Žádost o informace a podklady k přezkumu ze dne 19.8.2016Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní státní zastupitelství, nám. Hrdinů 13000, 140 65 Praha 4

Věc: žádost o informace a podklady k přezkumu

VSZ dne 29. 7. 2016 pod č. j. SIN 47/2016 sdělilo, že rozhodnutí 1 VZN 174/2016 je podrobeno přezkumu všech 7 označených trestných činů a rozhodnutí čj. 2639/2016 je podrobeno internímu šetření – jde o podezření z trestné činnosti soudci a státními zástupci dle § 149 ve čtvrtém odstavci TZ, kdy zabití občanů dne 11. 5. 2011 označil policii, soudu a státnímu zastupitelství i soudní znalec v oboru soudního lékařství Radek Matlach a je všemi stupni justice a SZ zakázáno prošetřit, důkaz viz http://soudniznalec.blogspot.cz/

Protože přezkum VSZ vedený u NSZ pod č.j. 1 NZN 408/2016 (č.j. 1 VZN 174/2016, viz příloha 1) bylo skončeno a podle textu můžeme dovodit, že bylo VSZ přikázáno jej ve všech bodech podnětů řádně prošetřit (tzn. včetně zabití občanů a neodsouzení policie za neprošetření šetřené pod 2639/2016), sdělte nám prosím zcela explicitně, zda textu NSZ správně rozumíme a bude VSZ řádně šetřeno všech sedm trestních podnětů, které jsme uvedli dne 4.6.2016 ve stížnosti na rozhodnutí č.j. 1 VZN 174/2016 ze dne 26.5.2016.

Podezření ke kooperaci OČTŘ na Praze III a MSZ a MS v Praze vám dokládáme důkazy v příloze 2, které jsme sice zaslali také VSZ, ale jen emailem.

Zejména si vám dovolujeme upozornit na níže důkazy zpochybněné doložené nezákonné rozhodnutí policie ze dne 16.6.2016 č.j. KRPA-35342-39/ČJ-2016-001391 (5 let nešetřit spáchané trestné činy odmítané šetřit bez odůvodnění, viz scan v odkazu, a to za participace OSZ Praha 3 a MSZ v Praze) a rozhodnutí Městského soudu ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 a ze dne 10. 8. 2016 č.j. L 18762/RD75/MSPH a Fj 217370/2016/MSPH dokazující kriminální jednání pracovníků rejstříkového soudu, a to i ve světle rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.8.2016 č.j. MSP-400/2016-OSV-OSV/3 a Městského soudu v Praze ze dne 18.7.2016 č.j. 53 Co 140/2016 -208, které tuto trestnou činnost nepřímo potvrzují.

Děkujeme předem za sdělení k přezkumu a věříme, že konečně dojde k řádnému prošetření doložené trestné činnosti

V Olomouci dne 19.8.2016                 Dušan Dvořák, MMCA, správní rada


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Jezuitská 4, 66055 Brno

Věc: Důkazy pro přezkum nezákonného rozhodnutí VSZ v Praze nesetřít nejméně 7 doložených trestných činů v kategorii zločin doložených důkazy včetně přečinů pod č.j. 1 VZN 174/2016 vedené u NSZ pod č.j. 1 NZN 408/2016.  

Návrh: založte rovněž jako přezkum pro nezákonné jednání VSZ spis č.j. 6 NZN 1303/2016 s doloženou trestnou činností soudců a státních zástupců včetně soudců nejvyššího a ústavního soudu a dalších exekutivců, a to přezkum dalšího nezákonného rozhodnutí VSZ Praha ze dne 27.6.2016 pod čj. 2639/2016 a analogického kriminálního rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 24.5.2016 č.j. 1 VZN 702/2013 (žádejte od zločince a kriminálníka v bílem límečku RSDr. Ištvána celý obsáhlý spis od roku 2013) ke kooperaci na trestné činnosti policie, státních zastupitelství a soudů proti členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) asociace Open Royal Academy (a poškozeným nevládním organizacím Ateliér ALF, z.s., Konopí je lék,z.s., Art Language Factory, z.s. jako zřizovatelům Edukativní Konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3) a specificky přikládáme další důkazy ke krytí doložené trestné činnosti označených právnických a fyzických osob

Důkazy:
1.    Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.8.2016 č.j. MSP-400/2016-OSV-OSV/3 ve věci zjišťování informací k podezření z trestné činnosti soudkyně OS Praha 3 JUDr. Markéty Písaříkové a participace soudců a státních zástupců OSZ a OS Praha 3, MS a MSZ a VSZ v Praze na trestné činnosti odpovědných osob Edukativní konopné kliniky za Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. – zejména společný dozorčí rada Kabilka, dále předsedkyně Bém a místopředsedkyně Zamazalová a dále za Konopí je lék,z,s. a Ateliér ALF,z..s. Matlach předseda, Kořínek, místopředseda a Martínek jako člen představenstva.  Bylo napadáno vydání zcela odlišných rozhodnutí ze strany OS Praha 3, zda byla soudkyně Písaříková zákonnou soudkyní civilní žaloby na výše označené pachatele z Atelier ALF,z.s., který jediný byl oprávněn hospodařit z celou kliniku a výzkum a měl všechna potřebná oprávnění, do kterého však spisu soudkyně Písaříková po změně zákonů v roce 2012 o právní argumentaci poškozených členů výzkumu a ředitele kliniky Dvořáka bez uznání nároku poškozených na odškodnění Nejvyšším a Ústavním soudem a nepodání předběžné otázky Soudnímu dvoru neoprávněně shromáždila materiály na poškozené společnosti a osoby z trestního spisu OS Prostějov a vydávala následně nezákonná rozhodnutí v této věci vůči poškozeným namísto řešení předmětné civilní žaloby u OS Praha 3na pachatele, materiály, které pak podezřelá Zamazalová zkopírovala, ač k tomu neměla zákonné oprávnění a které uspíšily její nezákonné opuštění vytunelované a vykradené kliniky a výzkumu a společnosti Ateliér ALF,z.s., za kterou byla ze zákona odpovědná. Rozhodnutí OS Praha ze dne 22.3.2016 č.j. 50 Spr 198/2016 s datem podání stížnosti Cannabis is The Cure,z.s. s razítkem podatelny  u OS Praha 3 dne 21.3.2016 dokládající toto na důkazech explicitně včetně čísel spisů a protichůdných tvrzení OSZ a MSZ k jednání podezřelé pachatelky Zamazalové a soudkyně Písaříkové jako OS Praha 3. 

2.   Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18.7.2016 č.j. 53 Co 140/2016 -208 ve věci odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozsudek OS Praha ze dne 21.1.2016 č.j. 23 C 136/2013, které současně dokládalo participaci OS Praha 3 a OSZ Praha 3 na vzniku škod způsobených Edukativní konopné klinice a členům zřizovatelských organizací a výzkumu svou vědomou nečinností k označené trestné činnosti výše označených pachatelů ze zákona odpovědných osob Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. v roce 2011 a 2012 a k tomu rozhodnutí OSZ Praha 3 ze dne 21.3.2016 č.j. 3 ZN 83/2012 -127, kdy je oběma důkazy doloženo explicitně, že rejstříkový soud MS v Praze vydal k předmětnému odvolání důkazně nepravdivá sdělení o odpovědných osobách za Ateliér ALF,z.s. v roce 2016, dle nových pravidel nového občanského zákoníku pak zejména panu Vladimíru Dopitovi! 
Nejprve doložme z veřejně dostupné adresy http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ důkaz v podobě scanu originálu posledního rozhodnutí policie ze dne 16.6.2016 č.j. KRPA-35342-39/ČJ-2016-001391, že se policie opětovně (od roku 2012) i v roce 2016 (se souhlasem OSZ, MSZ a VSZ) stejně tak GIBS odmítá zabývat důkazy podloženými krádežemi, podvody, poškozováním cizích práv a zdraví, křivými svědectvími policii, útiskem, pomluvami, zneužitím funkce při správě svěřeného majetku a vědomého způsobení úpadku podezřelými výše jmenovanými pachateli z Edukativní konopné kliniky. 
-      Najde snad NSZ v rozhodnutí policie na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ vysvětlení, za co dostal pan dozorčí rada Kabilka od miliardáře Janečka jako parťáci v Kanebos, s.r.o. 2 miliony korun, když je důvodné se domnívat, že právě za tento organizovaný podvod a krádeže a ukradená obchodní tajemství? Nikoliv! Protikorupční žvanil Janeček po ukradení majetků označenými pachateli z Edukativní konopné kliniky na Bořivojova 90 Praha 3 v listopadu v roce 2012 poskytl pachatelům přes nadační fond dar 200 tisíc a následně s nimi založil Kanebos s.r.o., byt byl o jejich trestné činnosti osobně informován vedoucím výzkumu a ředitelem kliniky Dušanem Dvořákem v červnu 2012 v Olomouci na schůzce zprostředkované Davidem Kollerem! Přestože si Dušan Dvořák není tímto tvrzením zcela jist, je velmi pravděpodobné, že byl Janeček informován také o dobré vymahatelnosti stomilionových pohledávek za téměř zničený výzkum a vložené investice, které byly od roku 2010 vedeny na Ateliér ALF,z.s., viz kriminální činnost na VSZ, NSZ a NS a ÚS sdělením Soudního dvora dne 14. 10. 2015 k porušení unijního práva lživou a důkazy vyvrácenou argumentací, že konopí je prekurzor a nepředložení sporu SDEU, viz http://court-european.blogspot.com/ a k tomu vztažný blábol Finančního ředitelství v Praze k dnes (resp. ke dni 14.5.2016) níže zaokrouhlené 120 milionové pohledávce vůči ČR na http://nahrada-skody.blogspot.com/
-      Najdete NSZ v rozhodnutí policie na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/  vysvětlení, když pachatelé křivě svědčili na policii, že jejich jednání (hospodařit na adrese Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3) jim schválila Valná hromada členů dne 21. 6. 2011? Nikoliv.  Bylo důkazy doloženo, že taková Valná hromada nikdy nebyla a naopak bylo doloženo, že společná Valná hromada dne 11. 5. 2011 toto pachatelům zakázala právě kvůli nemožnosti splácet závazky kliniky a výzkumu při kriminální činnosti státních orgánů nevydat nikomu povolení k výrobě konopných léčiv pro výzkum v rozporu s úmluvami, judikaturou a zákony a elementární morálkou a soucitem k trpícím, když věda je vysmívána!
-      Najdete NSZ v rozhodnutí policie na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ vysvětlení, když pachatelé ukradli označené majetky zřizovatelů Edukativní konopné kliniky? Nikoliv. Najdete tam výmluvu policie z jednoho daňového přiznání, když ta je bez inventur majetků z předchozích let, skladů, know-how a pohledávek Bylo mj. policii také důkazy doloženo, že pachatelé odmítali uhradit smluvní závazky a převzít účetnictví, hlásit hospodaření, přestože byli k tomuto ze zákona odpovědní!
-      Najde snad NSZ vysvětlení na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ k důkazy doloženému poškození zdraví, cizích práv, trestným činům útisku, pomluvy atd. označenými pachateli? Nikoliv.
-      Avšak všechna státní zastupitelství důkazy doloženou trestnou činnost vždy označí za nedůvodnou, když rozhodnutí Valné hromady zřizovatelů kliniky z 11. 5. 2011 je pro členy zákon! Viz rozhodnutí zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v zastoupení podvodníka Kabilky vládě ze dne 4. 3. 2011 na http://vlada-cr.blogspot.com (druhý scan po důkazech o spáchaných zločinech soudci a státními zástupci policejnímu presidentovi, soudu a SZ z 11. 5. 2011).

Add důkaz číslo 1: Z označeného rozhodnutí ministerstva spravedlnosti na straně 4 zcela jednoznačně vyplývá, že podezřelá Naomi Zamazalová uhradila za okopírování spisu na OS Praha 3 dne 29. 8. 2012, nikoliv jak tvrdí lživě policie a SZ dne 28.8.2016, kdy daný den 28.8.2012 po nahlížení do spisu u OS Praha 3 a po zneužití funkce při správě svěřeného majetku a vědomého způsobení úpadku Zamazalová ze společnosti Ateliér ALF,z.s. pod dohledem advokáta vystoupila údajně odevzdala všechnu dokumentaci (viz spis u OS Praha 3) a nebyla tedy dne 29.8.2012 oprávněnou osobou, aby dne 29.8.2012 okopírovala předmětný spis, měla razítko a peníze Ateliér ALF,z.s. Okopírované materiály u OS Praha 3 vedené spisově jako žaloba na Ateliér ALF,z.s. v zastoupení pachatelů přispěly k jejímu podvodnému jednání opustit bez likvidace vytunelovanou společnost Ateliér ALF,z.s. (a nejprve nezákonně převést majetky?), však policii ani SZ vůbec nic z důkazů nezajímá a ještě navíc vědomě lže. Z označeného rozhodnutí OS Praha 3 vyplývá a doložené stížnosti na OS Praha 3 nepřímo vyplývá, že OS a OSZ Praha 3 tuto trestnou činnost kryje (dává protichůdná stanoviska, odmítá vydat informace k doložení nezákonného jednání apod.).

Add důkaz číslo 2: Z označeného rozhodnutí městského soudu jednoznačně a explicitně vyplývá, že rejstříkový soud MS v Praze uvedl důkazně a doložitelně nepravdivé informace, že v roce 2016 nebyl Dušan Dvořák a Vladimír Dopita odpovědnou osobou za Ateliér ALF,z.s., když je ze Sbírky listin u MS zřejmé a doložitelné a nepřímo i z rozhodnutí OS Praha 3, že Dušan Dvořák byl od 10. 12. 2013 do 14. 5. 2016 předsedou správní rady Ateliér ALF,z.s. (místopředsedou Veronika Bartoňová a Marcel Kovář, člen správní rady) a Vladimír Dopita je se všemi náležitostmi dle nového občanského zákoníku jako je ověřený podpis a čestné prohlášení, změněné stanovy a sídlo atd. odpovědnou osobou za Ateliér ALF,z.s. od 14. 5. 2016, kdy byla Valná hromada (předsedou je nově František Slavík, místopředsedou Slavomil Boudný). Do dnešního dne však přes opakované stížnosti na průtahy rejstříkový soud na změny u Ateliéru ALF,z.s. vůbec nereaguje a tyto podvody kryje! Je na důkazech doložitelné, že členové asociace Open Royal Academy a Ateliér ALF,z.s. za pachatele uhradili všechny jimi vědomě způsobené a soudem OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 nařízené exekuce a nyní se členové asociace Open Royal Academy včetně Ateliér ALF,z.s. vědomé a pravděpodobně výše koordinované trestné činnosti OS a OSZ Praha 3 vzepřeli a podali odvolání- viz důkaz číslo 2, odvolání na rozsudek OS Praha 3 k Městskému soudu v Praze, byli však vědomě lživě označeni za neoprávněné osoby!

Dne 13. 8. 2016                                 Dušan Dvořák, MMCA, předseda SR

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Jezuitská 4, 66055 Brno

Věc: Další důkazy o nezákonné činnosti (nyní) Městského soudu v Praze pro přezkumy nezákonného rozhodnutí VSZ č.j. 1 VZN 174/2016 vedené pod č.j. 1 NZN 408/2016 jsou uvedeny v příloze

Dne 15. 8. 2016                                 Dušan Dvořák,MMCA

 Příloha:

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 226 70 232 a  Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101,  společná korespondenční adresa pro toto řízení Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Městský soud v Praze
Slezská 9, 120 00 Praha 2

Věc: Stížnost na rozhodnutí místopředsedu MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 (Předžalobní výzva) a podnět na podání návrhu na kárné řízení místopředsedy soudu a pracovníky rejstříkového soudu za vědomé uvádění nepravdivých údajů také v podkladech pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016.

Odůvodnění:
1.    Z rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 je zcela patrné, že Městský soud zabránil odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozhodnutí OS Praha 3 vědomě lživým tvrzením rejstříkového soudu ověřitelným ve Sbírce listin Ateliér ALF,z.s. včetně na webu justice ve Sbírce listin, a totiž vědomé nepravdy, že Dušan Dvořák a Vladimír Dopita údajně nejsou členy statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a oprávněné osoby tohoto spolku. Ze Sbírky listin je patrné, že před koncem roku 2013 a před účinností nového občanského zákoníku od 1.1. 2014 (a legislativní přeměny z o.s. na z.s., kdy zákonodárce určil dobu do 3 let na provedení změn) proběhla Valná hromada Ateliér ALF,z.s., která zvolila Dušana Dvořáka, předseda, Veroniku Bartoňovou, místopředseda a Marcela Kováře členy statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s., kdy odpovědnu osobou dle stanov byly předseda a místopředseda, což bylo replikováno ve stanovách dne 12. 1. 2014 a 21. 8. 2014 – viz internet a veřejně přístupný výpis ze Sbírky listin na http://portal.justice.cz  po zadání IČ daného subjektu. Jak je ve Sbírce listin (nezveřejněno) na důkazech doloženo, Ateliér ALF,z.s. nemohl změnit v lednu 2014 sídlo z Prahy, kde po kriminálních aktivitách OSZ a OS Praha 3 za lhostejného nezákonného přístupu MSZ a VSZ Praze od roku 2012 nesídlil (viz podklady pro přezkumy VSZ u NSZ v roce 2016 http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com), jen kvůli chybám software MSp ČR, neboť nové sídlo a olomoucká adresa Přichystalova 180/14 nešla zadat do systému v inteligentním formuláři a MSp a rejstříkový soud to neuměli vysvětlit a poradit, stejně tak servisní organizace MSp pro inteligentní formulář. Ze Sbírky listin je patrné, že Dušan Dvořák byl oprávněnou osobou Ateliér ALF,z.s. až do 14. 5. 2016, kdy zůstal toliko ve funkci předsedy Cannabis si The Cure,z.s. dle usnesení společně Valné hromady české a moravské sekce členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) asociace Open Royal Academy ze dne 14. 5. 2016. Z téhož usnesení na VH dne 14. 5. 2016 je patrné, že Vladimír Dopita byl zvolen členem správní rady a oprávněnou osobou (viz stanovy, usnesení a stížnosti Vladimíra Dopity a dalších oprávněných osob Ateliér ALF,z.s. rejstříkovému soudu) Tvrzení soudu, že Dušan Dvořák a Vladimír Dopita nejsou odpovědnými osobami je nepravdivé a  nezakládá se na důkazech, naopak je s nimi v hrubém rozporu. Je například na důkazech doložitelné, že členové Ateliér ALF,z.s. uhradili v letech 2014 -2016 všechny jimi nezpůsobené (a výše v přezkumu označené pachatele) a soudem OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 nařízené exekuce a nyní se členové Ateliér ALF,z.s. vědomé a pravděpodobně výše koordinované trestné činnosti OS a OSZ Praha 3 mající za následek škody nejen na Ateliér ALF,z.s. vzepřeli a podali řádné odvolání, byli však vědomě lživě označeni za neoprávněné osoby!

 2.   Z podkladů pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 je zjevně patrné, že v rozporu s důkazy soud neuvedl a ani se jakkoliv nezmínil, že pohledávky a závazky Ateliér ALF,z.s. převzal dne 14.5.2016 Cannabis is The Cure,z.s.  a vydané rozhodnutí č.j. 53 Co 140/2016 – 208 mělo v odvolání směřovat vůči této právnické osobě, která toto v dodatku odvolání žádala, stejně tak Ateliér ALF,z.s. Díky zjevné zvůli rejstříkového soudu však MS v Praze v předmětném řízení vycházel pouze z nepravdivého tvrzení úředníků z rejstříku, ač mohl věc ověřit z veřejně dostupné Sbírky listin. Pokud jsou tyto údaje v Sbírce listin neplatné, proč je tedy rejstříkový soud zveřejňuje a mate tak veřejnost?

 3.    Pokud by chtěl stěžovaný rejstříkový soud namítat, že uvedení nedoložili specificky rejstříkovým soudem požadované ověřené další vyžadované prohlášení, že uvedené osoby Dušan Dvořák a Vladimír Dopita a další členové správní rady jsou právně způsobilí, jde opět o zneužití úřední funkce, protože uvedení a stejně tak členové dalších nevládních organizací, které však byly přeregistrovány a došlo ke změnám (viz např. Konopí je lék, z.s.) v ověřeném čestném prohlášení uvedli, že splňují všechny zákonné podmínky pro výkon funkce, tzn. i způsobilost, viz § 4 o.z. Pokud se takto označení vyjádřili, nemá úředník právo po občanech žádat další náklady na ověřování navíc spojených s ponižujícím prohlášením, což ani zákonodárce nežádá a toliko konstatuje, že osoba má býti právně způsobilá, což uvedení splnili ověřeným čestným prohlášením, že všechny podmínky zákonodárce splňují. 

 4.    Ke kriminálním aktivitám justice a exekutivy v této věci nejen vůči členům Ateliér ALF,z.s. (diskreditace označováním někoho za nezpůsobilého při neplnění si vlastních zákonných povinností), doložme, že soudkyně OS Prahy 3 JUDr. Markéta Písaříková namísto řešení žaloby 20 C 178/2011, 20 C 2/2012 na pachatele způsobující škody uvedené nejen ve spisu 53 Co 140/2016  a ve spisech u OS Praha 3 (viz též 18 NC 5655/2011, 23 C 136/2013, 21 C 317/2013) doložených hrubě nezákonných praktik soudců a státních zástupců, kteří způsobili vědomé zabití a umučení občanů dle § 149 ve 4 odstavci t.z., viz prohlášení soudního znalce policii, justici a státnímu zastupitelství dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.com  (zločiny zakazované vyšetřit všemi stupni justice a exekutivy od roku 2010) podala na vedoucího výzkumu a ředitele Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 Dušana Dvořáka, viz reference na http://dusandvorak.blogspot.com podnět na omezení právní způsobilosti a toto ponižující řízení bylo opravdu u OS v Olomouci vedeno i přes protesty rodiny, lékařů a soudních znalců. Nechť si laskavě odvolací orgán vyžádá obsáhlý posudek soudního znalce a primáře pro ochrannou léčbu PL Bohnice MUDr. Jiřího Švarce na Dušana Dvořáka č. 750 ze dne 8. 4. 2014, který dokládá tento justičně exekutivní kartel zcela explicitně a uvádí, že nejen on by nikdy právní nezpůsobilost neshledal a právní způsobilost musel soud vnímat a žádného znalce nepotřeboval a že jde o právní, nikoliv psychiatrický problém. Viz též vyjádření emeritního rektora Palackého univerzity prof. Josefa Jařaba a místopředsedu Konopí je lék,z.s. MUDr. Aleše Skřivánka doložené v referencích, ve kterém označují jednání justice vůči Dušanu Dvořákovi jako za bolševika! Dodejme, že soudkyně Písaříková tak učinila ve chvíli, kdy ČR v roce 2012 změnila legislativu o právní argumentaci Dušana Dvořáka, kterému však nedala za pravdu. Nejvyšší soud k odůvodnění nepředložení sporu ve věci výroby konopných léčiv Soudnímu dvoru si totiž v rozporu se zákonem o prekurzorech, judikaturou, přírodovědnými fakty a znaleckými posudky včetně Přírodovědecké fakulty UP jako znaleckého ústavu viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/ opakovaně vymyslel, že konopí je prekurzor a zákon o léčivech a návykových látkách není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES a spor tak nemusí řešit SDEU, kdy tuto lež ověřitelnou také z veřejné databáze TRIS a nevyšetřování spáchaných zločinů jen vůči Dušanu Dvořákovi 6x pokryla mafie v talárech na Ústavní soudu, viz č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 a ani parlament, ministři spravedlnosti, premiéři, předsedové NS a ÚS nejsou ochotni tuto zjevnou právní korupci odsoudit, protože by řada soudců a státních zástupců za spáchané zločiny skončila ve vězení a ČR platila miliardové náhrady škod za nevymahatelný předpis. 

5.    Z podkladů pro rozhodnutí MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 je patrné, že rejstříkový soud se také zcela nemístně vlamuje do práv, která mu nepřísluší a místopředseda soudu tuto činnost kryje.  Přestože je rejstříkovému soudu známo, že co není zákonem zakázáno a je dokonce legislativně upraveno v § 1 odst. 2 a § 441 odst.1 o.z. a řádně schválených stanovách společnosti, nemůže místopředseda soudu tvrdit, že Ateliér ALF,z.s. nemůže mít právním zástupcem Cannabis is The Cure,z.s. Zastoupení právnickou osobou je zakázáno toliko u prokury, viz § 451, odst. 1. o.z. Za této situace by nesměly být schváleny a rejstříkovým soudem přijaty stanovy žádného ze členů asociace, což se nestalo! Pokud místopředseda soudu argumentuje o.s.ř. , pak jde o řízení ve kterém by takto dané subjekty jednaly, což se nestalo. Když členové asociace jako právnické osoby v rámci správního řízení žádají, aby jejich korespondence byla zaslána jejich právnímu zástupci, je povinnosti úředníka jejich vůli respektovat! Jak dále členové správní rady soudu ve stížnostech uvedli, svévolné zasílání rozhodnutí na adresu, kam nemá být pošta zasílána, protože si to daný subjekt nepřeje (zejména zasílání pošty na adresu Bořivojova 90, Praha 3 kde spolek vůbec nesídlí a soudu je to známo), zvyšuje náklady a je vědomě konáno v neprospěch Ateliér ALF,z.s., který je černým svědomím české justice i trestní exekutivy (cena EU v roce 2009 za příklad dobré praxe, viz http://praha-eu.blogspot.com/) Zcela vědomou lží je tvrzení místopředsedy soudu dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016,  že Dušan Dvořák nedostal zmocnění k podání návrhu na změnu u Ateliér ALF,z.s.! To je ověřitelné nejen ze zápisu Valné hromady dne 14. 5. 2016, ale také opakovaných stížností předsedy Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka, místopředsedy Slavomila Boudného a člena Správní rady Vladimíra Dopity (nové stanovy rozšířily okruh oprávněných osob na všechny tři členy Správní rady). To, že je za jménem Dušana Dvořáka uvedena i funkce dané osoby, tzn. předseda Cannabis is The Cure,z.s. je dodatek navíc, který však nikterak nebrání předání a převzetí plné moci k zastupování. Stejně tak si zástupce může zvolit doručovací adresu, jakou chce včetně doručení na právnickou osobou, kterou zastupuje. Viz § 50b odst. 1 o.s.ř.

Dne 15. 8. 2016     Dušan Dvořák a Vladimír Dopita, oprávněné osoby 


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc
Adresováno:  Vrchní soud prostřednictvím Městský soud v Praze Na vědomí toliko elektronicky: Nejvyšší státní zastupitelství č.j. 1 NZN 408/2016 k  přezkumu VSZ č.j. 1 VZN 174/201 a č.j. 6 NZN 1303/2016 k přezkumu VSZ čj. 1 VZN 2639/2016 a 1 VZN 702/2013, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
Věc: Odvolání proti usnesení MS v Praze ze dne 10. 8. 2016 č.j. L 18762/RD75/MSPH a Fj 217370/2016/MSPH zapsat u spolku Ateliér ALF,z.s. toliko jen změnu sídla a rozšířené poslání a navíc až ke dni nabytí právní moci usnesení, nikoliv ke dni konání Valné hromady 14.5.2016 a vůbec nezapsat v rejstříkovém soudu datum vzniku funkcí členů správní rady a jejich jména a způsob rozhodování členů správní rady, čili rozhodné údaje právnické osoby.
Dne 14. 5. 2016 proběhly Valné hromady členských organizací asociace Open Royal Academy, které následně podaly zmocněným Dušanem Dvořákem rejstříkovým soudům návrhy na zápis změn jednotlivých spolků. První podání návrhu ze dne 6.6. 2016 č.j. G0E1-FYL-2GFL4 a listin vyhodnotili členové a právní zástupce jako nevyhovující, proto dne 28.6.2016 podal zmocněnec návrh opravený a doplnil jej potřebnými listinami. Rejstříkový soud bohužel v předmětném usnesení změnil toliko sídlo spolku z pražské adresy Bořivojova na adresu do Ospělova a uvedl změny u účelu – poslání spolku. Navrhujeme proto, aby Vrchní soud rejstříkovému soudu přikázal ke dni proběhlé Valné hromady zapsat tyto změny u Ateliér ALF,z.s.
1.    Počet a jména členů správní rady a jejich funkce: František Slavík, předseda, Slavomil Boudný, místopředseda, Vladimír Dopita, člen správní rady.
2.    Datum vzniku funkce: 14.5.2016
3.    Způsob rozhodování statutárního orgánu: Každý člen SR jedná samostatně. Předseda, místopředseda a člen SR se navzájem informují o jednotlivých rozhodnutích a jednají ve shodě, spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují hlasováním.
Žádáme, aby odvolací soud rejstříkovému soudu přikázal zapsat do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 18762 výše uvedené skutečnosti uvedené ve Sbírce listin v řádně ověřeném návrhu změn (inteligentním formuláři) ze dne 27.6.2016 č.j. J0E1-FYL-2GFL4 a dalších listinách tak, jak je zmocněnec doložil soudu dne 28.6.2016 k zápisu změn. Zmocněnec je bývalý předseda správní rady a odpovědná osoba Dušan Dvořák.  Řádně ověření a čestnými prohlášeními se prokazující noví členové správní rady všechny nezbytné doložené náležitosti opakovaně potvrdili a stěžovali průtahy rejstříkového soudu nejen kvůli zasílání rozhodnutí rejstříkového soudu na starou neplatnou adresu a nemožnosti spolku tak vůbec reagovat, anebo na adresu, kterou neurčili. Společně pak podaly členské organizace asociace stížnost dne 14.7.2016. Stížnost byla řešena místopředsedou MS v Praze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016. Na rozhodnutí místopředsedy soudu podaly spolky Cannabis is The Cure,z.s. a Ateliér ALF, z.s stížnost s kárným podnětem. Pokud by Dušan Dvořák nebyl oprávněnou zmocněnou osobou, jak tvrdil místopředseda soudu v rozhodnutí 5.8.2016 č.j. St 133/2016, nebylo by možné změnit ani sídlo a poslání spolku, ani podat návrh na zápis změn, analogicky by pak nesměla proběhnout změna u partnerské nevládní organizace Konopí je lék,z.s., která však byla rejstříkovým soudem po podání stížnosti v plném rozsahu uznána.  
Všichni členové správní rady uvedli v čestném prohlášení, že splňují zákonné podmínky pro výkon funkce, tzn. všechny zákonné podmínky uvedené zákonodárcem. Pokud by zákonodárce žádal, aby se občané speciálním čestným prohlášením vůči nějaké skutečnosti identifikovali rejstříkovým soudům při změně odpovědných osob u právnické osoby, jistě by toto v rejstříkovém zákoně nebo občanském zákoníku uvedl a žádal to či ono speciálně a samostatně doložit.
Uvádění  nepravdivých tvrzení o statutárním orgánu Ateliér ALF,z.s. rejstříkovým soudem má pro spolek fatální následky, neboť např. Městský soud č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016 odmítl projednat odvolání Ateliér ALF,o.s. na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 s nepravdivým tvrzením, že Dušan Dvořák, ani Vladimír Dopita nejsou osoby odpovědné za Ateliér ALF,z.s. a ten žádný statutární orgán nemá, což odporuje důkazům ve Sbírce listin, viz např. reakce odboru sdružování MV ČR z ledna 2014 předsedovi správní rady Dušanu Dvořákovi ke změně stanov a sídla v souvislosti se změnami občanského zákoníku. Dále viz dokumentace korespondence s ministerstvem spravedlnosti a jeho servisní organizací ohledně nemožnosti zadat v lednu 2014 adresu Přichystalova 180/14 v Olomouci do inteligentního formuláře a změnit tak sídlo z Prahy do Olomouce. Dále viz např. uhrazené exekuce Ateliérem ALF,z.s. v letech 2014 -2016 za podvodníky a zloděje, kteří byli v letech 2011-2012 odpovědnými členy statutárního orgánu (Jan Marie Bém a Naomi Zamazalová) a dále předseda dozorčí rady Jaroslav Kabilka a po vykradení a vzniku enormních škod Atelier ALF,z.s. bez likvidace opustili – ze spolku vystoupili a ponechali jej svému osudu bez předání jedné jediné dokumentace. Tyto osoby však odmítá policie, státní zastupitelství a justice řešit, naopak je při páchání trestné činnosti kryje a na OS Praha 3 (soudkyně JUDr. Markéta Písaříková) dokonce s vysokou mírou pravděpodobnosti spolupracuje. Na jednání Ateliér ALF,z.s.  za období, kdy jej vedli výše uvedení spolupachatelé, byla podána řada dalších žalob řešených u OS Praha 3: 20 C 178/2011, 20 C 2/2012, 18 NC 5655/2011, 23 C 136/2013, 21 C 317/2013. Vzniklé škody morální, materiální a zdravotní jsou však způsobeny v přímém důsledku nezákonných aktivit a vědomé nečinnosti Policie Praha III a OSZ a OS Praha 3 a MSZ a VSZ, právě řešeno v přezkumu rozhodnutí VSZ u NSZ v Brně. Dalším důkazem jsou pak veřejné informace ze Sbírky listin uvedené po zadání IČ daného spolku tzn. změny stanov v roce 2014 se jmény totožných členů správní rady jako v roce 2013, kdy spoluzakladatel a lektoři Ateliéru ALF spolek převzali jako odpovědné osoby (Dušan Dvořák, Veronika Bartoňová a Marcel Kovář) a ke změnám nevládních organizací typu o.s. na z.s. určil zákonodárce lhůtu do 31.12.2016.
Dne 18.8.2016                         Dušan Dvořák, MMCA, v.r.