Vrchní státní zastupitelství v Olomouci hraje mrtvého brouka

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc

Olomouc 26.09.2017

Věc: Výzva ze dne 22.9.2017 č.j. SIN 70/2017-27 k podání ze dne 17.09.2017

1. Stěžujeme nevydání informací, které Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci přikázalo odůvodnit a vydat Nejvyšší státní zastupitelství dne 7.9.2017 pod č.j. 1 SIN 239/2017 – 9 a přehodnotit tak rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ze dne 16. 8. 2017 č. j. SIN 55/2017 – 25, což dosud VSZ v Olomouci neučinilo, kdy VSZ v Olomouci odmítlo sdělit, proč odmítlo šetřit konkrétní označené zločiny a přečiny, když mu bylo známo, že OSZ v Prostějově a Olomouci, KSZ v Brně a Olomouci odmítají tyto zločiny nechat policii vyšetřit, byť, jak bylo opakovaně od 11.5.2011 sděleno, došlo k zabití občanů, neboť opoptóza buněk rakoviny kanabinoidy je vědecky doložen od roku 1994.

2. Stěžujeme nevydání informací a řádných přezkumných šetření KSZ v Brně a KSZ v Olomouci ze strany Vrchního státního zastupitelství v Olomouci týkající se nešetření těchto trestných činů

A. Pokud se podíváme na odmítavá rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci za poslední dva měsíce, stěžujeme oprávněně nezákonnou činnost konkrétních soudních znalců, kteří v rozporu s fakty a sdělením Znaleckého ústavu Bohnice ze dne 12.12.2016 k osobě Dušana Dvořáka, vedoucího výzkumu a předsedy Cannabis is The Cure,z.s., nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 tvrdili vědomou nepravdu, která nelze podepřít žádným typem dnes známého onemocnění, že Dušanu Dvořákovi v letech 2008 - 2012 vždy od dubna do září, když roste konopí, zcela vymizí ovládací a rozpoznávací funkce, že není schopen doložit, že konopí není prekurzor, jak tvrdí justice a spor měl být již v roce 2010 předán Soudnímu dvoru a doložené zločiny na členech výzkumu mají být vyšetřeny . Přes znalost uvedeného znaleckého posudku toto opětovně tvrdí státní zástupce OSZ v Prostějově dne 18.9.2017 v odvolání naprosto zkorumpovaného rozsudku OS v Prostějově ze dne 25.5.2017 – viz příloha.

B. Pokud se podíváme na odmítavá rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci za poslední dva měsíce, stěžujeme oprávněně nevydání informací všemi stupni státních zastupitelství včetně VSZ v Olomouci, na základě jakých skutečností odmítají státní zastupitelství šetřit zločiny spáchané konkrétními prostějovskými soudci a státními zástupci s charakterem dle § 149 odst. 4 trestního zákoníku, což je VSZ v Olomouci známo od roku 2011!
C. Pokud se podíváme na odmítavá rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci za poslední dva měsíce, stěžujeme oprávněně nevydání informací všemi stupni státních zastupitelství včetně VSZ v Olomouci, na základě jakých skutečností odmítají státní zastupitelství šetřit přečiny a zločiny spáchané konkrétními soudci tvrdícími v rozsudcích OS v Prostějově, KS v Brně a NS ČR se souhlasem všech stupňů státních zastupitelství vědomé nepravdy, že
  • soudci mohou mlčet k nevyšetřování doložených spáchaných zločinů a nevyjadřovat se k těmto skutečnostem,
  • že mohou soudci tvrdit v rozporu se zákonem o prekurzorech drog a databází TRIS, že konopí je prekurzor a novelizace technických předpisů výroby konopí nemusí být oznámeny Evropské komisi
  • že mohou soudci tvrdit, že existuje regulační orgán, který pěstitelům a zpracovatelům konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny pěstované na ploše do 100m2/osobu vydává povolení, když žádný takovýto orgán neexistuje a nad 100m2 plochy se pěstování konopí s obsahem do 0,2 % THC ve vrcholících pouze oznamuje Celní správě
  • že mohou soudci tvrdit, že údajně je naše zdravotnictví na takové úrovni, že konopí a jeho produkty při starosti o sebe, ruhé a výzkum cannabisterapie nelze aplikovat netrestnost dle §§ 28 a 31,odst. 1 trestního zákoníku
  • což je VSZ v Olomouci známo od roku 2011- 2017 a i když se podání šetří dle obsahu, ne označení, žádné trestní šetření VSZ v Olomouci nikdy nepřikázalo provést!

Za asociaci Cannabis is The Cure, z. s. IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14 779 00 Olomouc

Dušan Dvořák, předseda


Příloha- důkazy:


Odvolatel č.j. SPR ÚS 13/17 a stěžovatel č.j. III.ÚS 3354/16
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
Převzato a zasláno z DS asociace Cannabis is The Cure,z.s.


Věc: Odvolání proti rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 20. září 2017 č. j. SPR. ÚS 13/17-144, kdy toto odvolání a vaše rozhodnutí prosím předejte k aktivní ústavní stížnosti č.j. III.ÚS 3354/16 ze dne 10.10.2016 jako další důkaz naléhavosti projednání a zrušení dne 15.8.2017 advokátem Dušana Dvořáka řádně označených právních norem – viz příloha. Další důkazy justičně exekutivního kartelu vám již nezasíláme, spis je obsahuje.

Odůvodnění: V rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 11.září 2017 č.j. SPR ÚS 13/17 soud uvedl, že mu není známo, že by v letech 2012-2016 bránila nezpůsobilost (omezená svéprávnost) Dušana Dvořáka obhájit tvrzení, že konopí není prekurzor, a že zločiny mají být vyšetřeny a že odmítnutí stížností je uvedeno v odůvodnění předmětných ústavních stížností, proti čemuž bylo podáno odvolání a dne 20.září 2017 soud v rámci autoremedury rozhodl, že věc nespadá do infozákona, což vylučují nálezy ústavního soudu v předmětné věci, neboť soud včetně ústavního musí v rozsudcích náležitě odůvodnit své rozhodnutí a vyrovnat se všemi napadanými skutečnosti, což nikdy neudělal.

Důkazy tvrzení: V odmítnuté ústavní stížnosti č.j. II. US 664/12 dne 13.4.2012 soud potvrdil jako neporušení základních práv a svobod níže uvedené vědomé bludy Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 č.j 8 Tdo 1231/2011, následně opětovně potvrzené v dalších odmítnutých ústavních stížnostech odvolatele č.j. IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, kdy Ústavní soud ČR – ve věci výzkumu a aplikace cannabisterapie – na toto první odmítavé usnesení odvolatele č.j. II. US 664/12 vždy odkazoval a tvrdil, že odvolatel pro svou právní nezpůsobilost (nepříčetnost) nemá právo se soudit a vymáhat právo, když údajnou nepříčetnost odvolatele vyvrátil dne 12.12.2016 znalecký ústav PN Bohnice (doloženo, viz č.j. III.ÚS 3354/16), když v usneseních č.j. II. US 664/12 ( č.j 8 Tdo 1231/2011) a dále bylo vědomě mylně uvedeno a současně nebylo projednáno následující:

  1. Tvrzení, že se dle odvolacího rozsudku KS v Brně a údajně zjevně nedůvodných podání odvolatele NS ČR a ÚS ČR ústavní soud kdy vyrovnal se spáchanými zločiny soudců a státních zástupců Okresního soudu a státního zastupitelství v Prostějově, je vědomě nepravdivé. K spáchaným a nevyšetřovaným zločinům soudců a státních zástupců (dle §§ 149 odst. 4 a 401 trestního zákoníku) zakazovaných všemi stupni státních zastupitelství vyšetřit se Ústavní soud ČR stejně jako prvoinstanční, odvolací či dovolací soud vůbec nikdy nevyjádřil, přestože bylo v ústavních stížnostech odvolatele doloženo, že došlo k porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech, důkaz viz http://pravnistat.blogspot.cz/

Pokud se s uvedenými spáchanými zločiny s následky smrti a těžkých ublížení na zdraví v odůvodněních Ústavní soud ČR snad někdy vyrovnal, citujte prosím předmětné věty z výše označených usnesení, zřejmě máme s advokáty jiné verze usnesení, totožné však s těmi, co jsou uvedeny na http://nalus.usoud.cz/

  1. V ústavní stížnosti č.j. II. US 664/12 (a všech výše uvedených dalších stížnostech) Ústavní soud ČR k nezákonnému zapření přístupu odvolatele k Soudnímu dvoru potvrdil vědomě mylné usnesení č.j 8 Tdo 1231/2011 tvrdící (naposledy opětovně dne 31.5.2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, viz č.j. III.ÚS 3354/16), že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog) a zákon o návykových látkách (a léčivech) údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku dle povinnosti Směrnice 98/34 ES a nemusí být oznamován do databáze TRIS, kdy tyto bludy a vědomé nepravdy vylučuje zákon o prekurzorech drog, kde konopí nenajdete a dále databáze TRIS, kde jsou novelizace jiných členských zemí (kromě Slovenska) oznamovány a kde byla oznámena také novelizace zákonem č. 273/2013 Sb. vedená v TRIS pod č. 2012/329/CZ .

Pokud se s bludným tvrzením Nejvyššího soudu ČR, že konopí je prekurzor a zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a není potřeba položit předběžné otázky Soudnímu dvoru v odůvodněních Ústavní soud ČR snad někdy vyrovnal označil je za vadné, citujte prosím předmětné věty z výše označených usnesení, zřejmě máme s advokáty jiné verze usnesení, totožné však s těmi, co jsou uvedeny na http://nalus.usoud.cz/

  1. Dále dle odvolacího/-cích rozsudku/-dků KS v Brně a údajně zjevně nedůvodných podání odvolatele NS ČR a ÚS ČR (viz výše) údajně existuje regulační orgán (bez uvedení jeho označení) a je nutné mít povolení při při pěstování konopí s obsahem THC do 0,3% THC v celé nadzemní část rostliny včetně plodonosných a kvetoucích vrcholíků pěstovaných na ploše do 100 m2/ (viz §§ 2, 5 a 29 ve vztahu ke konopí dle zákona o návykových látkách), což je vědomá lež, protože žádný takovýto regulační orgán neexistuje a teprve od plochy nad 100m2 se pěstování (cca 50 EU uznaných odrůd) konopí s obsahem do 0,2%THC ve vrcholících oznamuje Celní správě.

Pokud existuje správní orgán pro pěstitele konopí do 100m2/osobu s obsahem do 0,3 % THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíků a tento úřad povolení k pěstování vydává, nechť jej laskavě Ústavní soud ČR uvede. Dle rozhodnutí SUKLu i MZ ČR dokonce neexistuje ani žádný orgán, který vydává povolení k výrobě konopí jako léku.

  1. Dále dle odvolacích rozsudků KS v Brně a údajně zjevně nedůvodných podání odvolatele NS ČR a ÚS ČR (viz výše) je údajně v souladu s právním řádem, že policie nikdy neměla a nemá žádnou právní normu na měření obsahu THC v konopí a určení tzv. stopy a měří obsah THC v každém kraji dle své libovůle a svévolné interpretace různých norem, viz důkazní stanovisko NS ČR ze dne 21.4.2016 č.j. Zin 38/2016 na http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/ versus bludy o vycházení policie z eu normy v usnesení ze dne 31.5.2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, viz č.j. III.ÚS 3354/16. Pozn. Justicí od roku 2012 odkazovaná vyhláška č. 3/2012 Sb., která – po apelacích odvolatele na nezákonnost měření THC - novelizovala dne 3.1.2012 přílohu 1.A.1. vyhlášky 455/2009 Sb. s definicí konopí jako celé rostliny včetně kořene do neurčitého definičního patvaru, je zcela v rozporu s nadřazenou zákonnou normou definice konopí jako celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíků dle § 2 zákona o návykových látkách.

Pokud snad existuje právní norma na učení vzorku pro měření obsahu THC v konopí, anebo pokud byl zrušen čl. 39 LZPS, toto mi v odvolacím rozhodnutí sdělte.

  1. Dále dle odvolacích rozsudků KS v Brně a údajně zjevně nedůvodných podání odvolatele NS ČR a ÚS ČR (viz výše) je údajně v souladu s právním řádem páchat justicí a exekutivou add1 označené zločiny a nevyjádřit se k netrestnosti skutku poškozeného/-ných dle §§ 28 a 31., odst. 1 trestního zákoníku.

Pokud se s nějakým tvrzením Nejvyššího soudu ČR k netrestnosti skutku poškozeného/-ných dle §§ 28 a 31., odst. 1 trestního zákoníku Ústavní soud ČR snad někdy vyrovnal, citujte prosím předmětné věty z výše označených usnesení, zřejmě máme s advokáty jiné verze usnesení, totožné však s těmi, co jsou uvedeny na http://nalus.usoud.cz/


21.září 2017 Dušan DvořákPříloha

MGR. PAVEL ANDRLE
ADVOKÁT
----------------------------------------------------------------------------------
ZAPSÁN V SEZNAMU ADVOKÁTŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY POD EV. Č. 13943

Elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem!

Ústavní soud České republiky
Joštova 8
660 83 Brno 2
e-mail: podani@usoud.cz


ad sp.zn.: III. ÚS 3354/16
Jednou!

Stěžovatel: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.01.1962,
bytem Ospělov 6, 798 55 Ludmírov

právně zastoupen Pavlem Andrlem, advokátem
IČ: 73630691
se sídlem Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov
zapsán u ČAK v Praze pod evidenčním číslem 13943
ID datové schránky eig7hmq


Účastník řízení: Nejvyšší soud
Krajský soud v Brně
Okresní soud v Prostějově
trestní řízení


Dodatek k ústavní stížnosti


Žádost o naléhavé projednání obnovy řízení


Přílohy: - dle textu


STRANA 1

I.
1. Stěžovatel podal dne 10.10.2016 ústavní stížnost, jež je projednávána Ústavním soudem pod sp. zn. III. ÚS 3354/16.

2. Stěžovatel udělil dne 14.8.2017 právnímu zástupci pokyn k doplnění této stížnosti, což právní zástupce s ohledem na – z hlediska předpisů o advokacii – bezvadný obsah pokynu níže bezezbytku plní.


II.
1. Stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud provedl důkaz přečtením dokumentu „Stížnosti advokátů Dušana Dvořáka v roce 2017“ s návrhy na vyloučení všech soudců Okresního soudu v Prostějově a Krajského soudu v Brně tvrdících v trestních řízeních stěžovatele od roku 2010 mylně, že konopí je prekurzor, aby věc neprojednal jediný příslušný Soudní dvůr (o prekurzorech rozhodují členské země), nevyrovnávajících se rovněž s důkazy stěžovatele dalších pochybení a mylných tvrzení a pouze jen vždy odkazující na první trestní řízení stěžovatele odsouzeného za nedovolenou výrobu konopných drog. Porušení základních práv a svobod stěžovatele v prvním trestním řízení bylo Ústavním soudem odmítnuto pod sp.zn. II. US 664/12 jako zjevně nedůvodné, dále nebyl údajně způsobilý prokázat, že konopí je prekurzor apod. Dále pak stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud provedl důkaz tohoto svého tvrzení (pouhé odkazování na první trestní řízení, ev. odkazování na právní nezpůsobilost stěžovatele prokázat, že konopí není prekurzor apod.) přečtením usnesení Okresního soudu v Prostějově č.j. 2 Nt 1151/2014-942 ze dne 4.7.2017, kterým byly zamítnuty návrhy na povolení obnovy řízení ve věci č.j. 2Nt 1151/2014 a č.j. 3Nt 1151/2014 (kteréžto věci byly spojeny usnesením ze dne 18.10.2016). Porušení základních prav a svobod stěžovatele v trestních řízeních pod č.j. 2Nt 1151/2014 a č.j. 3Nt 1151/2014 bylo projednáváno Ústavním soudem pod sp.zn. IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a dále pak sp.zn. II.ÚS 3196/15, ve kterých bylo Ústavním soudem označeno první trestní řízení stěžovatele za bezchybně rozhodnuté a stěžovatel byl označen za nezpůsobilého prokázat, že konopí není prekurzor apod.

2. Stěžovatel poukazuje na skutečnost, že již byl od roku 2010 v souvislosti s realizací výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) jako jeho vedoucí a odborný garant celkem 8 x obžalován, od 18.8.2009 je každoročně na popud Okresního státního zastupitelství v Prostějově a souhlasem Okresního soudu v Prostějově exekuována výzkumnická farma konopí v Ospělově s následnou obžalobou stěžovatele (ev. stažením žaloby pro právní nezpůsobilost – nepříčetnost) za nedovolenou výrobu konopných drog (za úrodu a produkty pro výzkum za rok 2014 a 2015 je další obžaloba doložena opětovně odsuzujícím rozsudkem za nedovolenou výrobu konopných drog ze dne 25.5.2017 č.j. 11 T 130 /2016 – příloha (aktualizace dodání rozsudku jako přílohy stěžovatelem pro odvolání k rozhodnutí soudu ze dne 21.9.2017 č.j. SPR ÚS 13/17)


………………………………………………………….


Přičemž stěžovatel současně žádá, aby bylo na základě uvedených důkazů naléhavě Ústavním soudem rozhodnuto o povolení a následném ústním (veřejném) projednání obnov ústavních stížností stěžovatele označených v dodatku již dne 27.2.2017 a vyslyšení následně označených svědků a důkazů zamítnutých opětovně v hlavním léčení, kdy je důkazně opakovaně doloženo, že Ústavní soud vycházel z mylného předpokladu, že stěžovatel není způsobilý prokázat (nejen) fakt, že konopí není prekurzor, což však stěžovatel byl a je způsobilý prokázat, resp. způsobilost je v dané věci naprosto irelevantní. Konopí není uvedeno v zákonu o prekurzorech drog, odporuje stěžovatelem označené judikatuře a odborným poznatkům doloženým znalci i ministerstvem zdravotnictví a projednání sporu náleží dle čl. 267 Smlouvy o fungování Společenství Soudnímu dvoru a tuto skutečnost je oprávněn potvrdit nebo rozporovat toliko a jen Ústavní soud České republiky, jak v předchozích stěžovatelem označených nálezech Ústavní soud určil.

Stěžovatel v předchozích ústavních stížnostech (zejména stížnostech sp.zn. II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16) podrobně odůvodnil nejen porušení extrémního množství konkrétně označených základních práv a svobod dle článků Listiny základních práv a svobod a označených nadřazených právních norem, nálezů a judikátů ESLP a Soudního dvora, tedy nezbytnost ústavní stížnost spojit také s návrhem na zrušení 1) § 283 až 287 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 2) nařízení vlády č. 3/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, 3) § 2 písm. d), § 5 odst. 5, § 15 písm. e), § 24 odst. 1 písm. a), § 24a, § 24b a § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, 4) zákona č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 5) vyhlášky č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a 6) vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použitíspojený s návrhem
na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU
Dušan Dvořák
i.s. Pavel Andrle, advokát