Přezkum - Nejvyšší státní zastupitelství

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 zastoupen pro odvolání - přezkum z důvodů diskriminace odlišné víry, vědeckého a světového názoru a zdravotního postižení dle  o.s.ř. a s.ř.s. a t.ř. (posledních 8 let permanentně trestně stíhán, 10x obviněn za realizaci výzkumu, nejčastěji dle § 283 TZ) nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670232 Tylova 963/2 779 00 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Nejvyšší státní zastupitelství
prostřednictvím VSZ Olomouc


Věc: žádost o přezkum rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 a stížnost na nevydání závazných pokynů k vyšetření trestné činnosti

1. Jak je VSZ a NSZ od roku 2010 velmi dobře známo a opakovaně přehlíženo, jednáním organizované zločinecké skupiny (nejen) na OSZ a OS v Prostějově v letech 2009 - 2016 došlo k těžkým ublížením na zdraví včetně smrtelných, všechny stupně SZ to však odmítají přikázat vyšetřit i přes stanovisko soudního znalce o zabití nevinných a ztrátě zkonfiskovaného majetku již 11.5.2011

2. Protože státní zástupkyně KSZ Brno Hojdovcová (vyjádření VSZ k této státní zástupkyni zcela chybí!) se souhlasem VSZ a NSZ vždy označí trestní podněty a žádosti o přezkum za nedůvodné a vloni si nově vymyslela, že trestné činy státních zaměstnanců (zabití občanů dle § 149, odst. 4 TZ) v důsledku konfiskací výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) rozhodl a projednal Nejvyšší soud, což nebylo pravdou a když bylo KSZ v Brně tázáno, kdy a v kterém rozhodnutí o tomto pojednal, st. zástupce KSZ Brno Sladký napsal že šlo o dovolání žadatele o přezkum, což byla lež, kterou vyvrátil i NS ČR a vedoucí VSZ opětovně pokryl tuto opakovanou lež KSZ a KS Brno, že konopí je prekurzor atd.a nedošlo k ublížení na zdraví občanů dle §§ 401 a 149 odst. 4 TZ, když zabité osoby smluvně jištěné pro výzkum byly uvedeny  i jmenovitě (Novotná, Kodym, Kopřiva) stejně tak zmrzačené osoby.

3. Existuje důvodné podezření, že kromě justice - viz příloha s rozhodnutím předsedy KS v Brně ze dne 18.10.2016 St 84/2016 kryjícího stejně jako předsedové NS a ÚS vědomě organizovaný zločin na OS a OSZ Prostějov -  toto kriminální jednání kryjí též vedoucí NSZ a VSZ Olomouc, kteří jednají, jako by snad neuměl česky ani slovo a byli mentálně postižení.

Současně stěžujeme mlčení VSZ Olomouc a NSZ k dalšímu trestnímu podnětu na jednání organizované zločinecké skupiny na OS a OSZ Prostějov ze dne 22.10.204 (konfiskace majetků a další domovní prohlídka dne 17.10.2016 a omezení na svobodě zadržením do CPZ) s řadou žádostí o informace, kdy VSZ Olomouc k podnětu a žádosti o informace mlčí a NSZ dne 2.11.2016 pod č.j. 6 NZN 1303/2016 a 1 SIN 58/2016 opětovně alibisticky rozhodlo, že věc je v kompetenci KSZ v Brně, to však, jak je VSZ a NSZ známo nekoná a zločiny kryje. V příloze stěžuji rovněž rozhodnutí policie k této věci, která trestní podnět vložila do spisu stávajícího dalšího obvinění stěžovatele namísto vyšetření spáchaných zločinů (viz příloha č.j. KRPM-112326-36/TČ-2016-141271 ze dne 5.11.2016) a žádost o informace kromě žádosti číslo deset vůbec nedopověděla (č.j. KRPM-140058-3/ČJ-2016-1412 UO). Žádám, aby NSZ nebo VSZ závazným pokynem přikázalo policii věc vyšetřit (avšak nikoliv pachatelům v Prostějově) a přikázalo okamžitě vydat dne 17.10.2016 zabavený NTBzabývalo se justičně exekutivní korupcí v této věci. Viz desatero kárných provinění odmítaných projednat všemi stupni exekutivy a justice na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html Vyžádejte si k této věci policii a OSZ Prostějov doložený posudek znalce MUDr. Jiřího Švarce č.896 ze dne 28.8.2016 dokládající vědomé falšování posudků na Dušana Dvořáka a kooperaci znalců na krytí spáchaných zločinů OSZ a OS v Prostějově.

9.11.2016


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady