Důkazy pro přezkum VSZ v Praze č.j. 1 VZN 174/2016 vedené u NSZ pod č.j. 1 NZN 408/2016 a návrh na další přezkumy nezákonného jednání obou VSZ

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 13. srpna 2016 20:18
Předmět: Důkazy pro přezkum VSZ v Praze č.j. 1 VZN 174/2016 vedené u NSZ pod č.j. 1 NZN 408/2016 a návrh na další přezkumy nezákonného jednání obou VSZ.
Komu: podatelna@nsz.brn.justice.cz, VSZ v Praze - Podatelna <podatelna@vsz.pha.justice.cz>, podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>, openroyalacademy@gmail.com, podatelna@nsoud.cz, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Jezuitská 4, 66055 Brno
Na vědomí k přezkumům toliko elektronicky a bez příloh
VSZ v Praze a VSZ  Olomouci a KS a KSZ v Brně
a prominentní brněnské justiční žumpě 
a echtzločincům v talárech v Prostějově a Olomouci
+ cenzurující media, advokáti a kolegovéa a přátelé

Věc: Důkazy pro přezkum nezákonného rozhodnutí VSZ v Praze nešetřít nejméně 7 doložených trestných činů v kategorii zločin doložených důkazy včetně přečinů pod č.j. 1 VZN 174/2016 vedené u NSZ pod č.j. 1 NZN 408/2016.  

Návrh: založte rovněž jako přezkum pro nezákonné jednání VSZ spis č.j. 6 NZN 1303/2016 s doloženou trestnou činností soudců a státních zástupců včetně soudců nejvyššího a ústavního soudu a dalších exekutivců, a to přezkum dalšího nezákonného rozhodnutí VSZ Praha ze dne 27.6.2016 pod čj. 2639/2016 a analogického kriminálního rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 24.5.2016 č.j. 1 VZN 702/2013 (žádejte od zločince a kriminálníka v bílem límečku RSDr. Ištvána celý obsáhlý spis od roku 2013) ke kooperaci na trestné činnosti policie, státních zastupitelství a soudů proti členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) asociace Open Royal Academy (a poškozeným nevládním organizacím Ateliér ALF, z.s., Konopí je lék,z.s., Art Language Factory, z.s. jako zřizovatelům Edukativní Konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3) a specificky přikládáme další důkazy ke krytí doložené trestné činnosti označených právnických a fyzických osob

Důkazy:
1.    Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.8.2016 č.j. MSP-400/2016-OSV-OSV/3 ve věci zjišťování informací k podezření z trestné činnosti soudkyně OS Praha 3 JUDr. Markéty Písaříkové a participace soudců a státních zástupců OSZ a OS Praha 3, MS a MSZ a VSZ v Praze na trestné činnosti odpovědných osob Edukativní konopné kliniky za Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. – zejména společný dozorčí rada Kabilka, dále předsedkyně Bém a místopředsedkyně Zamazalová a dále za Konopí je lék,z,s. a Ateliér ALF,z..s. Matlach předseda, Kořínek, místopředseda a Martínek jako člen představenstva.  Bylo napadáno vydání zcela odlišných rozhodnutí ze strany OS Praha 3, zda byla soudkyně Písaříková zákonnou soudkyní civilní žaloby na výše označené pachatele z Atelier ALF,z.s., který jediný byl oprávněn hospodařit z celou kliniku a výzkum a měl všechna potřebná oprávnění, do kterého však spisu soudkyně Písaříková po změně zákonů v roce 2012 o právní argumentaci poškozených členů výzkumu a ředitele kliniky Dvořáka bez uznání nároku poškozených na odškodnění Nejvyšším a Ústavním soudem a nepodání předběžné otázky Soudnímu dvoru neoprávněně shromáždila materiály na poškozené společnosti a osoby z trestního spisu OS Prostějov a vydávala následně nezákonná rozhodnutí v této věci vůči poškozeným namísto řešení předmětné civilní žaloby u OS Praha 3na pachatele, materiály, které pak podezřelá Zamazalová zkopírovala, ač k tomu neměla zákonné oprávnění a které uspíšily její nezákonné opuštění vytunelované a vykradené kliniky a výzkumu a společnosti Ateliér ALF,z.s., za kterou byla ze zákona odpovědná. Rozhodnutí OS Praha ze dne 22.3.2016 č.j. 50 Spr 198/2016 s datem podání stížnosti Cannabis is The Cure,z.s. s razítkem podatelny  u OS Praha 3 dne 21.3.2016 dokládající toto na důkazech explicitně včetně čísel spisů a protichůdných tvrzení OSZ a MSZ k jednání podezřelé pachatelky Zamazalové a soudkyně Písaříkové jako OS Praha 3.
2.   Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18.7.2016 č.j. 53 Co 140/2016 -208 ve věci odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozsudek OS Praha ze dne 21.1.2016 č.j. 23 C 136/2013, které současně dokládalo participaci OS Praha 3 a OSZ Praha 3 na vzniku škod způsobených Edukativní konopné klinice a členům zřizovatelských organizací a výzkumu svou vědomou nečinností k označené trestné činnosti výše označených pachatelů ze zákona odpovědných osob Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. v roce 2011 a 2012 a k tomu rozhodnutí OSZ Praha 3 ze dne 21.3.2016 č.j. 3 ZN 83/2012 -127, kdy je oběma důkazy doloženo explicitně, že rejstříkový soud MS v Praze vydal k předmětnému odvolání důkazně nepravdivá sdělení o odpovědných osobách za Ateliér ALF,z.s. v roce 2016, dle nových pravidel nového občanského zákoníku pak zejména panu Vladimíru Dopitovi!

Nejprve doložme z veřejně dostupné adresy http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ důkaz v podobě scanu originálu posledního rozhodnutí policie ze dne 16.6.2016 č.j. KRPA-35342-39/ČJ-2016-001391, že se policie opětovně (od roku 2012) i v roce 2016 (se souhlasem OSZ, MSZ a VSZ) stejně tak GIBS odmítá zabývat důkazy podloženými krádežemi, podvody, poškozováním cizích práv a zdraví, křivými svědectvími policii, útiskem, pomluvami, zneužitím funkce při správě svěřeného majetku a vědomého způsobení úpadku podezřelými výše jmenovanými pachateli z Edukativní konopné kliniky. 

-      Najde snad NSZ v rozhodnutí policie na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ vysvětlení, za co dostal pan dozorčí rada Kabilka od miliardáře Janečka jako parťáci v Kanebos, s.r.o. 2 miliony korun, když je důvodné se domnívat, že právě za tento organizovaný podvod a krádeže a ukradená obchodní tajemství? Nikoliv! Protikorupční žvanil Janeček po ukradení majetků označenými pachateli z Edukativní konopné kliniky na Bořivojova 90 Praha 3 v listopadu v roce 2012 poskytl pachatelům přes nadační fond dar 200 tisíc a následně s nimi založil Kanebos s.r.o., byt byl o jejich trestné činnosti osobně informován vedoucím výzkumu a ředitelem kliniky Dušanem Dvořákem v červnu 2012 v Olomouci na schůzce zprostředkované Davidem Kollerem! Přestože si Dušan Dvořák není tímto tvrzením zcela jist, je velmi pravděpodobné, že byl Janeček informován také o dobré vymahatelnosti stomilionových pohledávek za téměř zničený výzkum a vložené investice, které byly od roku 2010 vedeny na Ateliér ALF,z.s., viz kriminální činnost na VSZ, NSZ a NS a ÚS sdělením Soudního dvora dne 14. 10. 2015 k porušení unijního práva lživou a důkazy vyvrácenou argumentací, že konopí je prekurzor a nepředložení sporu SDEU, viz http://court-european.blogspot.com/ a k tomu vztažný blábol Finančního ředitelství v Praze k dnes (resp. ke dni 14.5.2016) níže zaokrouhlené 120 milionové pohledávce vůči ČR na http://nahrada-skody.blogspot.com/ 
-      Najdete NSZ v rozhodnutí policie na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/  vysvětlení, když pachatelé křivě svědčili na policii, že jejich jednání (hospodařit na adrese Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3) jim schválila Valná hromada členů dne 21. 6. 2011? Nikoliv.  Bylo důkazy doloženo, že taková Valná hromada nikdy nebyla a naopak bylo doloženo, že společná Valná hromada dne 11. 5. 2011 toto pachatelům zakázala právě kvůli nemožnosti splácet závazky kliniky a výzkumu při kriminální činnosti státních orgánů nevydat nikomu povolení k výrobě konopných léčiv pro výzkum v rozporu s úmluvami, judikaturou a zákony a elementární morálkou a soucitem k trpícím, když věda je vysmívána!
-      Najdete NSZ v rozhodnutí policie na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ vysvětlení, když pachatelé ukradli označené majetky zřizovatelů Edukativní konopné kliniky? Nikoliv. Najdete tam výmluvu policie z jednoho daňového přiznání, když ta je bez inventur majetků z předchozích let, skladů, know-how a pohledávek Bylo mj. policii také důkazy doloženo, že pachatelé odmítali uhradit smluvní závazky a převzít účetnictví, hlásit hospodaření, přestože byli k tomuto ze zákona odpovědní!
-      Najde snad NSZ vysvětlení na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ k důkazy doloženému poškození zdraví, cizích práv, trestným činům útisku, pomluvy atd. označenými pachateli? Nikoliv.
-      Avšak všechna státní zastupitelství důkazy doloženou trestnou činnost vždy označí za nedůvodnou, když rozhodnutí Valné hromady zřizovatelů kliniky z 11. 5. 2011 je pro členy zákon! Viz rozhodnutí zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v zastoupení podvodníka Kabilky vládě ze dne 4. 3. 2011 na http://vlada-cr.blogspot.com (druhý scan po důkazech o spáchaných zločinech soudci a státními zástupci policejnímu presidentovi, soudu a SZ z 11. 5. 2011).
Add důkaz číslo 1: Z označeného rozhodnutí ministerstva spravedlnosti na straně 4 zcela jednoznačně vyplývá, že podezřelá Naomi Zamazalová uhradila za okopírování spisu na OS Praha 3 dne 29.8.2012, nikoliv jak tvrdí lživě policie a SZ dne 28.8.2016, kdy daný den 28.8.2012 po nahlížení do spisu u OS Praha 3 a po zneužití funkce při správě svěřeného majetku a vědomého způsobení úpadku Zamazalová ze společnosti Ateliér ALF,z.s. pod dohledem advokáta vystoupila údajně odevzdala všechnu dokumentaci (viz spis u OS Praha 3) a nebyla tedy dne 29.8.2012 oprávněnou osobou, aby dne 29.8.2012 okopírovala předmětný spis, měla razítko a peníze Ateliér ALF,z.s. Okopírované materiály u OS Praha 3 vedené spisově jako žaloba na Ateliér ALF,z.s. v zastoupení pachatelů přispěly k jejímu podvodnému jednání opustit bez likvidace vytunelovanou společnost Ateliér ALF,z.s. (a nejprve nezákonně převést majetky?), však policii ani SZ vůbec nic z důkazů nezajímá a ještě navíc vědomě lže. Z označeného rozhodnutí OS Praha 3 vyplývá a doložené stížnosti na OS Praha 3 nepřímo vyplývá, že OS a OSZ Praha 3 tuto trestnou činnost kryje (dává protichůdná stanoviska, odmítá vydat informace k doložení nezákonného jednání apod.).

Add důkaz číslo 2: Z označeného rozhodnutí městského soudu jednoznačně a explicitně vyplývá, že rejstříkový soud MS v Praze uvedl důkazně a doložitelně nepravdivé informace, že v roce 2016 nebyl Dušan Dvořák a Vladimír Dopita odpovědnou osobou za Ateliér ALF,z.s., když je ze Sbírky listin u MS zřejmé a doložitelné a nepřímo i z rozhodnutí OS Praha 3, že Dušan Dvořák byl od 10. 12. 2013 do 14. 5. 2016 předsedou správní rady Ateliér ALF,z.s. (místopředsedou Veronika Bartoňová a Marcel Kovář, člen správní rady) a Vladimír Dopita je se všemi náležitostmi dle nového občanského zákoníku jako je ověřený podpis a čestné prohlášení, změněné stanovy a sídlo atd. odpovědnou osobou za Ateliér ALF,z.s. od 14. 5. 2016, kdy byla Valná hromada (předsedou je nově František Slavík, místopředsedou Slavomil Boudný). Do dnešního dne však přes opakované stížnosti na průtahy rejstříkový soud na změny u Ateliéru ALF,z.s. vůbec nereaguje a tyto podvody kryje! Je na důkazech doložitelné, že členové asociace Open Royal Academy a Ateliér ALF,z.s. za pachatele uhradili všechny jimi vědomě způsobené a soudem OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 nařízené exekuce a nyní se členové asociace Open Royal Academy včetně Ateliér ALF,z.s. vědomé a pravděpodobně výše koordinované trestné činnosti OS a OSZ Praha 3 vzepřeli a podali odvolání- viz důkaz číslo 2, odvolání na rozsudek OS Praha 3 k Městskému soudu v Praze, byli však vědomě lživě označeni za neoprávněné osoby!

Dne 13. 8. 2016                                 Dušan Dvořák, MMCA, předseda SR