a nepropadnou nám všechny ty úředně ověřované listiny???, To těmto lidem ve státních službách služba občanům nic neříká a my tolikrát ověřujeme podpisy, marně se dožadujeme vysvětlení a namísto toho zvůle? To že je dobrá správní praxe, nebo všude přetrvávající bolševická arogance? Ano, udělali jsme v návrhu 6.6.2016 řadu chyb, včetně chyb zmocněnce, ale vše do 14.7.2016 napravili opakovaně.

Důkazem naprosté zvůle, arogantní demagogie a důvodem kárného podnětu je hrubě nezákonné sdělení neopírající se ve sdělní KS Olomouc ze dne 28.11.2016 v příloze o žádný předpis, že

2) Nová adresa Art Language Factory, z.s. nesmí být uvedena, jak je uvedena a jak ji mají uvedenu další dva zřizovatelé Edukativní konopné kliniky a členové asociace (Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s.) a jak také označili vlastníci v nájemních smlouvách 14.5.2016 a čestných prohlášeních 12.7.2016 – viz přílohy a zde doložený výpis z rejstříku pro Konopí je lék,z.s. s uvedenou adresou., nájemní smlouvy a čestná prohlášení k sídlům

Podle našeho advokáta je postačující v příloze uvedená nájemní smlouva ze dne 14.5.2016 bez ověření, my máme ještě navíc čestné prohlášení s ověřením dne 12.7.2016 a úředník nám bude svévolně říkat, že to neuznává?

Korunou všech zlovolných nezákonných jednání ve sdělení ze dne 28.11.2016 je, že

3) Námi dodaný ověřený zápis z valné hromady dne 14.5.2016 musí být zapsán jinak a stejně tak prezenční listina atd, za což byste takového úředníka soudu měli rovnou vyhodit z úřadu, protože škodí - veřejnosti i vašemu úřadu. Přece nám nebude úředník říkat, kdy smíme a jak mít označenou valnou hromadu, že jedna nevládní organizace nesmí být členem druhé a míst společnou valnou hromadu, nebo zda ze zákona vůbec musíme doložit prezenční listinu, když to naše stanovy vylučují a zákon povoluje (veřejný/neveřejný) a naši členové si toto vůbec nepřejí, nehledě na fakt, že ti, kdo se chtěli 14.5.2016 na VH podepsat, se podepsali včetně statutárních orgánů a to jsme soudu dvakrát doložili a je ve spisu.

Jako právní otázku, zda není spíše lepší projednat podnět k řízení o omezení právní způsobilosti předmětných úředníků KS v Olomouci je pak doložené sdělení úřednice ze dne 28.11.2016 v příloze, žádající po statutárních orgánech Art Language Factory, z.s.

5. Samostatnou prezenční listinu Valné hromady Art Language Factory, z.s, když ta se konala v rámci společné VH členů asociace dne 14.5.2016 a toto bylo úředníkům označeno, opakovaně vysvětleno (viz spis a Sbírka listin a stížnosti) a ctěno dle práva pouze u Cannabis is The Cure,z.s. (nectěna však změna adresy – viz přílohy s nájemními smlouvami a čestnými prohlášeními), ctěna u Konopí je lék, z.s. a Ateliér ALF,z.s.! Právo na společnou VH není úředníky vůbec ctěno u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a Art Language Factory, z.s., byť vždy byly soudu doloženy totožné a individuálně dle řízení úředně ověřené dokumenty nebo dokumenty, u nichž se nepožaduje úřední podpis či ověření.

Dále KS Olomouc dne 28.11.2016 žádal

6. Zápis o hlasování na SR Art Language Factory,z.s. s prezenční listinou osob, na které byli zvoleni členové SR (Josef Pospíšil, Jan Prokeš a Marek Rybář) a četné prohlášení těchto osob o tom, že jsou plně svéprávní a že souhlasí s zapsáním do rejstříku a že dali plnou moc Dušanu Dvořákovi k podání návrhu změn a doložení nových stanov s jinou adresou atd.

Daná úřednice má zřejmě totální amnézii a je každopádně pohromou pro váš úřad, protože:

Členové správních rad všech výše označených nevládních organizací asociace Open Royal Academy arogantním úředníkům KS v Olomouci s úředně ověřeným podpisem do 14.7.2016 opakovaně (u Art Language Factory, z.s. a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. opětovně cca před měsícem a toto bylo KS Ostrava doloženo ke stížnostním řízením) uvedli, že

- žádný takový zápis a prezenční listina neexistuje, protože zvolení členů SR proběhlo přímo na valné hromadě a na funkcích se členové SR domluvili veřejně (viz spis)

- že nebudou dodávat stejně jako ostatní členové SR a jiných právnických osob samostatně prohlášení o svéprávnosti, když s úředně ověřeným podpisem uvedli že splňují všechny zákonem definované požadavky a že souhlasí ze zapsáním svých osob do veřejného rejstříku (viz spis).


Žádám a navrhuji, aby na základě uvedeného a doložených důkazů zvůle byly provedeny změny adres u předmětných právnických osob dle doložených nájemních smluv a čestných prohlášení a po rozhodnutí k výše doložené šikaně žádané řešit kárně či s ohledem na trvalou amnézii z hlediska svéprávnosti byly nařízeny/provedeny změny dle návrhu ze dne 30.6.2016 a stanov ze dne 28.6.2016

Pokud se domníváte, že je nutno řešit věc žalobně a že tato tvrzení nehodláte ověřit ve sbírce listin a spisů předmětných nevládních organizací, toto mi sdělte.

S pozdravem

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6