Nejvyšší státní zastupitelství dne 30.11.2016

přímo a prostřednictvím
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Věc: žádost o sloučení projednání kárných podnětů na pracovníky všech stupňů státních zastupitelství v Praze a odvolání při nevydávání informací k spáchané trestné činnosti fyzických a právnických osob – nyní zaslané VSZ v Praze dne 9.11.2016 a dosud nezodpovězené, viz níže – a nešetření trestních podnětů a nepřikázání je vyšetřit – nyní zaslané VSZ dne 23.11.2016, viz níže a dne 30.11.2016, viz níže

Navrhuji, aby tyto kárné podněty byly sloučeny a společně projednány s kárnými podněty na pracovníky SZ na Moravě a odvolání na nevydání informací NSZ, VSZ v Olomouci a KSZ v Brně zaslané přímo NSZ dne 29.11.2016


Dne 30.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.
Předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s.
Nar, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze 30.11.2016

11 To 96/2016
1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016
6 SPR 112/2016 a 9 SPR 220/2016


Reakce na výzvu č.j. 9 SPR 220/2016 – 26 ze dne 30.11.2016

Sděluji v zákonné lhůtě 5 dnů k mému obsáhlému podání ze dne 26.11.2016, že všechny tyto ústavnímu soudu primárně adresované dokumenty jsem skutečně odeslal aoprávněně žádám přiřadit všechny zaslané dokumenty k trestnímu řízení u VSZ a VS v Praze vedené pod č.j 11 To 96/2016 a trestním podnětům VSZ č.j.1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 a sdělit vše potřebné k č.j. 6 SPR 112/2016, kdy stěžuji na VSZ nevydání žádaných informací a realizaci uzavřeného trestního řízení a hlavního líčení (odvolací) a nehájení poškozených státními zástupci VSZ v Praze v řízení č.j 11 To 96/2016 dne 28.11.2016

Dne 30.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.
Předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s.
Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, sídlo Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, korespondenčně pouze na Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Praze a Vrchní státní zastupitelství v Praze

Naléhavé k č.j 11 To 96/2016 VSZ č.j. 1 ZN 174/2016 (trestní podnět č. 1/8), 1 VZN 2639/2016 a 6 SPR 112/2016

- zasláno s přílohami emailem na podatelny a následně datovou schránkou předsedy Cannabis is The Cure, z.s.  bez příloh -

Věc: Stížnost na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 22.11.2016 č.j 11 To 96/2016 učinit odvolací řízení dne 29.11.2016 neveřejné spojená se stížností na nevydání informací ze strany VS v Praze zaslaných k tomuto řízení, na něž VSZ reagovalo nesmyslnou výzvou 14.11.2016 č.j SIN 70/2016. 

1. Uvedeným rozhodnutím soudu učinit odvolací řízení neveřejné a navíc bez naší účasti jako účastníka řízení je hrubě porušeno také naše základní právo garantované Listinou základních práv a svobod uvedené v článku 38 odst. 2, citujme " Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem." Není žádný důvod věc tajit a neprojednat v řádném soudním řízení, jehož součástí je odvolání a nová argumentace a důkazy, které žádáme  projednat veřejně, abychom se mohli vyjádřit. 

2. S ohledem na fakt, že advokáti do dnešního dne nedodali soudu nové důkazy netrestnosti manželů Kočířových vyplývající z nadřazeného práva OSN a EU a judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvoru a také trestního zákoníku v §§ 28 a 31,odst. 1, žádáme o právní ochranu manželů Kočířových od VSZ a VS Praha 

3. Žádáme opakovaně, aby byla nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s. vedena jako účastník řízení, protože třetina škody způsobená státními orgány je v majetku dané nevládní organizace a tato se opakovaně marně domáhá být účastníkem řízení, viz výzva VSZ v Praze ze dne 14.11.2016 č.j SIN 70/2016.
 
4. Domníváme se, že věc č.j 11 To 96/2016 nemůže být projednána a rozhodnuta dříve než VSZ v Praze řádně zdůvodní,na základě jakého zákonného předpisu VSZ nepřikáže NCOZ či jinému specializovanému útvaru policie dát naprosto závazný příkaz vyšetřit zločiny spáchané orgány činnými v trestním řízení osobám léčícím se konopím a věc pak samo nedozoruje, když toto všechny stupně nižších státních zastupitelství (nejen) v Praze odmítají udělat, stejně tak policie - viz v příloze doložené trestní podněty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze ze dne 11.5.2011 a 14.5.2016 -, což VSZ v Praze vede v roce 2016 pod č.j. 1 ZN 174/2016 (trestní podnět č. 1/8) a 1 VZN 2639/2016. Přestože Kočířovi nebyli jednáním OČTŘ zabiti, zmračeni a umučeni, jako se stalo členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), škody na zdraví, které jim trestní řízení způsobilo jsou celoživotní. 

5. Žádáme do spisu  č.j 11 To 96/2016 doložit také v příloze uvedené předběžné otázky Soudnímu dvoru, rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ze dne 14.3. 2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, rozhodnutí ministerstva vnitra ze dne 9.11.2016 č.j. MV 139179-3/ KM-2016 a rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 dokládající další důkazy netrestnosti jednání a neviny manželů Kočířových. 

Děkujeme a jsme s pozdravem "Konopí je lék, nikoliv prekurzor"

Dne 23.11.2016 

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 

-------------------------------------------------------------
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232 Tylova 963/2 779 00 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, resp. na openroyalacademy@gmail.com  

Vrchní soud v Praze                a                 Vrchní státní zastupitelství v Praze 

Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. VS a VSZ v Praze 

Prosíme doložit rozhodnutí VSZ a VS v Praze do spisu ke kauze manželé Kočířovi versus Česká republika č.j. 11 To 96/2016 

K žádosti o informace: 

1) S poškozenými a oběťmi trestné činnosti státních orgánů a neprávem obžalovanými manželi Kočířovími máme v souladu s § 50 T.Ř. uzavřenu smlouvu dle pravidel mezinárodního výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), viz též od roku 2012 opakovaně nešetřené trestné činyuvedené v podkladech pro rozhodnutí VSZ Praha č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 s důkazy doložené trestné činnosti státních orgánů a právnických a soukromých osob. 

2) Od roku 2010 si česká justice a  exekutiva vůči členům výzkumu včetně ústavního soudu vymýšlí bohapusté lži, aby zločiny českých státních orgánů neposoudil Soudní dvůr a viníci v talárech v justici a exekutivě nebyli potrestáni, že prý je konopí prekurzor, že prý nařízení o prekuzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a že zákony o léčivech a návykových látkách údajně nejsou technickými předpisy k výrobě konopí jako léku ve smyslu unijního práva a Směrnice 98/34 ES, dnes Směrnice 2015/1535, což vyvrátila jak veřejná databáze TRIS, tak celá řada znalců a také exekutiva, viz rozhodnutí MZ ČR ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, veřejně pak na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.cz/ (bod 3) versus první v dané věci zkorumpované rozhodnutí ÚS č.j.  II. ÚS 664/12 ve stížnosti na zkorumpované rozhodnutí NS č.j. 8 Tdo 1231/2011. Dále se justice odmítá vyjádřit k netrestnosti skutku dle údajného porušení § 283 TZ v důsledku unijní a české judikatury a netrestnosti dle §§ 28 a 31,odst. 1 TZ při ceně canabisterapie skrze lékárnu nevzdělanými lékaři až přes 50 tisíc Kč měsíčně dle limitu vyhlášky č 236/2015 Sb. a současné neexistenci právní normy pro analýzu obsahu THC v konopí a určení vzorku konopí k měření při stonásobných rozdílech dle měřeného vybraného vzorku, viz rozhodnutí předsedy NS ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 dokládající neexistenci judikatury v předmětné zcela zásadní věci - viz http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ a dále důkazy znalců a znaleckého ústavu o zcela odlišných hodnotách THC dle měřeného vzorku na  http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/ a souhrně je justičně exekutivní kartel doložen na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html

3) Protože dle nám dostupných informací advokáti manželů Kočířových nevyslyšeli v odvolání pokyn svých klientů k obhajobě dle výše označené právní argumentace a protože již nejméně jednou v tomto soudci VS v Praze porušili zcela vědomě zákon za nečinného přihlížení VSZ v Praze a odkázali pod č.j. 11 To 33/2015 na důkazy doložené prolhané rozhodnutí NS č.j. 8 Tdo 1231/2011 a nepředali věc k Soudnímu dvoru jako jedinému zákonnému soudci (viz nálezy II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01. 2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2010) citujme k tomuto prolhané rozhodnutí ÚS č.j.  II. ÚS 664/12, které tento kartel a korupci na NS posvětilo (dodnes přes sto kárných podnětů celkem 8x!): ".......... Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s PREKURZORY a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisůEvropských společenství členský stát….“. 

Sdělte informaci a stanovisko, aby opětovně nedošlo k porušení práv státními orgány

1.     Seznámí /neseznáni statutární zástupci VSZ a VS v Praze státní zástupce VSZ a soudce VS s tímto justičně exekutivním kartelem, aby mohlo dojít k položení níže uvedených předběžných otázek Soudnímu dvoru? 

2.     Je možné na advokátech nehájících své klienty žádat náhradu škody, když seznámená justice a trestní exekutiva zájmy poškozených nehájila? 

3.     Zahájí/nezahájí VSZ v Praze řádné šetření trestných činů a zločinů obsažených v trestních podnětech č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 a pokud ano anebo částečně, který z 8 trestných činů šetřit přikáže a které šetřit nepřikáže a proč se domnívá, že u některého - kterého z podnětů - nedošlo k trestnému činů i přes doložené důkazy a neodůvodněná rozhodnutí policie a nižších SZ (MSZ a OS Praha 3 a Praha 1).

4.      Můžeme/nemůžeme být vedeni v trestním řízení s manželi Kočířovími v rámci protinávrhu jako poškození (1/3 konfiskací způsobených škod - majetkových - je dle smlouvy našich) a svědčit u soudu? Co pro to, abychom byli účastníci řízení můžeme nad toto oznámení udělat, aby nás VSZ a VS v Praze nevypekl jako v kauze ČR proti společnosti Hydroponic, kde byly zkonfiskovány naše majetky a nikoho to nezajímalo, že tyto stejně jako další věci nebyly vůbec uvedeny v policejních protokolech a záhadně se policii se souhlasem soudu a žaloby ztratily. Viz příloha 2 a tehdejší ignorace VSZ v Praze k právu poškozených.

 

Děkujeme za váš zájem o právní stát

Dne 9.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 

Příloha 1 - Předběžné otázky Soudnímu dvoru EU

1. Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství o prekurzorech, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a navíc konopí není prekurzor?
2. Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
3. Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu? 4. Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelnéve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
5. Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelnéve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
6. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?
7. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
8. Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
          9. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?   
          10. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?
          11. Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

Les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne
1) L'article 267 paragr. 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme empêchant la Cour suprême de prendre des mesures, que la Cour suprême cite comme raison de refuser d'accorder la permission de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant l'inapplicabilité de dispositions légales de la loi 167/1998 Coll. aux substances addictives (désormais loi sur les substances addictives), basée sur la constatation de la Cour suprême de la République tchèque (réf. n° 8 TDO 1231/2011), que la loi sur les substances toxicomanogènes transpose une disposition juridique de la Communauté européenne, spécifiquement une directive communautaire, qui cependant ne doit pas être transposée
2) Étant donné que suite à la loi 362/2004 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, le régime juridique de la culture du chanvre pour la recherche (expérimentale) et à des fins industrielles est passé de régime sous lequel la culture du chanvre n'était pas autorisée sans avis préalables aux autorités, à régime sous lequel la culture du chanvre sans avis préalable aux autorités est autorisée jusqu'à 100m2 par personne, le paragraphe 29 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement technique au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en termes de procédure de règlement de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 3) La réglementation de la Commission européenne (CE) n° 1122/2009 pour la détermination des variétés de chanvre narcotique et non narcotique d'après la "Méthode communautaire pour la détermination quantitative du contenu Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre" (annexe I du règlement du 30 Novembre 2009), doit-elle être interprétée comme empêchant d'autres méthodes de déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre et de leurs effets narcotiques, au lieu d'adopter la méthode énumérée dans le règlement?
 4) L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors que sa modification par la loi (CZ) 50/2013 Coll. établit un nouveau seuil de la teneur en THC à des fins de recherche (expérimentale) et pour un usage industriel, jusqu'à 0,3% la teneur en THC, et est-ce ainsi, alors que la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 5) L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, dés lors qu'il modifie le régime juridique de la manipulation de substances addictives, du régime dans lequel les licences pour la manipulation de substances addictives pourrait ne pas être appliquées, à un régime sous lequel les licences pour la manipulation peuvent être appliquées, conformément à la loi n° 141/2009 Coll. (CZ), qui a modifiée la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 6) L'art. 9 de la directive 98/34/CE doit-il être interprété comme empêchant l'adoption d'un règlement sans délai pour des raisons urgentes, selon l'art. 7 de la directive pour la régularisation nationale, tel que le décret n° 221/2013 Coll. qui précise les conditions de prescription, la préparation, la distribution et l'utilisation d'agents pharmaceutiques préparés individuellement (CZ), qui stipule les exigences pour les propriétés médicinales du chanvre?
 7) L'art. 24a de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 parag. 11 de la directive 98/34/CE,étant donné qu'il établit l'obligation d'avoir une licence pour la culture du chanvre, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
8) L'art. 24b de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors qu'il exige que tout le chanvre médicinal soit rendu à l'Institut d'Etat pour le contrôle des drogues, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
9) L'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être considéré comme un obstacle à la réglementation nationale, telle que la loi n° 378/2007 Coll. sur les produits pharmaceutiques (CZ), loi sur les substances toxicomanogènes et le décret n° 221/2013 Coll. (CZ), puisque ces règlements définissent les exigences pour les propriétés du chanvre médicinal, qui, de facto, doit être importé des Pays-Bas, où il est cultivé pour être utilisé comme stupéfiant, et qui est manifestement moins adapté à des fins médicinales que les autres (produites à l'échelle nationale ou importées) souches de chanvre, incluant des souches de chanvre non narcotiques et des méthodes d'application non narcotiques de chanvre narcotique, qui ne sont pas autorisées pour un usage médicinal?
 10) Compte tenu des conclusions de la Cour de Justice de l'Union européenne à C-137/09 Josemans, qui déclare explicitement la recevabilité de l'utilisation de substances narcotiques, telles que le chanvre, à des fins médicales et de recherche, l'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme un obstacle à la réglementation nationale, qui ne permet que l'utilisation d'un chanvre médicalement inadapté (importé des Pays-Bas), principalement destiné à l'intoxication, et sous sanctions légales interdisant toute cultivation, recherche et utilisation de toutes autres (produites nationalement ou importées) souches de chanvre, qui seraient plus appropriées à des fins médicinales?
11) L'art. 15e de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, puisqu'il modifie le régime juridique des séparations de substances obtenues à partir de chanvre, pour la recherche et à des fins médicales, d'un régime où cela n'était pas été autorisé à un régime où cela peut être autorisé, sur la base de la loi n° 50/2013 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?

Preliminary questions to European Court of Justice
1)     Does article 267 par. 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as preventing the Supreme Court from taking action, which the Supreme Court cites as reason to refuse to grant permission to pose preliminary questions to the European Court of Justice regarding the unenforceability of legal provisions of the Act 167/1998 Coll. on Addictive Substances (Zákon o návykových látkách, henceforth Addictive Substances Act), based the on the finding of the Czech Supreme Court (ref. No. 8 Tdo 1231/2011) that the Addictive Substances Act transposes a legal provision of the European Community, specifically an EC directive, which however must not be transposed.
2)     Given that following Act 362/2004 Coll (CZ), which amends the Addictive Substances Act, the legal regime of growing hemp for research (experimental) and industrial purposes has shifted from regime under which growing hemp was not allowed without prior notice to authorities to regime under which growing hemp without prior notice to authorities is allowed up to a growing area of 100m2 per person, does § 29 of the Addictive Substances Act represent a technical regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the directive 98/34/EC and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
3)     Does the European Commission regulation (EC) No. 1122/2009 for determining of narcotic and non-narcotic hemp varieties following the “Community method for quantitative determination of Δ9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties” (Annex I of the regulation from November 30, 2009), have to be interpreted as preventing other methods for determining Δ9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties and their narcotic effects, than the method listed in the regulation from being enacted?
4)     Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since its amendment by Act (CZ) 50/2013 Coll. establishes a new THC content threshold for research (experimental) and industrial purposes, up to 0, 3 % THC content, and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
5)     Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since it changes the legal regime of manipulation with addictive substances from regime under which licences for manipulation with addictive substances could not applied for to a regime under which licences for manipulation can be applied for in accordance with Act No. 141/2009 Coll. (CZ), which amended the Addictive Substances Act and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
6)     Does art. 9 of the directive 98/34/EC have to be interpreted as preventing the passing of a regulation without delay for urgent reasons according to art. 7 of the directive for national regularization such as Decree No. 221/2013 Coll. which states the conditions for prescription, preparation, dispensing and use of individually prepared pharmaceutical agents (CZ), which states the requirements for the properties of medicinal hemp?
7)     Does art. 24a of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it establishes the requirement of having a licence for growing hemp and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
8)     Does art. 24b of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it requires that all medicinal hemp be turned in to the State Institute for Drug Control and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?
9)     Does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation such as Act No. 378/2007 Coll. on pharmaceuticals (CZ), Addictive Substances Act and decree No. 221/2013 Coll. (CZ), since these regulations set the requirements for the properties of medicinal hemp which de facto has to be imported from the Netherlands where it is grown for use as a narcotic and which is demonstrably less suitable for medicinal purposes than other (nationally produced or imported) strains of hemp, including non-narcotic hemp strains and non-narcotic methods of application of narcotic hemp, which are not allowed for medicinal use?
10)  Considering the findings of the European Court of Justice in C-137/09 Josemans, which explicitly state the admissibility of using narcotic substances such as hemp for medical and research purposes, does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation which only allows the use of medically unsuitable hemp (imported from the Netherlands), primarily intended for intoxication and under legal sanctions prohibits all growing, research and use of other (nationally produced or imported) hemp strains, which would be more suitable for medicinal purposes?
11) Does art. 15 e) of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it changes the legal regime of separation substances from hemp for research and medical purposes from regime where this was not allowed to a regime when it may be allowed based on Act No. 50/2013 Coll. (CZ) which amended the Addictive Substances Act and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?


Příloha 2 

Obsáhlý podnět VSZ v Praze ze dne 16.2.2014

Odůvodnění: Rozhodnutím Vrchního státního zastupitelství v Praze (dále jen VSZ) ze dne 21.1.2014 sp.zn. SIN 201/2014-5 bylo KSZ České Budějovice (dále jen KSZ) přikázáno, aby do 15-ti dnů podle § 16a odst. 6 písm. b)  zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyřídilo žádost Odborné společnosti Konopí je lék k sp. zn. 20 T 17/2012.

KSZ žádost dne 6.2.2014 pod sp. zn. SIN 2/2014-13 vyřídilo ve výsledku stejně jako Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen KS), když KSZ uvedlo, že si SZ nechal předložit dozorový spis KSZ sp.zn. KZV 14/2011 a prostudoval rozsudek KS sp.zn. 20T 17/2012 ze dne 26.9.2013 a prostudoval spis KS sp.zn. 20 T 17/2012 a příslušný SZ dospěl k závěru, že k žádosti poskytne následující s KS v důsledku totožné informace. Citujme rozhodnutí KSZ:  

1)     Z citovaného spisu ani z dalších materiálů jsem nezjistil, že by se Odborná společnost Konopí je lék, Přichystalova 180/14 se sídlem v Olomouci připojila k trestnímu řízení a to ani pod adresou Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, případně pod jinou adresou.

2)     Vzhledem k tomu, že se v tomto trestním řízení nepřipojil nikdo z poškozených k trestnímu řízení, krajské státní zastupitelství ani ve svém závěrečném návrhu nenavrhovalo Krajskému soudu v Českých Budějovicích, aby rozhodl o nárocích poškozených.

3)     Pokud jde o Vaši žádost o možnost připojení se k trestnímu řízení, tak oprávnění poškozeného a uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení je upraveno v § 43 zák. č. 141/1961 Sb., a pro Vaši informaci Vám sděluji, že návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2 trestního řádu), což se v daném případě nestalo, neboť Krajský soud v Českých Budějovicích, jak je shora konstatováno, o náhradě škody vůbec nerozhodoval.

Tímto považuji Vaši žádost o podání informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za vyřízenou.

Proti rozhodnutí KSZ podáváme odvolání (body 1-2) a trestní podnět (1-5) s podezřením spáchání TČ zaměstnanci ČR nejen u KSZ a KS, vědomě kryjících či přímo participujících na závažné TČ, k čemuž uvádíme:

1)     Zakladatel Odborné společnosti Konopí je lék Mgr. Dušan Dvořák, MMCA v době přípravného řízení Hydroponic v roce 2012 u SKPV Praha III podal žádost, aby vyšlechtěná semena Cannabis sativa L. - které byly pod konkrétní obchodní značkou zaznamenány v zabavených dodacích listech obviněných u fy Hydroponic v Praze, Brně a Českých Budějovicích - byla policií navrácena. Policie přislíbila, že toto zařídí. Toto se však nestalo. Dodací listy již sice byly obviněným s další materiály z účetnictví vráceny, obvinění/poškození však nemají čas, ani potřebu se v krabicích hrabat a hledat důkazy a tyto dokládat (viz bod 2). Protože poškozený není KSZ veden u KS jako poškozený, podala Odborná společnost Konopí je lék v zastoupení AK Diag Human Cannabis dne 12.2.2014 u OŘ Policie Praha III Žižkov (Lipanská 16) trestní podnět dokládající na 7 kauzách podezření ze závažné TČ státních zaměstnanců včetně státních zástupců a soudců, též participujících politiků (kauza 1 a 5). Kauza Hydroponic je uvedena pod bodem 7. Sp. zn. úředního záznamu o podání vysvětlení je  KRPA-59389-1/ČJ-2014-001311

2)     Jak je z materiálů z přípravného řízení i hlavního líčení v kauzeHydroponic patrné a doložitelné, státní zástupkyně i soudce KSZ a KS odmítali nechat prošetřit opakované žádosti obviněných a jejich advokátů poukazujících na obrovské ztráty zabavených věcí (nejen semen) při zásazích policie v fy Hydroponic v Praze, Brně a Českých Budějovicích, které nejsou v protokolech vůbec uvedeny. Viz sp.zn. 20 T 17/2012 strana 40 (Praha), 52 (Brno), strana 939 -963 (Praha), strana 1420 -1460 (Brno), konfiskace v ČB si OČTŘ ve spisu dohledají. Lidem na KSZ a KS odpovědným za zákonnost bylo stejně jako v případě léčitele a výzkumníka 100% recyklace Cannabis sativa L. pana Miroslava Tetoura, MCA (sp.zn. u KS 20 T 45/2011) zcela jedno, že jsou obviněni za bíleho dne okradeni, ještě si dovolili v době právně neúčinných zákonů obviněné veřejně pomlouvat, terorizovat, strašit, uvrhnout na vazbu, odtrhnout od rodin a přátel a jako údajné zločince odsoudit. Přestože AK Diag Human Cannabis dala obviněným prostřednictvím jejich advokáta právní argumentaci z evropského práva, soudce KS k závažnému porušení Směrnice 98/34/ES odmítl – opět v rozporu se zákonem – položit předběžnou otázku SDEU, stejně jako odmítl řešit krádeže policie se souhlasem KSZ.

3)     K TP a sp.zn. 1 VZN 27/2014: Členové  mezinárodní asociace Open Royal Academy (investoři výzkumu) právně zastoupeni AK Diag Human Cannabis mají dostatek důkazů o zločinném spolčení nejen při průhledně „právně vadném“ rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 27.10.2010 pod sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 k právní neúčinnosti (neplatnosti) zákona o návykových látkách z důvodů opakovaného porušení základních zásad Směrnice 98/34/ES s opakovaně dokladnými 4 rozsudky SDEU s důsledky porušení Směrnice 98/34/ES na státní rozpočet, což bylo nejen Vládě ČR a NSZ opakovaně řečeno a doloženo. Povinnost notifikace od roku 2012 exekutiva opakovaně potvrdila a vyvrátila tak průhledně právně vadný rozsudek nejvyššího a dokonce následně i ústavního soudu, kdy si klíčové soudy naší země jako nějací studenti při vstupu na právnickou fakultu pletly režim nařízení a směrnic a tvrdily, že zákaz pěstování Cannabis sativa L. vyplývá z Nařízení Rady a na nepotřebu notifikace se vztahuje výjimka čl. 10 Směrnice 98/34/ES, aniž pro toto oba soudy doložily jediný důkaz, což ani nejde. Že se tak dělo se souhlasem a za podpory NSZ, jsme doložili. V rámci sp.zn. 1 VZN 27/2014 je podezřelý NSZ členem Eurojustu, notifikace v databázi TRIS může ověřit každý justiční čekatel, pokud to nezvládne IT znalá paní uklizečka. Již v roce 2005 jsme NSZ doložili (viz podklady pro sp.zn. 1 VZN 27/2014), že v podnětu uvedený podezřelý politik Miroslav Kalousek svou zločineckou, nezákonnou a hrubě protiústavní ideologií „Lidovci proti drogám“ porušil mezinárodní závazky a české právo, a to jsme tehdy netušili, že to bylo v roce 2004 s nejvyšší pravděpodobností jen pouhé vrtěti psem a mediální šum ke změnám zákona o návykových látkách v § 29 za součinnosti s § 5, odst. 5 ve znění do 1.4.2013 s důsledky dnešního evropského prvenství ČR v exportu marihuany na černý trh (viz celkový kontext a komentář k rozhodnutí NSZ ze dne 3.5 2005 je uveden na webových stránkách pro NSZ  http://pavel-zeman.blogspot.cz/jako první důkaz zcela na konci) Bylo možná příznačné pro polici za vlády zločinu krytého přímo NSZ, když policie měsíc od podání závažného TP dozorovaného VSZ pod sp.zn. 1 VZN 27/2014 dne 31.1.2014 podnět pro nepatřičnost odložila (sp. zn. ČJ:NPC-36-5/ČJ-2014-220NPC), i když jsou policii přímo pod nos naservírovány důkazy o zločinech proti lidskosti a důkazy o miliardových škodách na státním rozpočtu (v Euro). Žádáme věc řádně a důsledně vyšetřit. Pokud nás bývalým exministrem financí vedená Vláda ČR dne 4.12.2009 veřejně ocení za přínos ke vzdělanosti v léčbě konopím a potom si z nás nejen Ivan Langer a Jiří Pospíšil a nejen ode dne 21.1.2008, Petr Nečas a nejen ode dne 4.3.2009, Miroslava Němcová a nejen ode dne 10.12.2009, Karolina Peake nejen dne 10.1.2011 anebo Leoš Heger nejen dne 26.7.2012 ad. dělají „trampolínu k získání důvěrných právních a odborných informací“ a sami před zločiny zavírají oči nebo na nich dokonce participují, když si nás přitom někteří z výše uvedených od roku 2010 pozvali na jednání se zadáním, jak situaci s českým a evropským právem a také se směrnicí 98/34/ES vyřešit. Jak takovým lidem věřit, když se v té samé chvíli podílejí na fatální změně trestního zákoníku odsouzeného nejen vůči Cannabis sativa L. po právu vloni i nálezem ústavního soudu s jasným dokladem o porušení principů ústavnosti (čl. 39 Listiny). Jestli vláda a parlament neumí číst apel ústavního soudu a zákony mají přejít do „legislativního režimu“ výkladu zákona soudy, když jde přitom o lidské životy, pak dodejme, že doufáme, že tato letitá kriminální činnost státních orgánů a údajných zástupců lidu bude v roce 2014 zastavena, kdy na toto stačí vydat v souladu s §§ 31, odst.1, 28 a12,odst. 2 trestního zákoníku pokyn obecné povahy, který však NSZ odmítá vydat. Nejen tito výše uvedení „politici“ se vědomě společně podíleli na přípravě a také nenotifikaci zákona č. 50/2013 Sb. (byť jsme je na to upozorňovali a nejen my, viz stanovisko Parlamentního institutu z března 2012 –Informační podklad č. 0590P) a stejně tak se vědomě podíleli na zcela právně vadné notifikaci zákona č. 273/2013 Sb., který rovněž není notifikovaný, takže jsme v roce 2014 – 10 let po vstupu do EU- stále bez řádné notifikace dle nadřazeného práva Společenství. Novela zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. byla totiž do Bruselu zaslána k notifikaci v podobě, která odporuje finálnímu schválenému znění zákona ve Sbírce zákonů a to právě navíc v technických ustanoveních dle 98/34/ES a ostatní notifikace byly bez jakéhokoliv opodstatnění podávány v krizovém režimu, což je činí právně neplatnými, až přijde u ČR nebo SDEU na lámání chleba a vymáhání škod. Současně tito lidé – doufejme, že - „minulé éry“ schvalují v roce 2013 podvod MZ ČR s vyhláškou č. 221/2013 Sb. garantující holandské firmě Bedrocan monopol na pěstování Cannabis sativa L. v ČR, a to pouze ze 4 údajně léčivých holandských odrůd a když se MZČR v souladu se zákonem zeptáte na podklady a důkazy o léčivosti (3 ze 4 povolených odrůd jsou totiž jen plné pouze omamného vysoce procentního THC a neobsahují klíčový léčivý a neomamný kanabinoid CBD, hlavní léčivou substanci), mlčí stejně jako v případě, že žádáte znát, do jakých odrůdových knih léčivé genetiky Cannabis sativa L. zapsat. V zemi, kde na Univerzitě Palackého v Olomouci začal v padesátých letech minulého století světový vědecký výzkum léčivých účinků Cannabis sativa L. se musíme oprávněně ptát, komu tahle vládou, policií, státními zastupitelstvími a soudy a především od roku 2005 NSZ posvěcená korupce za bílého dne vyhovuje. Copak jsme jen nějakou gubernií k farmaceutickému testování, když mají olomoučtí vědci takové množství citací v odborných publikacích a patří v této oblasti k nejlepším na světě? Viz http://cena-olomouc-cannabis.blogspot.cz/ Od roku 2000 marně žádáme MZ ČR o povolení k pěstování Cannabis sativa L. k vědě a výzkumu, i když o něj ze zákona žádat nemusíme (viz níže), ale známe policii a státem organizované dealerství drog, které soudy běžně pokryjí, když znevěrohodní obviněné morálními předsudky a bludy, jako to v kauze Hydroponic činila pokrytecká SZ z KSZ, která vědomě kryla trestnou činnost policistů při rozkrádání cizího majetku, stejně tak soudce. K tomu doložme, že je Vládě ČR a NSZ opakovaně na důkazech známo, že policie měří obsah kanabinoidu THC v Cannabis sativa L. nejen v rozporu s zákonem o návykových látkách a trestním zákoníkem, ale i právně závaznou evropskou metodikou. Policie žádnou právně závaznou metodiku nemá (viz porušení čl. 39 Listiny v samé své podstatě). U MZ ČR jsme registrovali v roce 2012 přes 20 odrůd (MZ ČR to odmítlo uznat, aniž má nějaká kriteria!) a pracovali jsme s více než 150 odrůdami. Policie provádí opakovaně konfiskace výzkumu „Konopí je lék“ nejen např. Edukativní konopné kliniky v Praze nebo výzkumnické farmy v Ospělově a nemá pak ani příslušné ze zákona dané protokoly. Co nadělat s tím, když Policie Prahy III pod dozorem OSZ pro Prahu 3 a Krajského ředitelství policie v Praze a MSZ rozhodne, že je právně přípustné policii zlikvidovat všechny – jak sama uvádí extrémně hojné - důkazy Cannabis sativa L a jeho produkty z vědeckovýzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika, a to údajně v souladu se zákonem dle § 81b t.ř. (viz rozhodnutí Krajského ředitelství Policie hl. města Prahy ze dne 2.12. 2013 č.j.KRPA-461239-2/ČJ-2013-000078, ze dne 13.12.213 č.j. KRPA-172017-5/ČJ-2013-000078, ze dne 16.12.2013 č.j. KRPA-172017-5/ČJ-2013-000078). Co nadělat, když dodnes tato stejná policie poškozeným a zástupcům majitelů kliniky vůbec nikdy nedoložila, co při konfiskacích kliniky dne 9.12.2011 a 6.9.2012 za majetky vůbec zkonfiskovala, kolik majetky vážily, měřily, o jaké majetky (produkty Cannabis sativa L) vůbec šlo, jaké měly produkty charakteristiky, složení atd atd atd., zkrátka samozřejmá zákonná práva jak chybujícího, tak poškozeného. Namísto toho policie zabavené věci (důkazy) v tichosti zlikviduje jako údajnou škodlivinu! Žádáme znát všechny protokoly o likvidaci majetků Edukativní konopné kliniky a celý seznam zabavených majetků a složení Cannabis sativa L. a jeho produktů, nikoliv jen negativní výčet, co zabaveno nebylo. Jak je uvedeno v rozhodnutí pražské krajské policie ze dne 2.12.2013 č.j.KRPA-461239-2/ČJ-2013-000078, policie se souhlasem SZ ani náš trestní podnět na zneužití pravomoci při správě svěřeného majetku vůbec nešetřila, přestože byly doloženy škody ve výši přes 100 mil. Kč, nebo právě proto? Jak takové jednání může schvalovat MSZ? Pro VSZ může být pro dané dozorované trestní řízení velmi inspirativní sledovat, jaký postoj zaujme NSZ ke kriminální činnosti státních zaměstnanců a tzv. soudních znalců falšujících pro tyto „drogové kauzy“ lékařské zprávy a posudky při projednávání ústavní stížnosti 2 ÚS 289/2014 ve světle dřívějšího postoje NSZ k meritorně analogické ústavní stížnosti II. ÚS 664/12,  IV.ÚS 4859/12 a II. ÚS 1311/13. Viz též přílohy II č. 14, 16, 18 a 21 na http://ustavnisoud.blogspot.cz/ K pochopení obludnosti zločinného spolčení žádáme VSZ prostudovat podklady pro rozhodnutí NSZ ze dne 19.12.2012 sp.zn. 1 SIN 32/2012 včetně zde obsažených podkladů pro rozhodnutí MSp ČR ze dne 21.11.2012 sp.zn. 617/2012-OT-OSV/5 a rozhodnutí NSZ ze dne 12.12.2013 pod sp.zn. 1 SL 782/2013. Pokud totiž Národní protidrogová centrála k podnětu dozorovanému VSZ pod 1 VZN 27/2014 v rozhodnutí po údajném prošetření sděluje v ČJ:NPC-36-5/ČJ-2014-220NPC, že nedošlo ke spáchání TČ, kryje vlastní trestnou činnost, nejen škody způsobené na majitelích tzv. growshopů, a to při posilování právního chaosu NSZ i vůči poslancům a primátorům v této věci, viz NSZ dne 12.12.2013 pod sp.zn. 1 SL 782/2013

4)     K TP a sp.zn. 1 VZN 27/2014: Firma Hydroponic s Edukativní konopnou klinikou spolupracovala na výzkumu „Konopí je lék“ dříve, než začaly policejní odposlechy, natož konfiskace majetků Hydroponic v dubnu 2011. Dá se říci, že bez pomoci Hydroponicbychom nemohli v plném rozsahu zajistit provoz Konopné matkárny Marie Juany de la Cruz s léčivými genetikami, která stejně jako další oddělení Edukativní konopné kliniky sloužila ke vzdělávání laické i odborné veřejnosti  a byly zde poskytovány i stáže pražským protidrogovým koordinátorům. V odposleších policie je jistě zaznamenána i spolupráce Hydroponic (zastoupen pan Václav Šefránek) na výzkumu „Konopí je lék“. Je možné, že skutečným důvodem likvidace Hydroponic byla nejen likvidace nepohodlné úspěšné konkurence, ale i záměr poškodit výzkum „Konopí je lék“. Obvinění majitelé Hydroponic darují za právní pomoc 33% z vymožené částky za škody způsobené ČR likvidací Hydroponic na výzkum „Konopí je lék“, takže máme i tohoto důvodu maximální zájem proces vyhrát. Chceme však za podpory VSZ předvést na lavici obžalovaných skutečné zločince. Obvinění jsou díky svým znalostem, dovednostem a zkušenostem čestnými členy odborné společnosti, protože také mohou o směřování výzkumu v oblasti hydroponického pěstování spolurozhodovat. Je zde však evidentní snaha OČTŘ nechat prvoinstanční rozsudek sp.zn. 20T 17/2012 nejprve proběhnout tříletým limitem vazeb některých jazykově i právně znevýhodněných obviněných a teprve poté za nezákonně zajištěného právního zvýhodnění řešit odvolací proces. Sdělme proto k zrůdnému zacházení justice s lidmi právní argumentaci k podezřelým (nejen) v podkladech k 1 VZN 27/2014, kteří ji musí ze zákona znát a ctít, nikoliv ignorovat a popírat:  A.     Nařízením Rady (ES) č. 1673/2000 a č. 1782/2003 jsou dána pravidla podpory pěstování Cannabis sativa L. na území členských zemí EU a přílohami I a II Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 (aktualizace Nařízením Komise č. 1122/2009) je dána právně závazná evropská metodika měření obsahu THC v konopí. Policie ČR žádnou právně závaznou metodiku nemá, což je mj. v hrubém rozporu s čl. 39 Listiny. Důsledky v rozkrádání majetků občanů při zásazích či dokonce tzv. výpalné z pěstíren jsou přímo souvislé s nezákonným měřením obsahu THC dle libovůle policie, kdy rozdíly mohou být díky třem zcela odlišným definicím Cannabis v § 2 v ZoNL až stonásobné. B.  Zákonem o návykových látkách §§ 5, odst. 5 a 29 s platností od 1.7.2004 do 1.4.2013 (novelizace zákonem č.50/2013 Sb.) bylo občanům povoleno bez jakéhokoliv úředního povolení pěstovat na ploše do 100m2/občana k účelům pokusnickým a průmyslovým Cannabis sativa L. s obsahem pod i nad 0,3% THC.  Toto je kromě zákonů doloženo také rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 21.6.2006 sp. zn. 3 Tdo 687/2006, že pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC samo o sobě není výroba drog. V roce 2008 Nejvyšší soud v judikátu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 uvedl, že - kromě zákonem povoleného pokusnického a průmyslového využití Cannabis sativa L. - je možné pěstovat a zpracovávat konopí s obsahem nad 0,3% THC také k alternativní léčbě (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). K tomu připočtěme letitou ignoranci celé vlády a korupci se směrnicí 98/34/ES atd. Dovolujeme si NSZ upozornit na žádosti vedoucí k rozhodnutí Úřadu vlády ČR ze dne 9.1.2014 pod sp. zn. 16543/2012-OSV a 16544/2012-OSV, kdy na tuto zákonnou žádost odmítají všechny resorty odpovědět a věc si přehazují (jako obvykle) jako horkou bramboru a jeden resort tvrdí, že povinný je druhý resort, druhý resort tvrdí, že ten třetí (stejně jako NSZ při 1 SL 782/2013 apod) a úřad vlády, který má koordinační orgán v sekretariátu RVPKP rovněž dělá, že se ho věc netýká, protože jinak by celá konstrukce podvodu a letité politické podpory černému trhu splaskla. Právě odpovědi na výše uvedené žádosti vládě doloží, o jak obludnou korupci a vědomé zločiny jde. Připomeňme, že nám, kteří jsme na toto upozorňovali veřejně od roku 2004 a zejména pak od roku 2008 masivně se namísto poděkování za starost pro ochranu zákonů a prevenci škod na státním rozpočtu expremiér Petr Nečas dokonce na hlavičkovém papíře odvděčil tím, že nám vyhrožoval, že nás dostane do vězení a dostaneme mnohamilionové pokuty (dne  31.5.2011 pod č,j. 070666/11- OSV), když sám o pár měsíců později schválil s ministrem Hegerem ad. ministry první –byť právně neúčinnou - notifikaci ZoNL po vstupu ČR do EU a stejně jako MZ nám opakovaně nepravdivě tvrdil, že ZoNL se´notifikovat nemusí, na rozdíl od nejvyššího soudu však s jiným nesmyslným argumentem, a totiž, že ZoNL byl přijat před vstupem ČR do EU, což jsme na rozdíl od novelizací ZoNL nikdy nezpochybnili!

5)     K TP a sp.zn. 1 VZN 27/2014: Na Moravě je kriminální jednání státních zaměstnanců a soudců v dané věci v bledě modrém totožné. Ani přes žádost Policejního prezidia ČR vyšetřit záhadné úbytky váhy Cannabis sativa L. v prostějovských policejních skladech z konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově, kdy ze všech konfiskací chybí likvidační protokoly a pouze v jednom jediném případě ze všech konfiskací v letech 2009 -2012 (celkem cca 2500 rostlin) byla podle úředního soupisu o zabavení věci řešena soudem k propadnutí státu (konfiskace 2011, byť v jiném než skutečném zajištěném váhovém množství a konopné masti, které bez jediné reklamace a měřené akreditovanými pracovištěm vyléčí tzv. diabetickou nohu před amputací, cca 10 tisíc ročně!, si policisté rozebrali na „další šetření“). Váha zajištěného Cannabis sativa L. z první konfiskace v roce 2009 až cca 300 kg se se souhlasem nadřízeného KSZ a VSZ (OS Prostějov pod sp.zn. 2 T 104/2010) měni v rozporu s fyzikálními zákony na pouhých 25 kg a všechny SZ nám tvrdí, že vedoucí OSZ v Prostějově, která věc proti vůli policie odmítá – se souhlasem nadřízených SZ – nechat řádně vyšetřit nepáchá závažnou trestnou činnost a nebude předána k trestnímu šetření, stejně jako vedoucí prostějovského soudu schvalující tyto nezákonné domovní prohlídky a konfiskace při opakovaných žádostech členů výzkumu a statutárních zástupců právnických osob zapojených do výzkumu o policejní ochranu přímo policejním prezidentům, ministrům vnitra a celé vládě, naposledy tak rozhodlo krýt tuto trestnou činnostpáchanou také dle § 401 trestního zákoníku s vědomím VSZ v Olomouci dne 10.2.2014 KSZ v Brně pod sp. zn. 1 KZN 1010/2014-31. Viz nejen přílohy II č. 14, 16, 18 a 21 k ústavní stížnosti 2 ÚS 289/2014 uvedené na http://ustavnisoud.blogspot.cz/

Chceme věřit, že nejen kvůli nástupu nové a konečně po dlouhé době od Otakara Motejla nezkorumpované a právní stát hájící ministryně spravedlnosti a její významné posily v osobě náměstkyně bude věc pod dozorem VSZ v Praze řádně vyšetřena, včetně souvislého podnětu při odmítání MSZ a OSZ na Praze 1 a OS na Praze 1 šetřit trestnou činnost bývalé předsedkyně parlamentu a ministryně pro boj s korupcí při krytí zločinů dle § 401 trestního zákoníku a přípravě nenotifikovaného zákona „konopí do lékáren“ č. 50/2013 Sb. (sp. zn. 6 T 21/2012). Věříme rovněž, že právě z popudu VSZ bude podán podnět Nejvyššímu soudu ČR na obnovu trestního řízení léčitele a výzkumníka Miloslava Tetoura, MCA (u NSZ „šetřeno“ pod 1 NZZ 69/2012, výsledky šetření určené ministrovi k rozhodnutí odmítány zveřejnit jako jakási údajně interní záležitost a rozmar za peníze daňových poplatníků, jde o rozsudek KS stejného „soudce“ jako v kauze Hydroponic sp.zn. 20 T 45/2011). Sdělme úplným závěrem, že jsme opět bez jakékoliv odezvyodeslali 17.listopadu 2013 všem parlamentním stranám + 3 nejsilnějším neparlamentním stranám a předsedům všech těchto stran další legislativní návrh, jak situaci civilizovaně a ku prospěchu této země a jeho občanů vyřešit a učinit Cannabis sativa L. dostupné občanům, mnohdy smrtelně nemocným a rovněž tak nezbytnému výzkumu, viz http://konopi2014.blogspot.cz/  


V Olomouci dne 16.2.2014


Mgr. Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady