VSZ v Praze dne 27.6.2016 pod čj. 2639/2016 - 50 opět odmítlo šetřit nevyšetřování 7 trestních podnětů: VSZ dne 15.6.2016 pod čj. 174/2016 - 44 rozhodlo předat podnět doložené justičně exekutivní korupce a kartelu Nejvyššímu státnímu zastupitelství, o kterém ví, že toto zakazuje vyšetřovat stejně jako Policie ČR a ministr spravedlnosti. Kdy ta lež skončí?

Stížnost na rozhodnutí VSZ v Prazeze dne 15.6.2016  čj. 174/2016 na nešetření 7 trestních podnětů krytých MSZ a různými OSZ v Praze na základě kterého bylo vydáno rozhodnutí najdete ZDE

 

VSZ v Praze dne 15.6.2016 pod čj. 174/2016 - 44 rozhodlo předat k přezkumu stížnost na VSZ v Praze Nejvyššímu státnímu zastupitelství (z důvodu doložené justičně exekutivní korupce a kartelu, který však NSZ odmítá šetřit). Stížnost na rozhodnutí VSZ v Praze na nešetření 7 trestních podnětů krytých MSZ a různými OSZ v Praze na základě kterého bylo vydání rozhodnutí najdete ZDE


Stížnost adresovaná VSZ v Praze na ÚOOZ a Policii ČR opětovně nešetřit závažné zločiny doložené soudním znalcem, viz trestní podnět 5 nevládních organizací ze dne 14.5.2016  s důkazy justičně exekutivní korupce a kartelu ZDE

Trestní podnět na níže uvedeného státního zástupce MSZ Brno za jeho rozhodnutí najdete ZDE

 

 
Od: <>podatelna@osz.brnm.justice.cz
Datum: 4. července 2016 9:58
Předmět: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným číslem 5068/2016
Komu: openroyalacademy@gmail.com


Vaše podání ve věci "Fwd: Věc: Žádost o infromace dle zákona o informacích a návrh na společný postup. U MSZ opakovaná žádost." s evidenčním číslem ad6be725-7b7f-436b-9b70-

241343541959 a s běžným číslem 5068/2016, doručené dne 01.07.2016 v 03:25:42 a ověřené dne 01.07.2016 v 06:11:34, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 9/2016" a ke zpracování dne 04.07.2016 v 09:58:13.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0
Městské státní zastupitelství Brno
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen Open Royal Academy,http://www.europe-cannabis.eu/Městské státní zastupitelství v Brně                Městský soud v Brně
Společně na adrese Polní 994/39, 608 01 Brno

K žádosti o informace: Dne 26.5 rozhodlo Vrchní státní zastupitelství v Praze pod čj. 174/2016 předat MSZ v Brně k vyšetření doloženou trestnou činnost níže označených soudců Ústavního (Nejvyššího) soudu ČR DŮVODNĚ podezřelých ze spolupachatelství na doložených zločinech dle čtvrtého odstavce § 149 TZ zakázaných vyšetřit od roku 2009 do současnosti, stejně tak toto nezajímá justici. Dne 30. 6. 2016 podal smluvní zástupce obětí a poškozených a diskriminovaných občanů Cannabis is The Cure,z.s. (dle § 26 odst.3 o.s.ř.) podnět Městskému soudu v Brně k zahájení řízení o omezení právní způsobilosti předsedů NSZ, NS a ÚS, neboť pokud nejsou také spolupachatelé svým zakazováním šetření doložené trestné činnosti, jedinou možností je, že jsou mentálně narušení a nemají v pořádku ovládací a rozlišovací a rozpoznávací funkce a mohou způsobit enormní škody.


Žádost (Opakovaná): Sdělte, pod jakým číslem jednacím šetření o trestné činnosti (MSZ) a právní nezpůsobilosti (MS) vedete.Protože je z důvodů ekonomie řízení prospěšné, abyste spolupracovali a vydali společné stanovisko, zda jsou uvedení soudci a státní zástupci mentálně nezpůsobilí, nebo podezřelí spolupachatelé letitých a vědomých zločinů, zasíláme vám v příloze stížnost na rozhodnutí předsedů NS a ÚS s dalšími důkazy mentální insuficience, nebo vědomého kriminálního aktu. O vaší případné spolupráci na odhalování zločinu nám prosím rovněž poskytněte informace, zda takový postup nějaký předpis upravuje.


Děkujeme.

Dne 1. 7. 2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha
Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno
Věc: Stížnost na rozhodnutí předsedy NS ze dne 22. 6. 2016 č. j. S 265/2016
Odůvodnění stížnosti na rozhodnutí předsedy NS ze dne 22.6.2016 č.j. S 265/2016 dokládám v níže uvedeném textu stížnosti-odvolání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky na opětovně vědomě mylné rozhodnutí předsedy Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2016 č.j. SPR ÚS 530/16  zveřejněné stejně jako rozhodnutí   č.j. S 265/2016 na http://constitutional-court.blogspot.com/, kdy analogickou žádost o informace a revokaci rozhodnutí nezahájit kárná řízení dostal dne 21.6.2016 od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky rovněž předseda NS a dosud na ni není odpovězeno kvůli správné identifikaci  žadatele dle infozákona a správního řádu, což Ústavní soud neřešil. 

Jde konkrétně o vědomě mylná rozhodnutí soudců NS senátů  čj. 8 Tdo 1231 /2011 a následně pod č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a pravděpodobně opětovně také dne 30. 5. 2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, kdy v rozporu se základními právy a jistotami právního státu nedošlo k předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru atd., což dokládá zcela jednoznačně důvod navrhnout kárná- trestní řízení se soudci daných senátů.
Viz podnět nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. zastupující oběti a poškozené k omezení právní způsobilosti předsedů NZS, NS a ÚS na http://european-cannabis.blogspot.com/
Dne 1. 7. 2016
Dušan Dvořák
Stěžovatel: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 7985 55 Ospělov 6, korespondenčně Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Příloha
Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno
Věc: Stížnost – odvolání na rozhodnutí předsedu ÚS ze dne 23. 6. 2016 č.j. SPR ÚS 530/16
Odůvodnění:
1)    V rozhodnutí nebyly uvedeny žádané informace s odůvodněním, že předseda Ústavního soudu ČR vycházel v rozhodování pouze z odůvodnění napadaných usnesení č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, kde však žádné odůvodnění není, což je opakovaně napadáno! Například vůbec zde kromě mnoha dalšího (viz žádost o informace) není odůvodnění údajné ústavní konformity doloženého porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (práva na život a zákaz mučení), jejichž porušení doložil již 11. 5. 2011 také soudní znalec v oboru soudního lékařství – viz http://vlada-cr.blogspot.cz/ - citujme „… byli zabiti a zmrzačeni nevinní lidé ….. chybí 90% zkonfiskovaného majetku….“ Současně bylo v ústavních stížnostech opakovaně doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství a policie tyto zločiny zakazují vyšetřovat od roku 2009 do dnešních dnů.
2)    V rozhodnutí bylo opětovně zcela mylně uvedeno, že vědomá nepravda soudců ve výše uvedených usneseních potvrzujících údajnou správnost usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011 nepředat porušení mezinárodního práva Soudnímu dvoru s odůvodněním, že konopí je prekurzor, viz příloha, je údajně právem svobodné rozhodovací pravomoci soudce, když jde o popření fyzikálně chemických vlastností konopí a hrubý rozpor se zákonem o prekurzorech, kde konopí pochopitelně není uvedeno. Tzn., že Země je opětovně placatá a můžeme justicí - inkvizicí upalovat kacíře, když budou říkat, že se Země točí kolem Slunce?
 3)   Právě proto je důvodné na tyto soudce podat návrh na kárná/trestní řízení.
Příloha: Citujme první vědomě nepravdivé  usnesení č.j. II. ÚS 664/12 k usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, na které je vždy odkázáno: „Ústavní soud porušení základních práv a svobod neshledal ….. Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"