Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb ze dne 28.10.2016

Cannabis is The Cure, z.s., sídlo Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, IČ:
266 70 232, vedený u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. L 6401, korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc


Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
 KSZ v Brně a Olomouci


Věc: Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb. k odmítání VSZ Olomouc a KSZ Brno a KSZ Olomouc od 11.září 2008 přikázat (KSZ Brno a KSZ Olomouc/OSZ Prostějov a OSZ Olomouc) prošetřit spáchané zločiny prostějovských soudců a státních zástupců doložené vám opakovaně a také doložené po 11.5.2011 soudním znalcem s důsledky spáchaných zločinů státními zaměstnanci dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku, viz kromě trestních podnětů také doložené opakované marné žádosti o policejní ochranu výzkumu a jeho členů a členů církve na http://ministr-vnitra.blogspot.com/ a viz explicitně doložené vrcholové struktury organizovaného zločinu v ČR ve věci cannabis na http://konopijelek.blogspot.com/


Sdělte informace:

1) Když nechal od 18.8.2009 opakovaně důvodně podezřelý zločinec a vrah - prostějovský státní zástupce Ivo Černík kromě konopí a jeho produktů také dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-23/TČ-2016-141271 zkonfiskovat notebook nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. obsahující důkazy pro řady soudních řízení žadatele o informace a členů výzkumu v Evropě a ČR uvedená v Příloze 1 (vybrány ty nejdůležitější) a ani pět dní státnímu zástupci nestačilo, aby počítač vrátil a zkopíroval si data, můžeme vymáhat náhrady škod v důsledku porušení práva na spravedlivý proces, protože se členové výzkumu a církve nemohou hájit? Jak toto určuje judikatura? Jaký termín určuje navrácení důkazních materiálů pro aktivní soudní procesy, když k podání na ESLP zbývá pár týdnů, v řízení u ČR ještě méně a řada soudů běží a dodatky obsahuje zkonfiskovaný nezálohovaný počítač? Kdo může vydat přikazující rozhodnutí k vrácení počítače? 


2) Když mi dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-21/TČ-2016-141271 před vstupem do cely předběžného zadržení (CPZ) sebrali policisté se souhlasem prostějovského st. zástupce Černíka konopí v kapse saka, přestože jsem doložil a policisté ověřili, že mám konopí doporučeno lékařem (leč nehodlám ho kupovat za 300 Kč/gram v lékárně) a doložený zločinec Černík to ví důkazně od roku 2010 z hlavního líčení a závěrečné řeči manželky a dalších poškozených (viz příloha 2), měla nebo neměla policie za povinnost nechat mi konopí u sebe k užívání, jak určoval řád CPZ? Měla policie právo nezavolat mi lékaře k této věci? 


3) Když je v příkazu k domovní prohlídce v Ospělově dne 17.10.2016 v rozhodnutí důvodně podezřelé vražedkyně a zločinkyně v taláru Otrubové č.j. 0 Nt 1362/2016 uvedeno, že vyrábím syntetické THC (Dronabinol), přestože žádné laboratoře nevlastním a separacemi látek se nezabývám a totéž je uvedeno v opětovném obvinění za nedovolenou výrobu konopných produktů  č.j. KRPM-112326-25/TČ-2016-141271 ze dne 17.10.2016 a opakované obžalobě za výrobu konopných produktů důvodně podezřelého st. zástupce a zločince Černíka ze dne 24.10.2016 č.j. ZT 397/2015 (konfiskace ospělovské farmy 3.9.2014 a 3.9.2015), sdělte, zda lze syntetický Dronabinol nebo čistý kanabinoid THC vyrobit bez laboratoře. Sdělte, zda je Dronabinol prekurzor. 


4) Když Policie ČR ještě dne 15.9.2016 uváděla pod č.j. KRPM-113133-11/ČJ-2016-140AP, že neví, jak jinak ochránit svůj život a zdraví, než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s judikaturou a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a podezřela vražedkyně Otrubová dne 12.10.2016 pod č.j. 0 Nt 1362/2016 souhlasila s návrhem spolupachatele a zločince Černíka zkonfiskovat opětovně farmu v Ospělově, kde, jak nejen oni oba od 20.7.2016 věděli rostly unikátní odrůdy konopí  prošlé výzkumem a v lékárně jsou až za 50 tisíc měsíčně genetiky  konopí bez výzkumu, zda nyní již víte, jak jinak si ochránit zdraví a život? Pokud nevíte, jak jinak pěstovat a zpracovat konopí k ochraně hodnot chráněných Trestím zákoníkem než jednat v souladu s §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a judikaturou, toto sdělte zcela jasně. 


5) Když byl statutární orgán žadatele o informace bez jakéhokoliv vysvětlení dne 17.10.2016 v Olomouci zatčen/zadržen a následně vzat v Prostějově do CPZ a byly mu bez vysvětlení snímány otisky prstů, byl focen a brána DNA a po mnohem více než 24 hodinách propuštěn a opět bez vysvětlení a jediného dokumentu dokládajícího, že byl zadržován dva dny v cele, sdělte, zda prostějovský státní zástupce Černík, na kterého se všichni policisté odvolávali, neporušil i v tomto zákon. Má občan/zmocněnec právo vědět, proč je omezen na svobodě v cele? Má právo znát rozhodnutí, které k zatčení/zadržení vedlo? Je státní zástupce povinen takové rozhodnutí vydat? Jaké předpisy či judikatura to stanoví?


6) Sdělte kdy (datum) a čísla jednací vašich rozhodnutí od 11.září 2008, pod kterými vám byl - tzn. VSZ Olomouc a KSZ Brno a KSZ Olomouc - statutárním orgánem žadatele o informace jako fyzickou osobou či právnickou osobou nebo jakýmikoliv v ČR od 14.7.2000 registrovanými členy asociace Open Royal Academy (viz příloha 2, název a IČ právnických osob) podán podnět na nezákonné jednání prostějovských, brněnských a olomouckých státních zástupců a soudců páchajících zločiny na občanech konfiskacemi a kriminalizací konopí ve výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a jež justice kryje vědomou lží, že konopí je prekurzor a odmítá odůvodnit rozsudky ve věci netrestnosti a legality dle práva EU a předat věc SDEU a dále sdělte, kdy a pod jakým č.j. podnět VSZ a  KSZ zamítlo šetřit (označilo nedůvodným) a dále sdělte, kolikrát v letech 2008 - 2016 trestní podněty se závazným pokynem VSZ a KSZ naopak přikázalo šetřit.


7) Sdělte, kdy a pod jakým č.j. vám bylo v letech 2013 - 2015 sděleno, že soudní znalci - psychiatři Ladislav Hosák (Karlova univerzita), Jana Zmeková (PN Kroměříž), Hana Kučerová (PN Šternberk), Petr Jeřábek (PN Bílá Voda) a Silvia Musilová (PPP Olomouc) anebo alespoň jeden či více z nich zfalšovali lékařské souděznalecké posudky a lékařské zprávy na statutární orgán žadatele o informace a předsedu správní rady a vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka a kteří dokonce ve veřejném projednání u soudů OS Olomouc a OS Prostějov - (Hosák, Zmeková, Musilová) v rozporu s § 107 tr.řádu za tichého mlčení a bez veřejné kritiky soudců a státních zástupců zcela nepokrytě hodnotili právní otázky a důkazy v řízeních ".... když nechápe (Dvořák), že páchá trestnou činnost, jde o projev bludu, což umí psychiatrie pobytem v ústavu a vysokými dávkami antipsychotik léčit" (znalec Hosák, soudce Bednář, OS Olomouc, zamítl policii šetřit na KSZ Olomouc st. zástupce Schmidt, který vždy zakazuje u všech trestních podnětů věc prošetřit stejně jako st. zástupkyně a zástupci KSZ Brno) - a zda nyní přikážete tyto výše uvedené tzv. "znalce", resp. doložené podvodníky a spolupachatele zločinů šetřit, když pro OS Olomouc a OS v Prostějově byly od  8.3.2014 - 28.9.2016 doloženy 2 soudně znalecké posudky (Jiří Švarc, PN Bohnice) a 2 posudky znaleckých ústavů (PN Bohnice a PřF UP Olomouc) tvrdící se znaleckou pečetí, že Dušan Dvořák byl v letech 2008 - 2016 vždy právně způsobilý, žádnou ochrannou léčbu nepotřeboval a nepotřebuje, jde v jeho případě (10x obviněn) o problém justiční a ne psychiatrický, pěstování konopí a výroba konopných produktů není chorobná a Dušan Dvořák není společnosti nebezpečný a dále že opakovaná tvrzení ústavního a nejvyššího soudu a soudů krajských a okresních, že konopí je prekurzor se nezakládá na pravdě a je v rozporu se zákonem, stejně jako tvrzení znalců, kteří se nezabývali v rozporu s judikaturou a slibem znalce duševním stavem Dušana Dvořáka v době skutku, ale hodnotili právní otázky. V případě že šetření uvedených podvodníků - "znalců" ze strany VSZ nebo KSZ policii se závazným pokynem nenařídíte, toto sdělte zcela jasně, protože věc hodnotíte vždy podle obsahu a čísla spisů Dušana Dvořáka u OS Olomouc a OS Prostějov máte uvedena v příloze 1.

8) Sdělte vaše jednoznačné stanovisko, zda podpoříte návrh advokáta, aby všechna trestní řízení Dušana Dvořáka za konfiskace ospělovské farmy v letech 2009 - 2016 a následné obvinění a obžaloby OSZ Prostějov dle § 283 t.z. od 28.4.2010 - 24.10.2016 byly včetně všech obnov a nového obvinění a obžaloby v roce 2016 sloučeny v jeden proces a řešeny společně ve věci nezaujatým soudem, např. MS v Praze, viz příloha 1 a 2.


Příloha 1
Aktivní soudní řízení a opravné prostředky Dušana, která jsou zabráním NTB dne 17.10.2016 na příkaz st. zástupce Černíka zcela narušena pro absenci důkazů.  


Evropský soud pro lidská práva
připravovaná stížnost na II. ÚS 1091/2016


Evropská komise
připravovaná stížnost na II. US 3196/15, III. ÚS 396/16 a III. ÚS 3354/16
  
Ústavní soud
důkazy pro IV. ÚS 3238/16


Krajský soud v Brně
Stížnost na OS Prostějov 0 Nt 820/2011
a další dvě žaloby přesunuté z OS a KS Olomouc
pro místní nepříslušnost

Okresní soud v Olomouci
5 Nt 111/2016 (ochranná léčba)
19 Nc 702/2016 (způsobilost)
důkazy pro 17 C 284/2016

Okresní soud v Prostějově
Obnovy v roce 2016
0 Nt 820/2011
2 T 104/2010
2 Nt 1151/2014
3 Nt 1151/2014
a nová žaloba a obvinění ze dne 17. a 24.10.2016


Dále NTB obsahuje důkazy pro soudní řízení českých a moravských členů asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék), která jsou zabráním NTB dne 17.10.2016 na příkaz st. zástupce Černíka zcela narušena pro absenci důkazů.  Ty nejvýznamnější řízení vyjímáme.


Evropský soud pro lidská práva
připravováno
III. ÚS 3354/16

Evropská komise
 připravováno
I. ÚS 2431/15

Nejvyšší soud
připravované dovolání na rozhodnutí
MS v Praze 67 To 289/ 2016 z 22.9.2016

Vrchní soud v Praze
11 To 96/2016 -hlavní líčení 29.11.2016

Městský soud v Praze
53 Co 140/2016 - řešena nepřípustnost zastoupení
8 A 127/2016 - vedeno jako naléhavé
5 A 185/2016 - vedeno jako naléhavé

Městský soud v Brně
39 Nc 255/2016
24 Nc 3151/2016
24 Nc 909/2016
22 Nc 904/2016
23 Nc 906/2016

Krajský soud v Olomouci
59 A  19/2016Příloha 2 k žádosti číslo žádosti 6 - 8


Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky
Bezbariérová společnost 
Ateliér ALF, z.s.,
IČ:  226 80 101

Odborná společnost 
Konopí je lék, z.s.,
IČ: 227 27 281

Společnost pro sociální ekologii  
Art Language Factory, z.s.,  
IČ: 227 24 303

Supervize
Společenství podpory 
Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. 
IČ: 706 31 298


Právní zastoupení
 Cannabis is The Cure, z.s.
IČ: 266 70 232