žádost o informace k šetření 7 trestních podnětů č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016


Od: Art Language Factory <artlanguagefactory@gmail.com>
Datum: 12. září 2016 16:15
Předmět: žádost o informace k šetření 7 trestních podnětů č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 (
Komu: VSZ v Praze - Podatelna <podatelna@vsz.pha.justice.cz>
Kopie: openroyalacademy@gmail.com
Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303, Tylova 963/2, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Náměstí Hrdinů 1300, 140 65 Praha 4

Věc: žádost o informace k šetření 7 trestních podnětů č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 (podnět číslo 1 v č.j. 1 ZN 174/2016  je šetřen také jako 1 VZN 2639/2016)

Vážená paní vrchní státní zástupkyně

Předně Vám přejeme pevné zdraví a úspěch v boji s organizovaným zločinem v justici a na státních zastupitelstvích, ministerstvu spravedlnosti (ANO) a financí (ANO) a ochraně tohoto zločinu bývalým Útvarem organizovaného zločinu, osobně pak podezřelým spolupachatelem a dnes celníkem (ANO) Robertem Šlachtou, který trestní podněty s charakterem organizovaného zločinu vždy zakázal vyšetřovat, ač bylo soudním znalcem doloženo zabití a těžká ublížení na zdraví dle § 149 ve čtvrtém odstavci a GIBS dokládal opakovaně, že pouze ÚOOZ je oprávněn věc šetřit. 

Nejzávažnější zločiny doloženy ve spisech u VSZ v Praze spisy č.j. 1 ZN 174/2016 (trestní podnět číslo 1) a 1 VZN 2639/2016 (za podpory trestné činnosti OČTŘ v Praze, zejména na Praze 3, kde kromě spáchaných zločinů nemají zřizovatelé Edukativní konopné kliniky ani 5 let po konfiskaci protokoly o zabaveném majetku.)

Jak jsme NSZ, VSZ v Praze a VSZ Olomouci opakovaně doložili, podezřelí pachatelé organizované zločinecké skupiny označeni řádnými identifikačními osobními údaji, viz příloha nebo portréty a jména osob ochránců a podporovatelů organizovaného zločinu - http://constitutional-court.blogspot.com/- v uvedených řízeních tvrdí a v uvedených spisech máte doloženo, že vědomě lživě a navíc křivě svědčí ve správních a soudních spisech v hrubém rozporu s důkazy (znalecké posudky znalců a znaleckého ústavu), úmluvami, judikaturou, nálezy a zákony, viz - http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ , že

1.    Konopí je údajně prekurzor, což vyvrátili dva excelentní znalci a Přírodovědecká fakulta ÚP jako znalecký ústav, ministerstvo zdravotnictví i zákon o prekurzorech.
2.    Nařízení o prekurzorech bylo údajně implementováno do zákona o návykových látkách, což vylučuje judikatura a ministerstvo zdravotnictví.
3.    Databáze TRIS a Směrnice 98/34/ES nahrazená novou Směrnicí údajně vylučuje, že zákon o návykových látkách a zákon o léčivech jsou  technické předpisy k výrobě konopí jako léku  dle Směrnice 98/34/ES
4.    Policie údajně měří obsah THC v souladu se zákonem, když vychází z normy EU, zda vychází doprava, doleva, dozadu či dopředu nebo nahoru a dolu, však justice neuvede a znalci doložili, že rozdíly obsahu dle vzorku konopí k měření jsou zcela zásadní, což je popření elementárních zásad správního, natož trestního řízení.
5.    Justice a exekutiva se údajně nemusí vyjadřovat k netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a unijní a české judikatury netrestnosti cannabisterapie a výzkumu, stejně tak k zákazu šetřit spáchané zločiny.

Vzhledem k tomu, že vaše dvě státní zástupkyně vedoucí spisy č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 se 7 trestními podněty je údajně nedůvodné řádně vyšetřit policí a podat žaloby za spáchání těžkých zločinů, sdělte, zda nešetření 7 označených trestních podnětů necháte Vy osobně prošetřit a řádně odůvodnit případnou netrestnost, nebo už je na čase podat na státní zastupitelství žalobu na nezákonné rozhodnutí, když mafie na NSZ po přezkumu stejně jako VSZ v Olomouci uvedla, že trestní podnět je nedůvodný a vaše ochránkyně organizovaného zločinu postupovaly správně.

K tomu posíláme důkazy zaslané č.j. 1 ZN 174/2016 i s důkazními dokumenty byly zaslané VSZ dne 13.8.2016  elektronicky  našim zmocněncem dle § 441 o.z. Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232.

1.    Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.8.2016 č.j. MSP-400/2016-OSV-OSV/3 ve věci zjišťování informací k podezření z trestné činnosti soudkyně OS Praha 3 JUDr. Markéty Písaříkové a participace soudců a státních zástupců OSZ a OS Praha 3, MS a MSZ a VSZ v Praze na trestné činnosti odpovědných osob Edukativní konopné kliniky za Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. – zejména společný dozorčí rada Kabilka, dále předsedkyně Bém a místopředsedkyně Zamazalová a dále za Konopí je lék,z,s. a Ateliér ALF,z..s. Matlach předseda, Kořínek, místopředseda a Martínek jako člen představenstva.  Bylo napadáno vydání zcela odlišných rozhodnutí ze strany OS Praha 3, zda byla soudkyně Písaříková zákonnou soudkyní civilní žaloby na výše označené pachatele z Atelier ALF,z.s., který jediný byl oprávněn hospodařit z celou kliniku a výzkum a měl všechna potřebná oprávnění, do kterého však spisu soudkyně Písaříková po změně zákonů v roce 2012 o právní argumentaci poškozených členů výzkumu a ředitele kliniky Dvořáka bez uznání nároku poškozených na odškodnění Nejvyšším a Ústavním soudem a nepodání předběžné otázky Soudnímu dvoru neoprávněně shromáždila materiály na poškozené společnosti a osoby z trestního spisu OS Prostějov a vydávala následně nezákonná rozhodnutí v této věci vůči poškozeným namísto řešení předmětné civilní žaloby u OS Praha 3na pachatele, materiály, které pak podezřelá Zamazalová zkopírovala, ač k tomu neměla zákonné oprávnění a které uspíšily její nezákonné opuštění vytunelované a vykradené kliniky a výzkumu a společnosti Ateliér ALF,z.s., za kterou byla ze zákona odpovědná. Rozhodnutí OS Praha ze dne 22.3.2016 č.j. 50 Spr 198/2016 s datem podání stížnosti Cannabis is The Cure,z.s. s razítkem podatelny  u OS Praha 3 dne 21.3.2016 dokládající toto na důkazech explicitně včetně čísel spisů a protichůdných tvrzení OSZ a MSZ k jednání podezřelé pachatelky Zamazalové a soudkyně Písaříkové jako OS Praha 3.
2.   Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18.7.2016 č.j. 53 Co 140/2016 -208 ve věci odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozsudek OS Praha ze dne 21.1.2016 č.j. 23 C 136/2013, které současně dokládalo participaci OS Praha 3 a OSZ Praha 3 na vzniku škod způsobených Edukativní konopné klinice a členům zřizovatelských organizací a výzkumu svou vědomou nečinností k označené trestné činnosti výše označených pachatelů ze zákona odpovědných osob Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék,z.s. v roce 2011 a 2012 a k tomu rozhodnutí OSZ Praha 3 ze dne 21.3.2016 č.j. 3 ZN 83/2012 -127, kdy je oběma důkazy doloženo explicitně, že rejstříkový soud MS v Praze vydal k předmětnému odvolání důkazně nepravdivá sdělení o odpovědných osobách za Ateliér ALF,z.s. v roce 2016, dle nových pravidel nového občanského zákoníku pak zejména panu Vladimíru Dopitovi! 

Add důkaz číslo 1: Z označeného rozhodnutí ministerstva spravedlnosti na straně 4 zcela jednoznačně vyplývá, že podezřelá Naomi Zamazalová uhradila za okopírování spisu na OS Praha 3 dne 29.8.2012, nikoliv jak tvrdí lživě policie a SZ dne 28.8.2016, kdy daný den 28.8.2012 po nahlížení do spisu u OS Praha 3 a po zneužití funkce při správě svěřeného majetku a vědomého způsobení úpadku Zamazalová ze společnosti Ateliér ALF,z.s. pod dohledem advokáta vystoupila údajně odevzdala všechnu dokumentaci (viz spis u OS Praha 3) a nebyla tedy dne 29.8.2012 oprávněnou osobou, aby dne 29.8.2012 okopírovala předmětný spis, měla razítko a peníze Ateliér ALF,z.s. Okopírované materiály u OS Praha 3 vedené spisově jako žaloba na Ateliér ALF,z.s. v zastoupení pachatelů přispěly k jejímu podvodnému jednání opustit bez likvidace vytunelovanou společnost Ateliér ALF,z.s. (a nejprve nezákonně převést majetky?), však policii ani SZ vůbec nic z důkazů nezajímá a ještě navíc vědomě lže. Z označeného rozhodnutí OS Praha 3 vyplývá a doložené stížnosti na OS Praha 3 nepřímo vyplývá, že OS a OSZ Praha 3 tuto trestnou činnost kryje (dává protichůdná stanoviska, odmítá vydat informace k doložení nezákonného jednání apod.).

Add důkaz číslo 2: Z označeného rozhodnutí městského soudu jednoznačně a explicitně vyplývá, že rejstříkový soud MS v Praze uvedl důkazně a doložitelně nepravdivé informace, že v roce 2016 nebyl Dušan Dvořák a Vladimír Dopita odpovědnou osobou za Ateliér ALF,z.s., když je ze Sbírky listin u MS zřejmé a doložitelné a nepřímo i z rozhodnutí OS Praha 3, že Dušan Dvořák byl od 10. 12. 2013 do 14. 5. 2016 předsedou správní rady Ateliér ALF,z.s. (místopředsedou Veronika Bartoňová a Marcel Kovář, člen správní rady) a Vladimír Dopita je se všemi náležitostmi dle nového občanského zákoníku jako je ověřený podpis a čestné prohlášení, změněné stanovy a sídlo atd. odpovědnou osobou za Ateliér ALF,z.s. od 14. 5. 2016, kdy byla Valná hromada (předsedou je nově František Slavík, místopředsedou Slavomil Boudný). Do dnešního dne však přes opakované stížnosti na průtahy rejstříkový soud na změny u Ateliéru ALF,z.s. vůbec nereaguje a tyto podvody kryje! Je na důkazech doložitelné, že členové asociace Open Royal Academy a Ateliér ALF,z.s. za pachatele uhradili všechny jimi vědomě způsobené a soudem OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 nařízené exekuce a nyní se členové asociace Open Royal Academy včetně Ateliér ALF,z.s. vědomé a pravděpodobně výše koordinované trestné činnosti OS a OSZ Praha 3 vzepřeli a podali odvolání- viz důkaz číslo 2, odvolání na rozsudek OS Praha 3 k Městskému soudu v Praze, byli však vědomě lživě označeni za neoprávněné osoby!

Dále k č.j. 1 ZN 174/2016 doložme z veřejně dostupné adresy http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ důkaz v podobě scanu originálu posledního rozhodnutí policie ze dne 16.6.2016 č.j. KRPA-35342-39/ČJ-2016-001391, že se policie opětovně (od roku 2012) i v roce 2016 (se souhlasem OSZ, MSZ a VSZ) stejně tak GIBS odmítá zabývat důkazy podloženými krádežemi, podvody, poškozováním cizích práv a zdraví, křivými svědectvími policii, útiskem, pomluvami, zneužitím funkce při správě svěřeného majetku a vědomého způsobení úpadku podezřelými výše jmenovanými pachateli z Edukativní konopné kliniky. 

Najde snad VSZ v rozhodnutí policie na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ vysvětlení, za co dostal pan dozorčí rada Kabilka od miliardáře Janečka jako parťáci v Kanebos, s.r.o. 2 miliony korun, když je důvodné se domnívat, že právě za tento organizovaný podvod a krádeže a ukradená obchodní tajemství? Nikoliv! Protikorupční žvanil Janeček po ukradení majetků označenými pachateli z Edukativní konopné kliniky na Bořivojova 90 Praha 3 v listopadu v roce 2012 poskytl pachatelům přes nadační fond dar 200 tisíc a následně s nimi založil Kanebos s.r.o., byt byl o jejich trestné činnosti osobně informován vedoucím výzkumu a ředitelem kliniky Dušanem Dvořákem v červnu 2012 v Olomouci na schůzce zprostředkované Davidem Kollerem! Přestože si Dušan Dvořák není tímto tvrzením zcela jist, je velmi pravděpodobné, že byl Janeček informován také o dobré vymahatelnosti stomilionových pohledávek za téměř zničený výzkum a vložené investice, které byly od roku 2010 vedeny na Ateliér ALF,z.s., viz kriminální činnost na VSZ, NSZ a NS a ÚS sdělením Soudního dvora dne 14. 10. 2015 k porušení unijního práva lživou a důkazy vyvrácenou argumentací, že konopí je prekurzor a nepředložení sporu SDEU, viz http://court-european.blogspot.com/ a k tomu vztažný blábol Finančního ředitelství v Praze k dnes (resp. ke dni 14.5.2016) níže zaokrouhlené 120 milionové pohledávce vůči ČR na http://nahrada-skody.blogspot.com/

 -      Najdete VSZ v rozhodnutí policie na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/  vysvětlení, když pachatelé křivě svědčili na policii, že jejich jednání (hospodařit na adrese Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3) jim schválila Valná hromada členů dne 21. 6. 2011? Nikoliv.  Bylo důkazy doloženo, že taková Valná hromada nikdy nebyla a naopak bylo doloženo, že společná Valná hromada dne 11. 5. 2011 toto pachatelům zakázala právě kvůli nemožnosti splácet závazky kliniky a výzkumu při kriminální činnosti státních orgánů nevydat nikomu povolení k výrobě konopných léčiv pro výzkum v rozporu s úmluvami, judikaturou a zákony a elementární morálkou a soucitem k trpícím, když věda je vysmívána! 

-      Najdete VSZ v rozhodnutí policie na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ vysvětlení, když pachatelé ukradli označené majetky zřizovatelů Edukativní konopné kliniky? Nikoliv. Najdete tam výmluvu policie z jednoho daňového přiznání, když ta je bez inventur majetků z předchozích let, skladů, know-how a pohledávek Bylo mj. policii také důkazy doloženo, že pachatelé odmítali uhradit smluvní závazky a převzít účetnictví, hlásit hospodaření, přestože byli k tomuto ze zákona odpovědní

-      Najde snad VSZ vysvětlení na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ k důkazy doloženému poškození zdraví, cizích práv, trestným činům útisku, pomluvy atd. označenými pachateli? Nikoliv.
 
-      Avšak všechna státní zastupitelství důkazy doloženou trestnou činnost vždy označí za nedůvodnou, když rozhodnutí Valné hromady zřizovatelů kliniky z 11. 5. 2011 je pro členy zákon! V daném rozhodnutí členové jasně rozhodli, že provoz kliniky, pokud se do konce května 2011 nepodaří získat finanční prostředky na provoz, musí být z prostor vystěhován, neboť by nemohly být splácen závazky. Viz rozhodnutí zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v zastoupení podvodníka Kabilky vládě ze dne 4. 3. 2011 na http://vlada-cr.blogspot.com (druhý scan po důkazech o spáchaných zločinech soudci a státními zástupci policejnímu presidentovi, soudu a SZ z 11. 5. 2011).

V Olomouci dne 11. září 2016

Za zřizovatele Edukativní konopné kliniky a naši nevládní organizaci Josef Pospíšil, McA, předseda správní rady

Příloha: V současné době jsme dali prošetřit, zda naše PR kampaň k osmé ústavní stížnosti ve věci práva na život, zdraví, vědecký výzkum atd s uvedeným plakátem nebude pomluva.