Vrchní státní zástupkyně dne 29.7.2016 č.j. SIN 47/2016-8

cc

cc 
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, sídlo Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní státní zastupitelství

Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích 

K žádosti: Dne 4. 6. 2016 jsme podali stížnost na rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 26. 5. 2016 č.j. 1 VZN 174/2016-6, které bez odůvodnění předalo závažný a důkazy podložený trestní podnět 5 nevládních organizací ze dne 14.5.2016 MSZ v Brně namísto prošetření letité nečinnosti policie (ÚOOZ) tento podnět  šetřit, byť GIBS nám opakovaně tvrdilo, že trestnou činnost soudců a státních zástupců může šetřit jen ÚOOZ, ten to však odmítá.
Současně jsme VSZ v Praze doložili dalších 6 trestních podnětů, které policie nevyšetřuje  a různé stupně pražských státních zastupitelství tuto trestnou činnost kryjí. Tyto podněty jsme doplnili dalšími důkazy 8.-9. a 11. 6. 2016. 

VSZ v Praze dne 15. 6. 2016 pod čj. 174/2016 - 44 rozhodlo předat stížnost na jeho rozhodnutí k výkonu dohledu Nejvyššímu státnímu zastupitelství nad zákonností postupu VSZ v Praze. 

Avšak aniž by NSZ zaslal výsledky přezkumu krytí zločinů a trestných činů různými stupni, VSZ v Praze dne 27. 6. 2016 pod čj. 2639/2016 – 50 rozhodlo, že státní zastupitelství mohou krýt zločiny stejně jako soudy a policie nemusí zločiny vyšetřovat, když jde o soudce a státní zástupce (Odkdy není zabití a zmrzačení trestný čin, přestože to doložil soudní znalec? Odkdy je konopí prekurzor? Odkdy není zákon o návykových látkách a zákon o léčivech technickým předpisem k výrobě konopí jako léku? Viz lži zločinců a podvodníků na Nejvyšším a Ústavním soudu  Viz 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 a č.j. u ÚS: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16).

Sdělte.
a)    Zda již zákonnost postupu VSZ v Praze NSZ v Brně prošetřilo a s jakým výsledkem – zašlete rozhodnutí, pokud věc NSZ stále šetří, sdělte časovou lhůtu prošetření ze strany NSZ
b)    pod jakým č.j. šetříte naši stížnost ze dne 4.6.2016 v bodech 2 -7, když rozhodnutí čj. 2639/2016 a č.j. 1 VZN 174/2016 se (ne)zabývala toliko trestnými činy pod bodem 1, tzn. zločiny proti lidskosti.
c)    zda přijmete opatření, které zločiny justice a exekutivy zastaví a podněty 1 -7 budou vyšetřovány.

K tomu: Krytí zločinů ze strany VSZ v rozhodnutí čj. 2639/2016 – 50 považujeme za nezákonné a mělo by být předmětem přezkumu a důvodem pro kárné řízení s uvedenou prolhanou státní zástupkyní

V příloze zasíláme stížnost ze dne 4. 6. 2016

Dne 26. 7. 2016                       Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady