Vrchní soud v Praze

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Praze
sp. zn. S 269/2016


Věc I.
Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Praze ze dne 2.1.2017 sp. zn. S 269/2016 ve věci nešetřeného kárného podnětu ze dne 22.9..2016 předsedou Městského soudu v Praze stěžovaného jednání úředníků MS v Praze za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost při provedení změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. (IČ: 226 80 101 spoluzřizovatel Edukativní konopné kliniky v Praze spolupracující na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se společnostmi Konopí je lék,z.s., a Art Language Factory,z.s., od 10.10.2008) a také řady soudců MS a VS v Praze kryjících od roku 2012 – 2017 nezákonnou činnost nižších složek OČTŘ proti členům výzkumu a zřizovatelům Edukativní konopné kliniky na OS a OSZ pro Prahu 3, 1 7 a MSZ a VSZ Praze (naposledy od podání trestního podnětu členy asociace Open Royal Academy dne 14.5.2016 dne 20.3..2017 sp.zn. 2639/2016-667)

Věc II.
Návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení přiložených předběžných otázek Soudnímu dvoru zapíraných podat českou trestní justicí od 27,10.2010, resp. u NS ČR od 27.10. 2011 a ÚS ČR ode dne 13.4.2012 s prvním vědomě nepravdivým tvrzením odvolacího KS v Brně dne 9.3.2011, že konopí je prekurzor, o nichž rozhoduje členská země, viz sp. zn. 14 prekurzorových usnesení (první JUDr. Šámalová, JUDr. Šámalem cca 100x nepodaný kárný podnět) u NS a ÚS ve věci kriminalizace a nezákonné zvůle, opakovaných pokusů a zbavení svéprávnosti a šikany členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2010 – 2017 doložených na www.constitutional-court.blogspot.cz

Věc II Pozn.
Průtahy doložme důkazně zvůlí správních orgánů vůči rodině vedoucího výzkumu: Nejvyšší správní soud je při posuzování položení předběžné otázky odkazován na rozhodnutí mající údajně charakter judikatury sp.zn. 4 Ads 165/ 2011 (žalobkyně byla v době kasační stížnosti a žaloby na MPSV ČR na 10 let obžalovaná za nedovolenou výrobu konopných drog - léčiv pro výzkum jako spoluzakladatelka a mecenáš a letitý dobrovolník odborné společnosti Konopí je lék,z.s., viz poslední prekurzorové usnesení k žalobkyni sp. zn. III. ÚS 396/16) po rozhodnutí sp.zn. Aprk 6/2017 (žalobce je v této věci 6 obžalovaný spoluzakladatel odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a předseda Cannabis is The Cure,z.s.) a smutné sdělení NSS sp.zn. Aprk 6/2017, že více než 5 let sankcí, konfiskací a kriminalizace při trvání na doložení předběžných Soudnímu dvoru právě prvním pachatelem prekurzorového rozsudku, tzn. KS v Brně, nyní při projednávání správní žaloby v souvislosti s konopím, nelze dle NSS označit za nečinnost, což považujeme za mylný právní názor a naprostou absenci představivosti tragických dopadů jednání kartelu justice a exekutivy při letité cenzuře ve veřejnoprávních a také soukromých médiích (inzerenti a majitelé).. .

Odůvodnění

1) Dne 22.9.2016 podal spolu zřizovatel Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s. v zastoupení dne 14.5.2016 řádně zvoleného předsedy Františka Slavíka a u MS právě prekurzorem odsouzeného místopředsedy Slavomila Boudného kárný podnět na pracovníky rejstříku MS v Praze s ev. projednáním svéprávnosti úředníků při posuzování vědomých průtahy a nezákonnou činnost rejstříku (od 1.1.2014, dvojnásobně pak po předání spisů nevládních organizací od MV ČR) mající dopady v exekucích Ateliér ALF,z.s. u OS pro Prahu 3, Městské části pro Prahu 3 a Magistrátu hlavního města Prahy v letech 2015 – 2017 a nezákonného ustanovování opatrovníka Ateliéru ALF,z.s. od roku 2014.

2) Rejstřík a OS na Praze zasílal žalobní rozhodnutí na Ateliér ALF,z.s. u OS na Praze 3 na vědomě vadnou od 11.9.2012 nedoručitelnou pražskou adresu Bořivojova Praha 3 (stejně tak rejstřík MS v Praze po změnách dne 14.5.2016!) změněnou členy Ateliér ALF, z.s. do konce účinnosti zákona o sdružování občanů dne 31.12.2013 na sídlo všech zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.

3) Tato výše uvedená olomoucká doručovací adresa byla rejstříku důkazně známa a potvrzena opakovaně v konkrétních na tuto adresu zasílaných rozhodnutí obsažených ve Sbírce listin a spisu od Ministerstva vnitra (odbor sdružování), OS a OSZ pro Prahu 3, MS a MSZ, VS a VSZ, FÚ v Praze v letech 2014 – 2016, u FÚ na Praze 3 přípis o změně FÚ a zaslání spisu 23.2.2017 na FÚ v Konici ještě paradoxně 23.2:2017, kdy FÚ Praha 3 byla ospělovská adresa od 14.5.2016 zapsána v rejstříku dne 22.10. 2016 (bez označení jmen všech tří statutárních zástupců), tzn. téměř 4 měsíce po podání veškeré potřené dokumentace včetně úředního ověření nájemní smlouvy ze dne 14.5.2016 dne 13.7.2016, když podle advokáta ani nájemní smlouva ověřována být nemusela a majitel objektu sídla je předseda Cannabis is The Cure,z.s., k provedení změn opakovaně zmocněná osoba. .

4) Dále rejstřík MS v Praze uváděl od 1.1.2014 dosud vědomě nepravdivě dalším složkám veřejné moci údajnou neexistencí statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s., to při hrazení a uhrazení řady exekucí Ateliérem ALF,z.s. za škody způsobené konkrétními vědomě nešetřenými pachateli jednajícími v letech 2011 - 2017 ve spolupráci s nezákonně jednajícími soudci a státními zástupci OSZ a OS na Praze 3 a odvolacími orgány (například dodnes není trestně šetřeno vykradení kliniky označenými pachateli se škodami na know how a majetku nejméně 3 mil Kč. a také není šetřeno nevydání konfiskačních protokolů z policejní konfiskace Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 v prosinci 2011 a září 2012 přes řady stížností od OSZ, MSZ, VSZ po NSZ!).

5) Naposledy takto dle nás jednoznačně nezákonně rozhodl Městský soud v Praze dne 18.7.2016 v odvolání Ateliéru ALF,z.s. z 21.3.2016 na (pre-exekuční) rozsudek OS na Praze 3 v odvolacím řízení u MS v Praze sp.zn. 53 Co 140/2016 a nepovolil účast statutárních zástupců a zmocněnců žalovaného Ateliér ALF, z.s. (Vladimíra Dopity a Dušana Dvořáka) na soudním řízení a trval na opatrovníkovi, který argumentaci žalovaného ignoroval, tedy v době, kdy měl Městský soud v Praze důkazně od 6.6.2016 na podatelně Městského soudu v Praze (rejstřík) doloženy ověřené podpisy zvolených členů statutárního orgánu, novou nájemní smlouvu, zápis z Valné hromady ze dne 14.5.2016 ……. a přes 2 roky pracovnice rejstříku jednala jako mentálně postižená osoba. Analogii pak lze najít u VS v Praze v údajném odvolání Ateliér ALF,z.s. na usnesení rejstříku k Ateliér ALF,z.s. ze dne 10.8.2016. Jak mohl v rámci odvolacího řízení na usnesení rejstříku ze dne 10.8.2016 současně rejstřík MS Praze vydat následně usnesení dne 8.9. 2016 a usnesení dne 22.10.2016§? Nemohl a všichni funkcionáři a soudci to dobře věděli, ale nevěděli, jak se z toho podvodu vyvléci. Viz níže.

6) Dále pak Městský soud v Praze jen v roce 2016 a 2017 nepřiznal 5 měsíční průtahy ve vydání usnesení správním orgánem jako nezákonné v žalobě sp. zn. 5 A 201/2016 u poškozené Konopné církve - založené ideově dne 27.10.2010 a formálně dne 21.8.2015 s ustanovujícím sněmem dne 14.5.2016 a založené také zřizovateli Edukativní konopné kliniky a jejich členy - registrované dne 14.7.2016 na MK ČR (v roce 2016 podány 3 žaloby na MK ČR u MS v Praze) …. , stejně tak neoznačil MS v Praze za nezákonné průtahy v žalobě na MZ ČR podané dne 18.7.2016 jako důvodně naléhavá, když přes dvě výzvy soudu se žalovaný k žalobě vůbec nevyjádřil (sp.zn. 8 A 127/2016) a předběžné otázky jsou ignorovány soudem rovněž … nebo když v odvolacím trestním řízení pastora KC a místopředsedy Ateliér ALF, z.s. Slavomila Boudného sp. zn. 67 To 289/ 2016 dne 22.9.2016 (napadán rozsudek Obvodního soudu na Praze 7 navrhující, namísto náhrady škody, aby se žalovaný vystěhoval do země, kde není konopí prekurzor), kdy MS v Praze předsedou senátu byl místopředseda zcela zproštěn trestu i předchozí podmínky, ale kromě mylného označení jednání místopředsedy Ateliér ALF,z.s. jako nepostižitelné ani v rovině přestupkového práva, avšak s potřebou konfiskace konopí místopředsedy Ateliér ALF,z.s. zřejmě pro rachitického a neduživého člena senátu, ale opětovně odmítl položit předběžné otázky Soudnímu dvoru a trval na konopném prekurzoru.

7) Ke kárnému podnětu Ateliér ALF, z.s. ze dne 22.9.2016 se předseda MS v Praze dodnes nevyjádřil, přestože bylo doloženo na důkazech i předsedovi VS v Praze, že – pokud jde o provedení změn - Ateliér ALF,z.s. na usnesení rejstříku vůči provedení změn u Ateliér ALF, z.s. ze dne 10.8.2016 MS v Praze žádné odvolání nepodal VS

8. Ateliér ALF,z.s. naopak při stěžování průtahů na proveden změn v rejstříku reagoval na naprostou zmatečnosti usnesení dne 8.9.2017, žádající po Dušanu Dvořákovi (ex předsedovi Ateliér ALF, o.s.), aby zmocnil sebe sama k provedení změn schválených dne 14.5.2016 na Valné hromadě.

9. Toto usnesení bylo ústně opraveno a reinterpretováno místopředsedou soudu dne 29.9.2016 při osobním jednání se zmocněným Dušanem Dvořákem, kterému místopředseda soudu sdělil, že Ateliér ALF, má již jen doložit jedno úředně ověřené zmocnění splněné bezvýhradně dne 2.10.2016.

10. MS v Praze tedy uváděl vědomě nepravdivé informace ve správním řízení (přestupek dle § 21), kdy uváděl, že provedení změn brání podané odvolání Vrchnímu soudu v Praze, když žádné odvolání Ateliérem ALF,z.s. podáno nebylo a VS v Praze odvolání a jeho obdržení od MS v Praze ještě dne 10.10.2016 vyvrátil a uvedl, že žádné odvolání Ateliér ALF,z.s. neobdržel, viz níže označená rozhodnutí MS v Praze sp.zn. SI na podzim 2016.

11. Ve skutečnosti byla byla stížnostmi předsedovi MS v Praze od členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a členy asociace Open Royal Academy od 14.7.2016 opakovaně stěžována nezákonná činnost rejstříkového soudu MS v Praze vymáhající - kromě ostatních nezákonných zde uvedených aktivit - také samostatné úředně ověřené listiny o čestném prohlášení o plné svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s., které u jiných společností nejen asociace Open Royal Academy nevymáhá (uveden příklad s povedením změn u jiného člena asociace Open Royal Academy Konopí je lék, z.s. po 14.5.2016 a vedené od 1.1.2014 rovněž u rejstříku MS v Praze) a doložení úředně ověřených listin členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. totožně jako Konopí je lék,z.s., že statutární zástupci splňují zákonem žádané povinnosti a souhlasí s uvedením svých osob v rejstříku jako statutární orgán Ateliér ALF, z.

12. Opakujme pro klíčový důkaz pochybení: Přestože místopředseda MS v Praze (Slezská Praha 2) zodpovědný za rejstřík dne 29.9.2016 při osobním jednání se zmocněncem Ateliér ALF,z.s. a telefonickém hovoru s pracovnicí rejstříku označil usnesení rejstříku MS v Praze vůči Ateliér ALF,z.s. ze dne 8.9.2016 za zmatečné (zmocněnec jako ex statutární orgán Ateliér ALF, z.s. do 14.5.2016 měl v naprostém rozporu se zdravým rozumem dle usnesení ze dne 8.9.2016 udělit plnou moc sám sobě k provedení návrhu změn v rejstříku u Ateliér ALF,z.s. dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016) a toto usnesení místopředseda MS v Praze reinterpretoval k poslední zákonné povinnosti Ateliér ALF,z.s. k provedení změn, a to doložení jedné jediné úředně ověřené listiny čestného prohlášení, kterou Ateliér ALF,z.s. bezvýhradně dne 2.10.2016 splnil a následně promptně doložil rejstříku

13. Odkažme proto na důkazní přílohy doložené k sp. zn. S 269/2016 s dalšími důkazy ke kárnému podnětu na elektronickou podatelnu VS v Praze dne 1. 4. 2017 z emailové adresy openroyalacademy@gmail.com a zaevidované pod VS v Praze s běžným číslem 4174/201), kdy nezákonně jednající MS v Praze více než dva měsíce od vydání údajně Ateliérem ALF,z.s. odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016 předložil spis Vrchnímu soudu v Praze namísto provedení změn Ateliér ALF,z.s..

14. Jak mohl MS v Praze více než 2 měsíce od údajně odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016 a vysvětlení všech skutečností dne 29.9.2016 a jejich naplnění dne 2.10.2016 MS předložit odvolání VS? Jediným odůvodněním je vědomě protrahovaná činnost správních orgánů, která má cíleně Ateliér ALF,z.s. poškodit, jak ostatně státní moc činí od roku 2010.

15. Jak bylo výše avizováno, Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 v rozporu s důkazy potvrdil, že se Ateliér ALF,z.s odvolal k usnesení ze dne 10.8.2016 a v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 žádal doložení samostatné listiny o svéprávnosti členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a žádal vydání přikazujícího usnesení MS v Praze k této věci, aniž se vyjádřil k nezákonné činnosti a probíhajícímu šetření MS v Praze a sdělení místopředsedy MS v Praze dne 29.9.2016 k usnesení rejstříku ze dne 8.9.2016 jako poslední podmínky před provedením změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s..

16 Přestože usnesení VS v Praze ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 vůči Ateliér ALF,z.s. je rejstříku MS v Praze již nejméně měsíc známo a statutární orgán Ateliér ALF,z.s. jej opětovně bezvýhradně naplnil (poučen o dovolání NS ČR), Městský soud v Praze dodnes nevydal usnesení, kterým by vyzval Ateliér ALF, z.s. k doložení samostatných listin o svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s. a tak členové statutárního orgánu s doložením těchto čestných prohlášení Městskému soudu v Praze zcela oprávněn váhají, protože nevědí, zda nebudou účelově odmítnuty např. jako předčasně doložené a nereagující na usnesení MS v Praze, nebo MS v Praze změny odmítl zapsat z důvodu jiné šikany a obstrukce.

17. Dodejme, že se justice na OS na Praze 3, OS v Olomouci a Prostějově od 4.9.2012 dodnes pokouší ex ředitele Edukativní konopné kliniky o od 1.5.2009 – 11.5.2011 a 10.12.2013 – 14.5.2016 ex předsedu Ateliér ALF,o.s. a od 14.5.2016 zmocněnce Ateliér ALF, z.s. Dušana Dvořáka zbavit svéprávnosti přes tři posudky znalců (MUDr. Hřibňák a 2x MUDr. Švarc) a dva posudky znaleckých ústavů (PřF ÚP a PN Bohnice), že Dušan Dvořák je a byl vždy plně svéprávný a zcela příčetný a mohl doložit, že konopí není prekurzor, což by členům Open Royal Academy otevřelo cestu k Soudnímu dvoru zapíranou justicí a trestní exekutivou a ministerstvem spravedlnosti a ústavním soudem opakovaně od roku 2010, resp. 2012 (přezkumy pro porušení zákona justicí a ústavní stížnosti).

18. Připomeňme, že předseda Vrchního soudu v Praze dne 2.1.2017 sp. zn. S 269/2016 ke kárnému podnětu na předsedu MS v Praze uvedl, že podle § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 7/2002 Sb., o kárném řízení soudců, podnět k podání návrhu na kárné řízení ze dne 26. 12. 2016 zaslal k dalšímu řízení předsedovi Městského soudu v Praze. Dodnes se však i přes tolikero stížností a důkazů o kárný podnět vůbec nezajímá, když šetřen má být předseda MS v Praze a je důvodné se domnívat, zda by neměl být předseda VS v Praze také šetřen v kárném řízení za vědomé průtahy a zneužívání funkce při krytí vědomě nezákonné činnosti soudců a soudních úředníků také na VS v Praze, viz také níže!

19. Předseda a místopředseda NS ČR dne 24.3.2017 sp. zn. Sm121/2017 pak uvedli k šetření předsedy VS a MS v Praze natolik nesrozumitelné vyjádření, že je lépe jej poslat v příloze a odkázat na cca 100 kárných podnětů od občanů nešetřených předsedou a místopředsedou NS ČR ve věci justičně exekutivního kartelu a korupce senátů NS ČR v letech 2011-2016 označujících vědomě vadně - leč meritorně zásadně - konopí prekurzorem, viz http://constitutional-court.blogspot.cz/ versus povědomí o spáchaných zločinech soudců a státních zástupců doložených lékaři i soudním znalcem již dne 11.5.2011 na http://pravnistat.blogspot.cz/ (spáchání zločinu dle § 149 odst.4. tr. zákoníku).

20. Dodejme, že trestná činnost organizované zločinecké skupiny funkcionářů justice a exekutivy je trestními orgány posuzovaná od roku 2009, aktuálně jsou na NSZ „řešeny“ kárné podněty na JUDr. Pavla Zemana, JUDr Lenku Bradáčovou a JUDr. Ivo Ištvána a jejich zkorumpovanou suitu státních zástupců pro organizovaný zločin pod sp. zn. SPR 3/2016

21. Nezákonnou činnost VS v Praze k položení předběžných otázek doložme důkazy, že když jsme dne 9.11.2016 opětovně marně žádali přijmout jako poškození účastníky trestního řízení proti našim partnerům manželům K. (tak jako v roce 2012 proti jednatelům firmy H.), Vrchní soud v Praze, naposledy dne 20.11.20016 v usnesení sp. zn. 9 Tdo 96/2016 řízení zrušil a vrátil ke krajskému soudu a dne 12.12.2016 Vrchní soud v Praze s běžným číslem 14554/2016 zaslaným datovou schránkou Cannabis is The Cure,z.s. dne 14.12.2016 uvedl, že nic neobdržel a poškození se mají se obrátit na VS v Olomouci, že podání dne 9.11.2016 neobdržel on, ale asi VS v Olomouci …………..., protože zkrátka VS v Praze odmítá položení předběžných otázek Soudnímu dvoru a odkazuje na vědomě nepravdivá usnesení NS a ÚS ČR v letech 2011 - 2016, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech rozhoduje členská země (viz také prekurzorové usnesení VS v Praze k předsedovi Konopí je lék,z.s. Miloslavu Tetourovi ze dne 28. 5. 2015, sp.zn. 11 To 33/2015 a odmítnutí položení předběžných otázek opětovně v rozporu s úmluvami a judikaturou a zákony opětovně také ÚS ČR dne 3.12.2015 sp.zn. I. ÚS 2431/15) .

22. Aby vší té zvůle a průtahů nebylo málo, MS v Praze s vědomím VSZ a VS v Praze činí od 22.10.2016 vědomé průtahy a nezákonná rozhodnutí ve věci žaloby členů Open Royal Academy na soudkyni OS na Praze 3 JUDr. Písaříkovou, která podala - namísto šetření nezákonně jednacích jednatelů Ateliér ALF,z.s. - dne 4.9.2012 návrh na omezení svéprávnosti vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, což je vedeno na OS na Praze 3 pod sp.zn. 7 Nc 2/2016, kdy OS na Praze 3 v rozporu s napadaným porušením ustanovení § 9, odst. 2 písmeno a, b etc. o.s.ř. předal dvakrát věc MS v Praze pouze k posouzení, zda je k projednání žaloby přípustný z důvodů možné podjatosti soudců OS na Praze 3, ten podání OS na Praze 3 přijal dne 22.10.2016 pod sp. zn. 1 NC 2825/2016, ale věc rozhodl pod zcela odlišnou sp. zn. 1 Nc 2381/2017 .......a uvedl, že příslušný k projednání je OS na Praze 10, což činí projednání žaloby zamítané projednat od roku 2014 pod různými záminkami a přehazováním spisu od soudu k soudu další vědomě konané průtahy a je jasné, že věc má projednat MS v Praze! Jasná civilní žaloba má pak navíc označení jako nejasné podání, čímž je OS na Praze 3 vůči škodám na Ateliér ALF,z.s. proslulý již od roku 2011, kdy tvrdíl, že žalobce Art Language Factora,z.s. ani právně neexistuje, když ten byl registrován u MV ČR a měl IČ a jednatele od 11.9.2008 a byl třetím zřizovatelem Edukativní konopné kliniky (viz níže obstrukce s právní identitou u Art Language Factory,z.s. ještě v roce 2017 u rejstříku KS v Ostravě)

23. Dodejme k bodu 22 k doložení justičního a exxekutivního kartelu ve věci nepoložení předběžných otázek a vyšetření zločinů a škod na výzkumu a (nejen) Ateliér ALF,z.s.: opětovně od roku 2012 proti členům Edukativní konopné kliniky nezákonně kooperuje kromě již uvedených OS na Praze 3 (viz výše obstrukce s JUDr. Písaříkovou a nepřipuštění poškozeného Ateliér ALF,z.s. k soudnímu řízeníí a ustanování opatrovníka s následky exekucí), OS v Prostějově (18.1.2016 ustanovil Dušanu Dvořákovi opatrovníka za podpory naprosto zkorumpovaného předsedy soudu – s další paralelní jž 6 obžalobou Dušana Dvořáka a konfiskacemi majetků výzkumnické farmy od roku 2010 za porušení § 283 tr.z. se sazbou až 10 let– v rozporu s posudky znalců a znaleckého ústavu Bohnice ze dne 22.12.2016) a OS na Praze 1 (naposledy usnesení dne 1.3. 2017 sp. zn. 6 T 21/ 2012 vyzývající OS Prostějov dne 18.1.2017 ustanoveného opatrovníka Dušanu Dvořákovi - místopředsedy Konopí je lék,z.s. MUDr. Aleše Skřivánka - k určení advokátního zastoupení Dušana Dvořáka při obnově trestního řízení v důsledku doložení jeho plné příčetnosti a svéprávnosti žalovaného Dušana Dvořáka od roku 2008 -2017, odkdy je kriminalizován) když všechny tři soudkyně na OS Praha 1, OS v Prostějově a Praze 3 v létě 2012 stáhly žaloby a protinávrhy žaloby s návrhem na položení předběžných otázek a u OS na Praze 3 obě žaloby Dušana Dvořáka Radomíry Dvořákové na pachatele škod způsobených občanům, výzkumu a Edukativní konopné klinice u OS Praha 3 (sp.zn. 20 C 178/2011 a sp. zn. 20 C 2/ 2012) a současně JUDr. Markéta Písaříková z OS na Praze 3 podala na Dušana Dvořáka dne 4.9.2012 návrh na omezení svéprávnosti v rozporu s důkazy a přes protesty znalců a poškozených, a to po prvním prekurzorovém usnesení ÚS ČR vůči Dušanu Dvořákovi dne 13.4.2012 sp. zn.. II. ÚS 664/12 a změně legislativy v roce 2012 o nepřiznanou právní argumentaci Dušana Dvořáka. Protože soudní znalec MUDr. Peter Hřibňák označil dne 30.7.2013 Dušana Dvořáka za naprosto svéprávného, OS v Prostějově řešící od roku 2010 – 2017 celkem 6 obžalob organizované zločinecké skupiny s OSZ v Prostějově na Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných léčiv (tzn. drog -bylin) dne 6.8.2013 a opětovně dne 18.1.2017 označil Dušana Dvořáka za právně nezpůsobilého doložit, že konopí není prekurzor, přestože k posudku z roku 2013 OS v Prostějově znal další tři posudky znalců MUDr. Petera Hřibňáka z roku 2013 a MUDr. Jiřího Švarce z roku 2015 a z roku 2016 a znaleckých ústavů v roce 2015 a 2016 vyvracejících vědomé bludy exekutivy a justice a tří soudem určených zkorumpovaných znalců (nejvíce a nejbrutálněji je zfalšován je posudek znalce MUDr. Vladimíra Hosáka z roku 2015 navrhující ochrannou ústavní ochrannou léčbu Dušana Dvořáka až rok v ústavu!?), že Dušan Dvořák údajně není již od roku 2008 právně způsobilý – příčetný - prokázat, že konopí není prekurzor a nemá práva doložit důkazy, že konkrétní zločinecké uskupení soudců a státních zástupců způsobilo zločiny smluvním členům výzkumu kvalifikovatelné ve 4 odstavci § 149 trestního zákoníku (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena vědecky v roce 1994, resp. 1974).

24. Dodejme další důkazy k důvodnosti kárného podnětu na předsedu MS v Praze: rozhodnutí MS v Praze dokazující nezákonné jednání vůči Ateliér ALF,z.s. při provedení změn v rejstříku rozhodnutá MS v Praze na podzim roku 2016 sp.zn. Si 1248/2016, Si 1428/2016, Si 1519/2016, Si 1586/2016 a 1659/2016 dokazující v odmítání poskytnutí informací nezákonnou činnost MS v Praze byla doručena podavatelům doporučeně poštou až v březnu 2017, navíc v rozporu se zákonem ne do explicitně žádané datové schránky, a to na podatelně městského soudu od 6.1.2017 elektronicky a 19.1.2017 fyzicky opakovaně žádané datové schránky podavatelů žádosti o informace vůči Ateliér ALF, z.s., a žalobě na JUDr. Písaříkovou, resp. do datové schránky jejich zmocněnce Cannabis is The Cure,z.s. – zmocnění doloženo s úředně ověřenými podpisy nejen MS a VS v Praze, viz scany s důkazy http://konopijelek.blogspot.cz/ Je s navíc s podivem že odmítavé rozhodnutí MS v Praze ze k neprovedení změn Ateliér ALF,z.s. ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 má dokonce dvě verze. V první zaslané emailem 30.9. 2016 podateli žádosti dne 15.9.2016 Ateliér ALF,z.s. v zastoupení správního rady Vladimíra Dopity je ten takto označen včetně sídla Ateliér ALF,z.s. na Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (opakujme datum 30.9.2016´), v druhém rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 doručeném poštou v březnu 2017, konkrétně převzato dne 6.3.2017, je uveden jako žadatel o informace Ateliér ALF,z.s. také v zastoupení také Miloslava Tetoura, předsedy Konopí je lék,z.s. Zda je v rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 měněn další text rozhodnutí jsme nezkoumali.

25. Závěrem doložme jako důkaz odmítavé rozhodnutí kárného podnětu ze dne 14.3.2016 ve věci odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozsudek OS na Praze 3 k Městskému soudu sp. zn. Spr 647/2016. Jde o řízení, ve kterém nebyl Ateliér ALF,z.s. opětovně seznán oprávněným účastníkem na něj u OS Praha 3 podaných žalob (viz též rozhodnutí MS v Praze ze dne 14.7.2014 sp.zn. Si 517/2014 k nepřevedení sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Konopí je lék,z.s (a Ateliér ALF,z.s.) do Olomouce na adresu Přichystalova 14 po ukončení platnosti zákona o sdružování občanů od dne 1.1.2014. Viz též rozhodnutí OS na Praze 3 ze dne 3.1.2014 sp.zn. 53 SI 252/2013 k sídlu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (nejen Art Language Factory,z.s., ale i Konopí je lék,z.s.) od 1.1.2014 na Přichystalova 14., Olomouc. Sídlo, statutární orgán a označení Art Language Factory, z.s. není do 1.4.2017 v rejstříku změněno – viz níže.

Justiční kartel s rejstříky je nejen v Praze

Dodejme, že analogicky a dle našeho názoru nezákonně jako MS v Praze jedná KS v Ostravě, pobočka v Olomouci, který přes řady stížností Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů podaných po 14.7.2016 předsedovi soudu podávaných od 28.10.2016 jako kárný podnět ještě dne 15.12. 2016 vědomě nepravdivě uváděl, že není možné v rejstříku u KS v Olomouci činit navrhované změny dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a jeho člena a spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky Art Language Factory,z.s., protože usnesení rejstříku KS v Olomouci k předmětným společnostem ze dne 1.7.2016 dosud nenabylo právní moci, když právní moci dané usnesení ze dne 1.7.2016 nabylo právní moci dne 26.7.2016 ( Společenství ….) a dne 6.8.2016 (Art Language Factory,z.s.,) jak také uvedla v rozhodnutí ke stížnostem v sp. zn. Spr 2907/2016 ze dne 18.10. 2016 a 11.11.2016 také předsedkyně KS v Ostravě, ale vědomě nepravdivě uvedla, že změny nebyly provedeny z důvodu nedoložení úředně ověřeného zmocnění obou výše uvedených společností dle § 441 o.z. společnosti Cannabis is The Cure, z.s. a jejímu předsedovi, když toto zmocnění bylo doloženo všemi třemi členy statutárního orgánu a jednateli obou společností opakovaně a je uvedeno i v usnesení společné Valné hromady členů asociace Open Royal Academy ze dne 14.5.2016 a je ověřitelné také na www.justice.cz ve Sbírce listin Cannabis is The Cue,z.s. viz níže v příloze. Více níže v příloze.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme,
aby Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že

1. Určí termín rozhodnutí předsedy VS v Praze (nejlépe 3 dny od dodání rozhodnutí NSS ČR), ve kterém se předseda VS v Praze v rozhodnutí v řádném odůvodnění vyrovná s kárnými podněty a výše doloženou nezákonnou činností VS a MS v Praze
- a po určení advokáta a zvážení, zda není sám příslušný -
2. Podá urgentně přiložené předběžné otázky Soudnímu dvoru v souladu s čl. 267 Smlouvy Společenství
- ev. přikáže VS v Praze podat přiložené předběžné otázky prostřednictvím NS ČR -

S pozdravem Konopí je lék, na lidskou blbost a zlou vůli však nepomáhá

Dne 5.4.2017

Jménem poškozených návrh za Cannabis is The Cure,z.s. podávají

Dušan Dvořák MMCA, předseda a Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda

Důkazní přílohy

.Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Olomouci
sp. zn. S 13/2017


Věc: Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Olomouci ve věci ke kárného podnětu na předsedy Krajského soudu v Ostravě a KS Olomouci a pracovníky rejstříku u KS v Olomouci za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost rejstříku vedených údajně dle infocentra VS v Olomouci pod sp. zn. S 13/2017 a návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru.


Odůvodnění

1) Nechápeme sice, jak může být kárný podnět ze dne 12.12.2016 veden u Vrchního soudu v Olomouci pod sp.zn. S 13/2017, jak nám uvedlo dne 20.3.2017 info centrum, uveďme však, že jsme předsedovi VS v Olomouci v průběhu více než 90 dnů doložili dostatek důkazů, aby ve věci rozhodl, neboť dle info centra KS v Olomouci ze dne 20.3.2017 jsou spisy a Sbírka listin Cannabis is The Cure, z.s., Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a Art Language Factory,z.s. od 6.3. 2017 u Vrchního soudu v Olomouci. Protože jsou spisy u VS v Olomouci, žádáme právě tento soud o vydání úředně neověřených opisů listiny o plné svéprávnosti u členů statutárních orgánů uvedených společností, které nám rejstřík KS v Olomouci v rozporu se zákonem o rejstřících zapírá vydat, stejně jako níže v příloze uvedené informace, co brání provedení změn u Art Language Factory,z.s.

2) Konkrétně doložme tyto podané dodatky s důkazy pro řešení kárného podnětu předsedovi Vrchního soudu v Olomouci s obsáhlými důkazními přílohami zvůle správního orgánu a předsedů KS v Ostravě a Olomouci doručené do datové schránky VS v Olomouci dne 31.3.2017 (2x), 27.3.2017, 20.3.2017 a 19.3.2017 s tím, že dne 20.3.2017 byl dodatek podán rovněž z datové schránky předsedy správní rady Cannabis is The Cure,z.s. Dušana Dvořák jako fyzické osoby.

3) S ohledem na fat, že se členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (Konopí je lék, z.s.., Ateliér ALF,z.s. a Art Language Factory,z.s.) od 11.9. 2010 se nejen prostřednictvím žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s. jako fyzické osoby) marně domáhají být účastníky trestních řízení u OS v Prostějově a KS v Brně (sídlo výzkumnické farmy v Ospělově) a OS na Praze 3 a MS v Praze (sídlo Edukativní konopné kliniky v letech 2010 – 2012) a od roku 2012 v žalobách u KS v Olomouci (civilní) a od roku 2016 ve správních žalobách u KS v Brně a MS v Praze a od od 11.9. 2010 se prostřednictvím nejen žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s.) marně domáhají položení předběžných otázek Soudnímu dvoru, navrhujeme nejvyššímu soudu tyto předběžné otázky uvedené v příloze v souladu s 267 Smlouvy položit Soudnímu dvoru a ignorovat tak vědomě nepravdivé tvrzení obecní, odvolací a dovolací justice od roku 2010 - 2017, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech drog rozhodují členské země. Jak známo a doloženo i judikaturou v roce 2006 a 2008, konopí není prekurzor, navíc v zákoně o prekurzorech drog není uvedeno, ani uvedeno být nemůže, protože není chemickou látkou k výrobě chemických drog. Důvodem nepoložen předběžných otázek je nejen důvodnost předpokladu nevymahatelnosti správního a trestního předpisu, ale také nezákonná ochrana nevyšetřování zločinů spáchaných konkrétními důvodně podezřelými soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149, odst,4 trestního zákoníku při netrestnosti skutku obětí zločinu státních orgánů a jeho zástupců dle úmluv, judikatury a §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku, k čemuž justice a exekutiva mlčí a odmítá se vyjadřovat a to včetně 10 odmítavých rozhodnutí projednat stížnosti na rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu Evropským soudem pro lidská práva a 2 odmítavých rozhodnutí Evropské komise věc předat Soudnímu dvoru v letech 2012 - 2017.

Dne 1.4.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha podání ze dne 31.3.2017


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvu spravedlnosti ČR k odvolání/stížnosti dle infozákona
Vrchnímu soudu v Olomouci, ke kárným podnětům sp. zn. S 13/2017

Věc: Stížnost na (opakované) nevydávání informací Krajským soudem v Olomouci, nyní žádaných dne 7.3.2017 s dotazem, co brání povedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , IČ 227 24 303 rejstříkem KS v Olomouci, když lhůta je 5 dní

Odůvodnění stížnosti a kárného podnětu

 1. Po desítkách stížností od 14.7.2016 a podaný kárný podnět nejprve vedení KS v Olomouci a následně KS v Ostravě (oběma vedoucími zcela ignorováno) a následně Vrchnímu soudu v Olomouci šetřený dle infocentra pod sp. zn. S 13/2017, Krajský soud v Olomouci dne 25.1.2017 vydal usnesení, kterým určil, že nevládní organizace Art Language Factory. o.s. , IČ 227 24 303 opětovně doložit úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn dle doloženého usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 (již nebylo žádáno v rozporu se zákonem přepsat zápis z Valné hromady, dodat neexistující materiály, opravit formálně správné stanovy o správné IČ (?!) apod. jak bylo žádáno ještě 28.11.2016)
 2. Proti tomu podala společnost Art Language Factory,z.s. dne 30.1.2017 námitku a doložila 3 úředně ověřené čestné prohlášení, které v této věci podala jen od 28.12.2016! Námitka nebyla KS v Olomouci dne 3. 2. 2017 uznána – bez jakéhokoliv odůvodnění!
 3. Společnost Art Language Factory, z.s. proto dne 13.2.2017 na podatelně KS v Olomouci podala opětovně úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn v rejstříku a zmocnění bylo doloženo, jak ex předsedkyní Art Language Factory, o.s. do 14.5.2016, tak předsedou Art Language Factory,z.s. zvoleným na Valné hromadě dne 14.5.2016
 4. Dne 21.2.2017 zaslal zmocněnec KS v Olomouci žádost o urgentní provedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , na což soud jakkoliv nereagoval.
 5. Dne 7.3.2017 jsme KS v Olomouci zaslali žádost o informace, co brání povedení změn u Art Language Factory,z.s., na což soud rovněž nereagoval a KS v Ostravě k této justiční zvůli a korupci dne 17.3.2017 sp. zn. Spr 3804 /2016 vědomě nepravdivě uvedl, že dosud nebylo dodáno úředně ověřené čestné prohlášení, když bylo od 6.6.2016 dodáno nejméně 15x.
 6. Navrhujeme, aby předseda Vrchního soudu v Olomouci v rámci šetření kárných podnětů přikázal všechny nevládní organizace asociace Open Royal Academy řádně zapsat v rejstříku dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 a zveřejnit listiny ve Sbírce listin, které se od 6.1.2017 maně domáháme zveřejnit ve věci zmocnění (u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. vyškrtnout Vlastimila Blaťáka, který dne 15.10.2016 odstoupil z funkce člena správní rady a jednatele a dne 16.2.2017 byl pro nezákonné jednání a vědomě způsobení škod vyloučen, což bylo do 30.1.2017 celkem 3 x doloženo s úředně ověřeným podpisem KS v Olomouci včetně trestního oznámení a žaloby na Vlastimila Blaťáka dne 17.1.2017 na podatelně KS v Olomouci, rejstřík však Vlastimila Blaťáka – zřejmě v součinnosti s analogicky nezákonně jednajícím Krajským úřadem OK – dne 26.1.2017 zapsal a 30.1.2017 zveřejnil v rejstříku jako jednatele! Stejně pak jako u Cannabis is The Cure,z.s. KS v Olomouci provede rejstřík u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů změny se správnou a plně označenou adresou a specifikací sídla „Open Royal Academy“, u Art Language Factory,z.s. s adresou dle nájemní smlouvy stejně jako jiní zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, resp. 798 55 Ludmírov, Ospělov 6. Dodejme, že vzhledem k podaným kárným podnětům jsme proti usnesení ze dne 26.1.2016 o provedení změn u nevládních organizací Společenství …z.s. a Cannabis …,z.s. nepodávali odvolání.
 7. Žádáme odvolací orgán Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby Krajskému soudu v Olomouci nařídil, aby vydal informace, co brání provedení změn u Art Language Factory, z.s.

Dne 31.3. 2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Na níže uvedenou žádost o informace a stížnost na cenzuru ČT, Čro a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od 21.3.2008 do dnešních dnů podávaných od 24. 12.2016 více než 100 smluvními partnery Cannabis is The Cure, z.s., např. statutárního zástupce odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Vojtěcha Karbana odmítla justice, exekutiva a zákonodárné sbory jakkoliv doložit, že neporušují zákon, stejně tak MS a MSZ v Praze a KS v Ostravě a mlčícího VS a VSZ v Praze a Olomouci a NS a NSZ v Brně:

Citujme:
Důkaz od:<vojtech.karban@seznam.cz>
Datum: 28. prosince 2016 10:03
Předmět: Naléhavé
Komu: artlanguagefactory@gmail.com, podatelna@nsoud.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, posta@msp.justice.cz, posta@vlada.cz, epodatelna@senat.cz, posta@psp.cz, posta@mvcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@rrtv.cz, openroyalacademy@gmail.com, radact@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, info@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, zpravy@nova.cz, brno@ctk.mail.cz, redakce@deník.cz

Žádost o informace veřejnoprávní ČT a ČRo, zákonodárcům, justici a exekutivě dle zákona č. 106/1999 Sb.
K žádosti:
S ohledem na odmítání veřejnoprávních medií, justice a exekutivy od roku 2008 veřejně projednat a vysvětlit porušování zákonů, judikatury a úmluv vůči občanům pěstujícím a používajícím konopí mi prosím ze zákona o svobodném, přístupu k informacím sdělte:
1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7. 2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.
2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle ve veřejném rozhodnutí předsedy NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016
3. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)?
4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?
5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlá žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?
6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí?
7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?
8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci? Viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz justicí orazítkovaný scan trestního podnětu z 11.5.2011 a 14.5.2016 na http://vlada-cr.blogspot.cz

Děkuji za váš čas a zájem a prosím o zaslání rozhodnutí emailem na mou e-adresu. V případě, že vaše rozhodnutí v zákonné lhůtě neobdržím nebo nebude obsahovat požadované informace, dávám tímto právo a zmocňuji nevládní organizaci Cannabis is The Cure,z.s. k podání stížnosti/odvolání nebo případně žaloby.

Přeji hezký den
Vojtěch Karban
1979-01-11
Mánesova, 6, 40003, tzn. PSČ Ústí nad Labem, tam, kde je rockerů ráj

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Praze
sp. zn. S 269/2016


Věc I.
Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Praze ze dne 2.1.2017 sp. zn. S 269/2016 ve věci nešetřeného kárného podnětu ze dne 22.9..2016 předsedou Městského soudu v Praze stěžovaného jednání úředníků MS v Praze za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost při provedení změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. (IČ: 226 80 101 spoluzřizovatel Edukativní konopné kliniky v Praze spolupracující na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se společnostmi Konopí je lék,z.s., a Art Language Factory,z.s., od 10.10.2008) a také řady soudců MS a VS v Praze kryjících od roku 2012 – 2017 nezákonnou činnost nižších složek OČTŘ proti členům výzkumu a zřizovatelům Edukativní konopné kliniky na OS a OSZ pro Prahu 3, 1 7 a MSZ a VSZ Praze (naposledy od podání trestního podnětu členy asociace Open Royal Academy dne 14.5.2016 dne 20.3..2017 sp.zn. 2639/2016-667)

Věc II.
Návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení přiložených předběžných otázek Soudnímu dvoru zapíraných podat českou trestní justicí od 27,10.2010, resp. u NS ČR od 27.10. 2011 a ÚS ČR ode dne 13.4.2012 s prvním vědomě nepravdivým tvrzením odvolacího KS v Brně dne 9.3.2011, že konopí je prekurzor, o nichž rozhoduje členská země, viz sp. zn. 14 prekurzorových usnesení (první JUDr. Šámalová, JUDr. Šámalem cca 100x nepodaný kárný podnět) u NS a ÚS ve věci kriminalizace a nezákonné zvůle, opakovaných pokusů a zbavení svéprávnosti a šikany členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2010 – 2017 doložených na www.constitutional-court.blogspot.cz

Věc II Pozn.
Průtahy doložme důkazně zvůlí správních orgánů vůči rodině vedoucího výzkumu: Nejvyšší správní soud je při posuzování položení předběžné otázky odkazován na rozhodnutí mající údajně charakter judikatury sp.zn. 4 Ads 165/ 2011 (žalobkyně byla v době kasační stížnosti a žaloby na MPSV ČR na 10 let obžalovaná za nedovolenou výrobu konopných drog - léčiv pro výzkum jako spoluzakladatelka a mecenáš a letitý dobrovolník odborné společnosti Konopí je lék,z.s., viz poslední prekurzorové usnesení k žalobkyni sp. zn. III. ÚS 396/16) po rozhodnutí sp.zn. Aprk 6/2017 (žalobce je v této věci 6 obžalovaný spoluzakladatel odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a předseda Cannabis is The Cure,z.s.) a smutné sdělení NSS sp.zn. Aprk 6/2017, že více než 5 let sankcí, konfiskací a kriminalizace při trvání na doložení předběžných Soudnímu dvoru právě prvním pachatelem prekurzorového rozsudku, tzn. KS v Brně, nyní při projednávání správní žaloby v souvislosti s konopím, nelze dle NSS označit za nečinnost, což považujeme za mylný právní názor a naprostou absenci představivosti tragických dopadů jednání kartelu justice a exekutivy při letité cenzuře ve veřejnoprávních a také soukromých médiích (inzerenti a majitelé).. .

Odůvodnění

1) Dne 22.9.2016 podal spolu zřizovatel Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s. v zastoupení dne 14.5.2016 řádně zvoleného předsedy Františka Slavíka a u MS právě prekurzorem odsouzeného místopředsedy Slavomila Boudného kárný podnět na pracovníky rejstříku MS v Praze s ev. projednáním svéprávnosti úředníků při posuzování vědomých průtahy a nezákonnou činnost rejstříku (od 1.1.2014, dvojnásobně pak po předání spisů nevládních organizací od MV ČR) mající dopady v exekucích Ateliér ALF,z.s. u OS pro Prahu 3, Městské části pro Prahu 3 a Magistrátu hlavního města Prahy v letech 2015 – 2017 a nezákonného ustanovování opatrovníka Ateliéru ALF,z.s. od roku 2014.

2) Rejstřík a OS na Praze zasílal žalobní rozhodnutí na Ateliér ALF,z.s. u OS na Praze 3 na vědomě vadnou od 11.9.2012 nedoručitelnou pražskou adresu Bořivojova Praha 3 (stejně tak rejstřík MS v Praze po změnách dne 14.5.2016!) změněnou členy Ateliér ALF, z.s. do konce účinnosti zákona o sdružování občanů dne 31.12.2013 na sídlo všech zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.

3) Tato výše uvedená olomoucká doručovací adresa byla rejstříku důkazně známa a potvrzena opakovaně v konkrétních na tuto adresu zasílaných rozhodnutí obsažených ve Sbírce listin a spisu od Ministerstva vnitra (odbor sdružování), OS a OSZ pro Prahu 3, MS a MSZ, VS a VSZ, FÚ v Praze v letech 2014 – 2016, u FÚ na Praze 3 přípis o změně FÚ a zaslání spisu 23.2.2017 na FÚ v Konici ještě paradoxně 23.2:2017, kdy FÚ Praha 3 byla ospělovská adresa od 14.5.2016 zapsána v rejstříku dne 22.10. 2016 (bez označení jmen všech tří statutárních zástupců), tzn. téměř 4 měsíce po podání veškeré potřené dokumentace včetně úředního ověření nájemní smlouvy ze dne 14.5.2016 dne 13.7.2016, když podle advokáta ani nájemní smlouva ověřována být nemusela a majitel objektu sídla je předseda Cannabis is The Cure,z.s., k provedení změn opakovaně zmocněná osoba. .

4) Dále rejstřík MS v Praze uváděl od 1.1.2014 dosud vědomě nepravdivě dalším složkám veřejné moci údajnou neexistencí statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s., to při hrazení a uhrazení řady exekucí Ateliérem ALF,z.s. za škody způsobené konkrétními vědomě nešetřenými pachateli jednajícími v letech 2011 - 2017 ve spolupráci s nezákonně jednajícími soudci a státními zástupci OSZ a OS na Praze 3 a odvolacími orgány (například dodnes není trestně šetřeno vykradení kliniky označenými pachateli se škodami na know how a majetku nejméně 3 mil Kč. a také není šetřeno nevydání konfiskačních protokolů z policejní konfiskace Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 v prosinci 2011 a září 2012 přes řady stížností od OSZ, MSZ, VSZ po NSZ!).

5) Naposledy takto dle nás jednoznačně nezákonně rozhodl Městský soud v Praze dne 18.7.2016 v odvolání Ateliéru ALF,z.s. z 21.3.2016 na (pre-exekuční) rozsudek OS na Praze 3 v odvolacím řízení u MS v Praze sp.zn. 53 Co 140/2016 a nepovolil účast statutárních zástupců a zmocněnců žalovaného Ateliér ALF, z.s. (Vladimíra Dopity a Dušana Dvořáka) na soudním řízení a trval na opatrovníkovi, který argumentaci žalovaného ignoroval, tedy v době, kdy měl Městský soud v Praze důkazně od 6.6.2016 na podatelně Městského soudu v Praze (rejstřík) doloženy ověřené podpisy zvolených členů statutárního orgánu, novou nájemní smlouvu, zápis z Valné hromady ze dne 14.5.2016 ……. a přes 2 roky pracovnice rejstříku jednala jako mentálně postižená osoba. Analogii pak lze najít u VS v Praze v údajném odvolání Ateliér ALF,z.s. na usnesení rejstříku k Ateliér ALF,z.s. ze dne 10.8.2016. Jak mohl v rámci odvolacího řízení na usnesení rejstříku ze dne 10.8.2016 současně rejstřík MS Praze vydat následně usnesení dne 8.9. 2016 a usnesení dne 22.10.2016§? Nemohl a všichni funkcionáři a soudci to dobře věděli, ale nevěděli, jak se z toho podvodu vyvléci. Viz níže.

6) Dále pak Městský soud v Praze jen v roce 2016 a 2017 nepřiznal 5 měsíční průtahy ve vydání usnesení správním orgánem jako nezákonné v žalobě sp. zn. 5 A 201/2016 u poškozené Konopné církve - založené ideově dne 27.10.2010 a formálně dne 21.8.2015 s ustanovujícím sněmem dne 14.5.2016 a založené také zřizovateli Edukativní konopné kliniky a jejich členy - registrované dne 14.7.2016 na MK ČR (v roce 2016 podány 3 žaloby na MK ČR u MS v Praze) …. , stejně tak neoznačil MS v Praze za nezákonné průtahy v žalobě na MZ ČR podané dne 18.7.2016 jako důvodně naléhavá, když přes dvě výzvy soudu se žalovaný k žalobě vůbec nevyjádřil (sp.zn. 8 A 127/2016) a předběžné otázky jsou ignorovány soudem rovněž … nebo když v odvolacím trestním řízení pastora KC a místopředsedy Ateliér ALF, z.s. Slavomila Boudného sp. zn. 67 To 289/ 2016 dne 22.9.2016 (napadán rozsudek Obvodního soudu na Praze 7 navrhující, namísto náhrady škody, aby se žalovaný vystěhoval do země, kde není konopí prekurzor), kdy MS v Praze předsedou senátu byl místopředseda zcela zproštěn trestu i předchozí podmínky, ale kromě mylného označení jednání místopředsedy Ateliér ALF,z.s. jako nepostižitelné ani v rovině přestupkového práva, avšak s potřebou konfiskace konopí místopředsedy Ateliér ALF,z.s. zřejmě pro rachitického a neduživého člena senátu, ale opětovně odmítl položit předběžné otázky Soudnímu dvoru a trval na konopném prekurzoru.

7) Ke kárnému podnětu Ateliér ALF, z.s. ze dne 22.9.2016 se předseda MS v Praze dodnes nevyjádřil, přestože bylo doloženo na důkazech i předsedovi VS v Praze, že – pokud jde o provedení změn - Ateliér ALF,z.s. na usnesení rejstříku vůči provedení změn u Ateliér ALF, z.s. ze dne 10.8.2016 MS v Praze žádné odvolání nepodal VS

8. Ateliér ALF,z.s. naopak při stěžování průtahů na proveden změn v rejstříku reagoval na naprostou zmatečnosti usnesení dne 8.9.2017, žádající po Dušanu Dvořákovi (ex předsedovi Ateliér ALF, o.s.), aby zmocnil sebe sama k provedení změn schválených dne 14.5.2016 na Valné hromadě.

9. Toto usnesení bylo ústně opraveno a reinterpretováno místopředsedou soudu dne 29.9.2016 při osobním jednání se zmocněným Dušanem Dvořákem, kterému místopředseda soudu sdělil, že Ateliér ALF, má již jen doložit jedno úředně ověřené zmocnění splněné bezvýhradně dne 2.10.2016.

10. MS v Praze tedy uváděl vědomě nepravdivé informace ve správním řízení (přestupek dle § 21), kdy uváděl, že provedení změn brání podané odvolání Vrchnímu soudu v Praze, když žádné odvolání Ateliérem ALF,z.s. podáno nebylo a VS v Praze odvolání a jeho obdržení od MS v Praze ještě dne 10.10.2016 vyvrátil a uvedl, že žádné odvolání Ateliér ALF,z.s. neobdržel, viz níže označená rozhodnutí MS v Praze sp.zn. SI na podzim 2016.

11. Ve skutečnosti byla byla stížnostmi předsedovi MS v Praze od členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a členy asociace Open Royal Academy od 14.7.2016 opakovaně stěžována nezákonná činnost rejstříkového soudu MS v Praze vymáhající - kromě ostatních nezákonných zde uvedených aktivit - také samostatné úředně ověřené listiny o čestném prohlášení o plné svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s., které u jiných společností nejen asociace Open Royal Academy nevymáhá (uveden příklad s povedením změn u jiného člena asociace Open Royal Academy Konopí je lék, z.s. po 14.5.2016 a vedené od 1.1.2014 rovněž u rejstříku MS v Praze) a doložení úředně ověřených listin členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. totožně jako Konopí je lék,z.s., že statutární zástupci splňují zákonem žádané povinnosti a souhlasí s uvedením svých osob v rejstříku jako statutární orgán Ateliér ALF, z.

12. Opakujme pro klíčový důkaz pochybení: Přestože místopředseda MS v Praze (Slezská Praha 2) zodpovědný za rejstřík dne 29.9.2016 při osobním jednání se zmocněncem Ateliér ALF,z.s. a telefonickém hovoru s pracovnicí rejstříku označil usnesení rejstříku MS v Praze vůči Ateliér ALF,z.s. ze dne 8.9.2016 za zmatečné (zmocněnec jako ex statutární orgán Ateliér ALF, z.s. do 14.5.2016 měl v naprostém rozporu se zdravým rozumem dle usnesení ze dne 8.9.2016 udělit plnou moc sám sobě k provedení návrhu změn v rejstříku u Ateliér ALF,z.s. dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016) a toto usnesení místopředseda MS v Praze reinterpretoval k poslední zákonné povinnosti Ateliér ALF,z.s. k provedení změn, a to doložení jedné jediné úředně ověřené listiny čestného prohlášení, kterou Ateliér ALF,z.s. bezvýhradně dne 2.10.2016 splnil a následně promptně doložil rejstříku

13. Odkažme proto na důkazní přílohy doložené k sp. zn. S 269/2016 s dalšími důkazy ke kárnému podnětu na elektronickou podatelnu VS v Praze dne 1. 4. 2017 z emailové adresy openroyalacademy@gmail.com a zaevidované pod VS v Praze s běžným číslem 4174/201), kdy nezákonně jednající MS v Praze více než dva měsíce od vydání údajně Ateliérem ALF,z.s. odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016 předložil spis Vrchnímu soudu v Praze namísto provedení změn Ateliér ALF,z.s..

14. Jak mohl MS v Praze více než 2 měsíce od údajně odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016 a vysvětlení všech skutečností dne 29.9.2016 a jejich naplnění dne 2.10.2016 MS předložit odvolání VS? Jediným odůvodněním je vědomě protrahovaná činnost správních orgánů, která má cíleně Ateliér ALF,z.s. poškodit, jak ostatně státní moc činí od roku 2010.

15. Jak bylo výše avizováno, Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 v rozporu s důkazy potvrdil, že se Ateliér ALF,z.s odvolal k usnesení ze dne 10.8.2016 a v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 žádal doložení samostatné listiny o svéprávnosti členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a žádal vydání přikazujícího usnesení MS v Praze k této věci, aniž se vyjádřil k nezákonné činnosti a probíhajícímu šetření MS v Praze a sdělení místopředsedy MS v Praze dne 29.9.2016 k usnesení rejstříku ze dne 8.9.2016 jako poslední podmínky před provedením změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s..

16 Přestože usnesení VS v Praze ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 vůči Ateliér ALF,z.s. je rejstříku MS v Praze již nejméně měsíc známo a statutární orgán Ateliér ALF,z.s. jej opětovně bezvýhradně naplnil (poučen o dovolání NS ČR), Městský soud v Praze dodnes nevydal usnesení, kterým by vyzval Ateliér ALF, z.s. k doložení samostatných listin o svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s. a tak členové statutárního orgánu s doložením těchto čestných prohlášení Městskému soudu v Praze zcela oprávněn váhají, protože nevědí, zda nebudou účelově odmítnuty např. jako předčasně doložené a nereagující na usnesení MS v Praze, nebo MS v Praze změny odmítl zapsat z důvodu jiné šikany a obstrukce.

17. Dodejme, že se justice na OS na Praze 3, OS v Olomouci a Prostějově od 4.9.2012 dodnes pokouší ex ředitele Edukativní konopné kliniky o od 1.5.2009 – 11.5.2011 a 10.12.2013 – 14.5.2016 ex předsedu Ateliér ALF,o.s. a od 14.5.2016 zmocněnce Ateliér ALF, z.s. Dušana Dvořáka zbavit svéprávnosti přes tři posudky znalců (MUDr. Hřibňák a 2x MUDr. Švarc) a dva posudky znaleckých ústavů (PřF ÚP a PN Bohnice), že Dušan Dvořák je a byl vždy plně svéprávný a zcela příčetný a mohl doložit, že konopí není prekurzor, což by členům Open Royal Academy otevřelo cestu k Soudnímu dvoru zapíranou justicí a trestní exekutivou a ministerstvem spravedlnosti a ústavním soudem opakovaně od roku 2010, resp. 2012 (přezkumy pro porušení zákona justicí a ústavní stížnosti).

18. Připomeňme, že předseda Vrchního soudu v Praze dne 2.1.2017 sp. zn. S 269/2016 ke kárnému podnětu na předsedu MS v Praze uvedl, že podle § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 7/2002 Sb., o kárném řízení soudců, podnět k podání návrhu na kárné řízení ze dne 26. 12. 2016 zaslal k dalšímu řízení předsedovi Městského soudu v Praze. Dodnes se však i přes tolikero stížností a důkazů o kárný podnět vůbec nezajímá, když šetřen má být předseda MS v Praze a je důvodné se domnívat, zda by neměl být předseda VS v Praze také šetřen v kárném řízení za vědomé průtahy a zneužívání funkce při krytí vědomě nezákonné činnosti soudců a soudních úředníků také na VS v Praze, viz také níže!

19. Předseda a místopředseda NS ČR dne 24.3.2017 sp. zn. Sm121/2017 pak uvedli k šetření předsedy VS a MS v Praze natolik nesrozumitelné vyjádření, že je lépe jej poslat v příloze a odkázat na cca 100 kárných podnětů od občanů nešetřených předsedou a místopředsedou NS ČR ve věci justičně exekutivního kartelu a korupce senátů NS ČR v letech 2011-2016 označujících vědomě vadně - leč meritorně zásadně - konopí prekurzorem, viz http://constitutional-court.blogspot.cz/ versus povědomí o spáchaných zločinech soudců a státních zástupců doložených lékaři i soudním znalcem již dne 11.5.2011 na http://pravnistat.blogspot.cz/ (spáchání zločinu dle § 149 odst.4. tr. zákoníku).

20. Dodejme, že trestná činnost organizované zločinecké skupiny funkcionářů justice a exekutivy je trestními orgány posuzovaná od roku 2009, aktuálně jsou na NSZ „řešeny“ kárné podněty na JUDr. Pavla Zemana, JUDr Lenku Bradáčovou a JUDr. Ivo Ištvána a jejich zkorumpovanou suitu státních zástupců pro organizovaný zločin pod sp. zn. SPR 3/2016

21. Nezákonnou činnost VS v Praze k položení předběžných otázek doložme důkazy, že když jsme dne 9.11.2016 opětovně marně žádali přijmout jako poškození účastníky trestního řízení proti našim partnerům manželům K. (tak jako v roce 2012 proti jednatelům firmy H.), Vrchní soud v Praze, naposledy dne 20.11.20016 v usnesení sp. zn. 9 Tdo 96/2016 řízení zrušil a vrátil ke krajskému soudu a dne 12.12.2016 Vrchní soud v Praze s běžným číslem 14554/2016 zaslaným datovou schránkou Cannabis is The Cure,z.s. dne 14.12.2016 uvedl, že nic neobdržel a poškození se mají se obrátit na VS v Olomouci, že podání dne 9.11.2016 neobdržel on, ale asi VS v Olomouci …………..., protože zkrátka VS v Praze odmítá položení předběžných otázek Soudnímu dvoru a odkazuje na vědomě nepravdivá usnesení NS a ÚS ČR v letech 2011 - 2016, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech rozhoduje členská země (viz také prekurzorové usnesení VS v Praze k předsedovi Konopí je lék,z.s. Miloslavu Tetourovi ze dne 28. 5. 2015, sp.zn. 11 To 33/2015 a odmítnutí položení předběžných otázek opětovně v rozporu s úmluvami a judikaturou a zákony opětovně také ÚS ČR dne 3.12.2015 sp.zn. I. ÚS 2431/15) .

22. Aby vší té zvůle a průtahů nebylo málo, MS v Praze s vědomím VSZ a VS v Praze činí od 22.10.2016 vědomé průtahy a nezákonná rozhodnutí ve věci žaloby členů Open Royal Academy na soudkyni OS na Praze 3 JUDr. Písaříkovou, která podala - namísto šetření nezákonně jednacích jednatelů Ateliér ALF,z.s. - dne 4.9.2012 návrh na omezení svéprávnosti vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, což je vedeno na OS na Praze 3 pod sp.zn. 7 Nc 2/2016, kdy OS na Praze 3 v rozporu s napadaným porušením ustanovení § 9, odst. 2 písmeno a, b etc. o.s.ř. předal dvakrát věc MS v Praze pouze k posouzení, zda je k projednání žaloby přípustný z důvodů možné podjatosti soudců OS na Praze 3, ten podání OS na Praze 3 přijal dne 22.10.2016 pod sp. zn. 1 NC 2825/2016, ale věc rozhodl pod zcela odlišnou sp. zn. 1 Nc 2381/2017 .......a uvedl, že příslušný k projednání je OS na Praze 10, což činí projednání žaloby zamítané projednat od roku 2014 pod různými záminkami a přehazováním spisu od soudu k soudu další vědomě konané průtahy a je jasné, že věc má projednat MS v Praze! Jasná civilní žaloba má pak navíc označení jako nejasné podání, čímž je OS na Praze 3 vůči škodám na Ateliér ALF,z.s. proslulý již od roku 2011, kdy tvrdíl, že žalobce Art Language Factora,z.s. ani právně neexistuje, když ten byl registrován u MV ČR a měl IČ a jednatele od 11.9.2008 a byl třetím zřizovatelem Edukativní konopné kliniky (viz níže obstrukce s právní identitou u Art Language Factory,z.s. ještě v roce 2017 u rejstříku KS v Ostravě)

23. Dodejme k bodu 22 k doložení justičního a exxekutivního kartelu ve věci nepoložení předběžných otázek a vyšetření zločinů a škod na výzkumu a (nejen) Ateliér ALF,z.s.: opětovně od roku 2012 proti členům Edukativní konopné kliniky nezákonně kooperuje kromě již uvedených OS na Praze 3 (viz výše obstrukce s JUDr. Písaříkovou a nepřipuštění poškozeného Ateliér ALF,z.s. k soudnímu řízeníí a ustanování opatrovníka s následky exekucí), OS v Prostějově (18.1.2016 ustanovil Dušanu Dvořákovi opatrovníka za podpory naprosto zkorumpovaného předsedy soudu – s další paralelní jž 6 obžalobou Dušana Dvořáka a konfiskacemi majetků výzkumnické farmy od roku 2010 za porušení § 283 tr.z. se sazbou až 10 let– v rozporu s posudky znalců a znaleckého ústavu Bohnice ze dne 22.12.2016) a OS na Praze 1 (naposledy usnesení dne 1.3. 2017 sp. zn. 6 T 21/ 2012 vyzývající OS Prostějov dne 18.1.2017 ustanoveného opatrovníka Dušanu Dvořákovi - místopředsedy Konopí je lék,z.s. MUDr. Aleše Skřivánka - k určení advokátního zastoupení Dušana Dvořáka při obnově trestního řízení v důsledku doložení jeho plné příčetnosti a svéprávnosti žalovaného Dušana Dvořáka od roku 2008 -2017, odkdy je kriminalizován) když všechny tři soudkyně na OS Praha 1, OS v Prostějově a Praze 3 v létě 2012 stáhly žaloby a protinávrhy žaloby s návrhem na položení předběžných otázek a u OS na Praze 3 obě žaloby Dušana Dvořáka Radomíry Dvořákové na pachatele škod způsobených občanům, výzkumu a Edukativní konopné klinice u OS Praha 3 (sp.zn. 20 C 178/2011 a sp. zn. 20 C 2/ 2012) a současně JUDr. Markéta Písaříková z OS na Praze 3 podala na Dušana Dvořáka dne 4.9.2012 návrh na omezení svéprávnosti v rozporu s důkazy a přes protesty znalců a poškozených, a to po prvním prekurzorovém usnesení ÚS ČR vůči Dušanu Dvořákovi dne 13.4.2012 sp. zn.. II. ÚS 664/12 a změně legislativy v roce 2012 o nepřiznanou právní argumentaci Dušana Dvořáka. Protože soudní znalec MUDr. Peter Hřibňák označil dne 30.7.2013 Dušana Dvořáka za naprosto svéprávného, OS v Prostějově řešící od roku 2010 – 2017 celkem 6 obžalob organizované zločinecké skupiny s OSZ v Prostějově na Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných léčiv (tzn. drog -bylin) dne 6.8.2013 a opětovně dne 18.1.2017 označil Dušana Dvořáka za právně nezpůsobilého doložit, že konopí není prekurzor, přestože k posudku z roku 2013 OS v Prostějově znal další tři posudky znalců MUDr. Petera Hřibňáka z roku 2013 a MUDr. Jiřího Švarce z roku 2015 a z roku 2016 a znaleckých ústavů v roce 2015 a 2016 vyvracejících vědomé bludy exekutivy a justice a tří soudem určených zkorumpovaných znalců (nejvíce a nejbrutálněji je zfalšován je posudek znalce MUDr. Vladimíra Hosáka z roku 2015 navrhující ochrannou ústavní ochrannou léčbu Dušana Dvořáka až rok v ústavu!?), že Dušan Dvořák údajně není již od roku 2008 právně způsobilý – příčetný - prokázat, že konopí není prekurzor a nemá práva doložit důkazy, že konkrétní zločinecké uskupení soudců a státních zástupců způsobilo zločiny smluvním členům výzkumu kvalifikovatelné ve 4 odstavci § 149 trestního zákoníku (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena vědecky v roce 1994, resp. 1974).

24. Dodejme další důkazy k důvodnosti kárného podnětu na předsedu MS v Praze: rozhodnutí MS v Praze dokazující nezákonné jednání vůči Ateliér ALF,z.s. při provedení změn v rejstříku rozhodnutá MS v Praze na podzim roku 2016 sp.zn. Si 1248/2016, Si 1428/2016, Si 1519/2016, Si 1586/2016 a 1659/2016 dokazující v odmítání poskytnutí informací nezákonnou činnost MS v Praze byla doručena podavatelům doporučeně poštou až v březnu 2017, navíc v rozporu se zákonem ne do explicitně žádané datové schránky, a to na podatelně městského soudu od 6.1.2017 elektronicky a 19.1.2017 fyzicky opakovaně žádané datové schránky podavatelů žádosti o informace vůči Ateliér ALF, z.s., a žalobě na JUDr. Písaříkovou, resp. do datové schránky jejich zmocněnce Cannabis is The Cure,z.s. – zmocnění doloženo s úředně ověřenými podpisy nejen MS a VS v Praze, viz scany s důkazy http://konopijelek.blogspot.cz/ Je s navíc s podivem že odmítavé rozhodnutí MS v Praze ze k neprovedení změn Ateliér ALF,z.s. ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 má dokonce dvě verze. V první zaslané emailem 30.9. 2016 podateli žádosti dne 15.9.2016 Ateliér ALF,z.s. v zastoupení správního rady Vladimíra Dopity je ten takto označen včetně sídla Ateliér ALF,z.s. na Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (opakujme datum 30.9.2016´), v druhém rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 doručeném poštou v březnu 2017, konkrétně převzato dne 6.3.2017, je uveden jako žadatel o informace Ateliér ALF,z.s. také v zastoupení také Miloslava Tetoura, předsedy Konopí je lék,z.s. Zda je v rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 měněn další text rozhodnutí jsme nezkoumali.

25. Závěrem doložme jako důkaz odmítavé rozhodnutí kárného podnětu ze dne 14.3.2016 ve věci odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozsudek OS na Praze 3 k Městskému soudu sp. zn. Spr 647/2016. Jde o řízení, ve kterém nebyl Ateliér ALF,z.s. opětovně seznán oprávněným účastníkem na něj u OS Praha 3 podaných žalob (viz též rozhodnutí MS v Praze ze dne 14.7.2014 sp.zn. Si 517/2014 k nepřevedení sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Konopí je lék,z.s (a Ateliér ALF,z.s.) do Olomouce na adresu Přichystalova 14 po ukončení platnosti zákona o sdružování občanů od dne 1.1.2014. Viz též rozhodnutí OS na Praze 3 ze dne 3.1.2014 sp.zn. 53 SI 252/2013 k sídlu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (nejen Art Language Factory,z.s., ale i Konopí je lék,z.s.) od 1.1.2014 na Přichystalova 14., Olomouc. Sídlo, statutární orgán a označení Art Language Factory, z.s. není do 1.4.2017 v rejstříku změněno – viz níže.

Justiční kartel s rejstříky je nejen v Praze

Dodejme, že analogicky a dle našeho názoru nezákonně jako MS v Praze jedná KS v Ostravě, pobočka v Olomouci, který přes řady stížností Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů podaných po 14.7.2016 předsedovi soudu podávaných od 28.10.2016 jako kárný podnět ještě dne 15.12. 2016 vědomě nepravdivě uváděl, že není možné v rejstříku u KS v Olomouci činit navrhované změny dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a jeho člena a spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky Art Language Factory,z.s., protože usnesení rejstříku KS v Olomouci k předmětným společnostem ze dne 1.7.2016 dosud nenabylo právní moci, když právní moci dané usnesení ze dne 1.7.2016 nabylo právní moci dne 26.7.2016 ( Společenství ….) a dne 6.8.2016 (Art Language Factory,z.s.,) jak také uvedla v rozhodnutí ke stížnostem v sp. zn. Spr 2907/2016 ze dne 18.10. 2016 a 11.11.2016 také předsedkyně KS v Ostravě, ale vědomě nepravdivě uvedla, že změny nebyly provedeny z důvodu nedoložení úředně ověřeného zmocnění obou výše uvedených společností dle § 441 o.z. společnosti Cannabis is The Cure, z.s. a jejímu předsedovi, když toto zmocnění bylo doloženo všemi třemi členy statutárního orgánu a jednateli obou společností opakovaně a je uvedeno i v usnesení společné Valné hromady členů asociace Open Royal Academy ze dne 14.5.2016 a je ověřitelné také na www.justice.cz ve Sbírce listin Cannabis is The Cue,z.s. viz níže v příloze. Více níže v příloze.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme,
aby Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že

1. Určí termín rozhodnutí předsedy VS v Praze (nejlépe 3 dny od dodání rozhodnutí NSS ČR), ve kterém se předseda VS v Praze v rozhodnutí v řádném odůvodnění vyrovná s kárnými podněty a výše doloženou nezákonnou činností VS a MS v Praze
- a po určení advokáta a zvážení, zda není sám příslušný -
2. Podá urgentně přiložené předběžné otázky Soudnímu dvoru v souladu s čl. 267 Smlouvy Společenství
- ev. přikáže VS v Praze podat přiložené předběžné otázky prostřednictvím NS ČR -

S pozdravem Konopí je lék, na lidskou blbost a zlou vůli však nepomáhá

Dne 5.4.2017

Jménem poškozených návrh za Cannabis is The Cure,z.s. podávají

Dušan Dvořák MMCA, předseda a Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda

Důkazní přílohy

.Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Olomouci
sp. zn. S 13/2017


Věc: Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Olomouci ve věci ke kárného podnětu na předsedy Krajského soudu v Ostravě a KS Olomouci a pracovníky rejstříku u KS v Olomouci za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost rejstříku vedených údajně dle infocentra VS v Olomouci pod sp. zn. S 13/2017 a návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru.


Odůvodnění

1) Nechápeme sice, jak může být kárný podnět ze dne 12.12.2016 veden u Vrchního soudu v Olomouci pod sp.zn. S 13/2017, jak nám uvedlo dne 20.3.2017 info centrum, uveďme však, že jsme předsedovi VS v Olomouci v průběhu více než 90 dnů doložili dostatek důkazů, aby ve věci rozhodl, neboť dle info centra KS v Olomouci ze dne 20.3.2017 jsou spisy a Sbírka listin Cannabis is The Cure, z.s., Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a Art Language Factory,z.s. od 6.3. 2017 u Vrchního soudu v Olomouci. Protože jsou spisy u VS v Olomouci, žádáme právě tento soud o vydání úředně neověřených opisů listiny o plné svéprávnosti u členů statutárních orgánů uvedených společností, které nám rejstřík KS v Olomouci v rozporu se zákonem o rejstřících zapírá vydat, stejně jako níže v příloze uvedené informace, co brání provedení změn u Art Language Factory,z.s.

2) Konkrétně doložme tyto podané dodatky s důkazy pro řešení kárného podnětu předsedovi Vrchního soudu v Olomouci s obsáhlými důkazními přílohami zvůle správního orgánu a předsedů KS v Ostravě a Olomouci doručené do datové schránky VS v Olomouci dne 31.3.2017 (2x), 27.3.2017, 20.3.2017 a 19.3.2017 s tím, že dne 20.3.2017 byl dodatek podán rovněž z datové schránky předsedy správní rady Cannabis is The Cure,z.s. Dušana Dvořák jako fyzické osoby.

3) S ohledem na fat, že se členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (Konopí je lék, z.s.., Ateliér ALF,z.s. a Art Language Factory,z.s.) od 11.9. 2010 se nejen prostřednictvím žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s. jako fyzické osoby) marně domáhají být účastníky trestních řízení u OS v Prostějově a KS v Brně (sídlo výzkumnické farmy v Ospělově) a OS na Praze 3 a MS v Praze (sídlo Edukativní konopné kliniky v letech 2010 – 2012) a od roku 2012 v žalobách u KS v Olomouci (civilní) a od roku 2016 ve správních žalobách u KS v Brně a MS v Praze a od od 11.9. 2010 se prostřednictvím nejen žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s.) marně domáhají položení předběžných otázek Soudnímu dvoru, navrhujeme nejvyššímu soudu tyto předběžné otázky uvedené v příloze v souladu s 267 Smlouvy položit Soudnímu dvoru a ignorovat tak vědomě nepravdivé tvrzení obecní, odvolací a dovolací justice od roku 2010 - 2017, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech drog rozhodují členské země. Jak známo a doloženo i judikaturou v roce 2006 a 2008, konopí není prekurzor, navíc v zákoně o prekurzorech drog není uvedeno, ani uvedeno být nemůže, protože není chemickou látkou k výrobě chemických drog. Důvodem nepoložen předběžných otázek je nejen důvodnost předpokladu nevymahatelnosti správního a trestního předpisu, ale také nezákonná ochrana nevyšetřování zločinů spáchaných konkrétními důvodně podezřelými soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149, odst,4 trestního zákoníku při netrestnosti skutku obětí zločinu státních orgánů a jeho zástupců dle úmluv, judikatury a §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku, k čemuž justice a exekutiva mlčí a odmítá se vyjadřovat a to včetně 10 odmítavých rozhodnutí projednat stížnosti na rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu Evropským soudem pro lidská práva a 2 odmítavých rozhodnutí Evropské komise věc předat Soudnímu dvoru v letech 2012 - 2017.

Dne 1.4.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha podání ze dne 31.3.2017


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvu spravedlnosti ČR k odvolání/stížnosti dle infozákona
Vrchnímu soudu v Olomouci, ke kárným podnětům sp. zn. S 13/2017

Věc: Stížnost na (opakované) nevydávání informací Krajským soudem v Olomouci, nyní žádaných dne 7.3.2017 s dotazem, co brání povedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , IČ 227 24 303 rejstříkem KS v Olomouci, když lhůta je 5 dní

Odůvodnění stížnosti a kárného podnětu

 1. Po desítkách stížností od 14.7.2016 a podaný kárný podnět nejprve vedení KS v Olomouci a následně KS v Ostravě (oběma vedoucími zcela ignorováno) a následně Vrchnímu soudu v Olomouci šetřený dle infocentra pod sp. zn. S 13/2017, Krajský soud v Olomouci dne 25.1.2017 vydal usnesení, kterým určil, že nevládní organizace Art Language Factory. o.s. , IČ 227 24 303 opětovně doložit úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn dle doloženého usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 (již nebylo žádáno v rozporu se zákonem přepsat zápis z Valné hromady, dodat neexistující materiály, opravit formálně správné stanovy o správné IČ (?!) apod. jak bylo žádáno ještě 28.11.2016)
 2. Proti tomu podala společnost Art Language Factory,z.s. dne 30.1.2017 námitku a doložila 3 úředně ověřené čestné prohlášení, které v této věci podala jen od 28.12.2016! Námitka nebyla KS v Olomouci dne 3. 2. 2017 uznána – bez jakéhokoliv odůvodnění!
 3. Společnost Art Language Factory, z.s. proto dne 13.2.2017 na podatelně KS v Olomouci podala opětovně úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn v rejstříku a zmocnění bylo doloženo, jak ex předsedkyní Art Language Factory, o.s. do 14.5.2016, tak předsedou Art Language Factory,z.s. zvoleným na Valné hromadě dne 14.5.2016
 4. Dne 21.2.2017 zaslal zmocněnec KS v Olomouci žádost o urgentní provedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , na což soud jakkoliv nereagoval.
 5. Dne 7.3.2017 jsme KS v Olomouci zaslali žádost o informace, co brání povedení změn u Art Language Factory,z.s., na což soud rovněž nereagoval a KS v Ostravě k této justiční zvůli a korupci dne 17.3.2017 sp. zn. Spr 3804 /2016 vědomě nepravdivě uvedl, že dosud nebylo dodáno úředně ověřené čestné prohlášení, když bylo od 6.6.2016 dodáno nejméně 15x.
 6. Navrhujeme, aby předseda Vrchního soudu v Olomouci v rámci šetření kárných podnětů přikázal všechny nevládní organizace asociace Open Royal Academy řádně zapsat v rejstříku dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 a zveřejnit listiny ve Sbírce listin, které se od 6.1.2017 maně domáháme zveřejnit ve věci zmocnění (u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. vyškrtnout Vlastimila Blaťáka, který dne 15.10.2016 odstoupil z funkce člena správní rady a jednatele a dne 16.2.2017 byl pro nezákonné jednání a vědomě způsobení škod vyloučen, což bylo do 30.1.2017 celkem 3 x doloženo s úředně ověřeným podpisem KS v Olomouci včetně trestního oznámení a žaloby na Vlastimila Blaťáka dne 17.1.2017 na podatelně KS v Olomouci, rejstřík však Vlastimila Blaťáka – zřejmě v součinnosti s analogicky nezákonně jednajícím Krajským úřadem OK – dne 26.1.2017 zapsal a 30.1.2017 zveřejnil v rejstříku jako jednatele! Stejně pak jako u Cannabis is The Cure,z.s. KS v Olomouci provede rejstřík u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů změny se správnou a plně označenou adresou a specifikací sídla „Open Royal Academy“, u Art Language Factory,z.s. s adresou dle nájemní smlouvy stejně jako jiní zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, resp. 798 55 Ludmírov, Ospělov 6. Dodejme, že vzhledem k podaným kárným podnětům jsme proti usnesení ze dne 26.1.2016 o provedení změn u nevládních organizací Společenství …z.s. a Cannabis …,z.s. nepodávali odvolání.
 7. Žádáme odvolací orgán Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby Krajskému soudu v Olomouci nařídil, aby vydal informace, co brání provedení změn u Art Language Factory, z.s.

Dne 31.3. 2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Na níže uvedenou žádost o informace a stížnost na cenzuru ČT, Čro a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od 21.3.2008 do dnešních dnů podávaných od 24. 12.2016 více než 100 smluvními partnery Cannabis is The Cure, z.s., např. statutárního zástupce odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Vojtěcha Karbana odmítla justice, exekutiva a zákonodárné sbory jakkoliv doložit, že neporušují zákon, stejně tak MS a MSZ v Praze a KS v Ostravě a mlčícího VS a VSZ v Praze a Olomouci a NS a NSZ v Brně:

Citujme:
Důkaz od:<vojtech.karban@seznam.cz>
Datum: 28. prosince 2016 10:03
Předmět: Naléhavé
Komu: artlanguagefactory@gmail.com, podatelna@nsoud.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, posta@msp.justice.cz, posta@vlada.cz, epodatelna@senat.cz, posta@psp.cz, posta@mvcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@rrtv.cz, openroyalacademy@gmail.com, radact@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, info@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, zpravy@nova.cz, brno@ctk.mail.cz, redakce@deník.cz

Žádost o informace veřejnoprávní ČT a ČRo, zákonodárcům, justici a exekutivě dle zákona č. 106/1999 Sb.
K žádosti:
S ohledem na odmítání veřejnoprávních medií, justice a exekutivy od roku 2008 veřejně projednat a vysvětlit porušování zákonů, judikatury a úmluv vůči občanům pěstujícím a používajícím konopí mi prosím ze zákona o svobodném, přístupu k informacím sdělte:
1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7. 2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.
2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle ve veřejném rozhodnutí předsedy NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016
3. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)?
4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?
5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlá žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?
6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí?
7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?
8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci? Viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz justicí orazítkovaný scan trestního podnětu z 11.5.2011 a 14.5.2016 na http://vlada-cr.blogspot.cz

Děkuji za váš čas a zájem a prosím o zaslání rozhodnutí emailem na mou e-adresu. V případě, že vaše rozhodnutí v zákonné lhůtě neobdržím nebo nebude obsahovat požadované informace, dávám tímto právo a zmocňuji nevládní organizaci Cannabis is The Cure,z.s. k podání stížnosti/odvolání nebo případně žaloby.

Přeji hezký den
Vojtěch Karban
1979-01-11
Mánesova, 6, 40003, tzn. PSČ Ústí nad Labem, tam, kde je rockerů ráj

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Praze
sp. zn. S 269/2016


Věc I.
Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Praze ze dne 2.1.2017 sp. zn. S 269/2016 ve věci nešetřeného kárného podnětu ze dne 22.9..2016 předsedou Městského soudu v Praze stěžovaného jednání úředníků MS v Praze za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost při provedení změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. (IČ: 226 80 101 spoluzřizovatel Edukativní konopné kliniky v Praze spolupracující na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se společnostmi Konopí je lék,z.s., a Art Language Factory,z.s., od 10.10.2008) a také řady soudců MS a VS v Praze kryjících od roku 2012 – 2017 nezákonnou činnost nižších složek OČTŘ proti členům výzkumu a zřizovatelům Edukativní konopné kliniky na OS a OSZ pro Prahu 3, 1 7 a MSZ a VSZ Praze (naposledy od podání trestního podnětu členy asociace Open Royal Academy dne 14.5.2016 dne 20.3..2017 sp.zn. 2639/2016-667)

Věc II.
Návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení přiložených předběžných otázek Soudnímu dvoru zapíraných podat českou trestní justicí od 27,10.2010, resp. u NS ČR od 27.10. 2011 a ÚS ČR ode dne 13.4.2012 s prvním vědomě nepravdivým tvrzením odvolacího KS v Brně dne 9.3.2011, že konopí je prekurzor, o nichž rozhoduje členská země, viz sp. zn. 14 prekurzorových usnesení (první JUDr. Šámalová, JUDr. Šámalem cca 100x nepodaný kárný podnět) u NS a ÚS ve věci kriminalizace a nezákonné zvůle, opakovaných pokusů a zbavení svéprávnosti a šikany členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2010 – 2017 doložených na www.constitutional-court.blogspot.cz

Věc II Pozn.
Průtahy doložme důkazně zvůlí správních orgánů vůči rodině vedoucího výzkumu: Nejvyšší správní soud je při posuzování položení předběžné otázky odkazován na rozhodnutí mající údajně charakter judikatury sp.zn. 4 Ads 165/ 2011 (žalobkyně byla v době kasační stížnosti a žaloby na MPSV ČR na 10 let obžalovaná za nedovolenou výrobu konopných drog - léčiv pro výzkum jako spoluzakladatelka a mecenáš a letitý dobrovolník odborné společnosti Konopí je lék,z.s., viz poslední prekurzorové usnesení k žalobkyni sp. zn. III. ÚS 396/16) po rozhodnutí sp.zn. Aprk 6/2017 (žalobce je v této věci 6 obžalovaný spoluzakladatel odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a předseda Cannabis is The Cure,z.s.) a smutné sdělení NSS sp.zn. Aprk 6/2017, že více než 5 let sankcí, konfiskací a kriminalizace při trvání na doložení předběžných Soudnímu dvoru právě prvním pachatelem prekurzorového rozsudku, tzn. KS v Brně, nyní při projednávání správní žaloby v souvislosti s konopím, nelze dle NSS označit za nečinnost, což považujeme za mylný právní názor a naprostou absenci představivosti tragických dopadů jednání kartelu justice a exekutivy při letité cenzuře ve veřejnoprávních a také soukromých médiích (inzerenti a majitelé).. .

Odůvodnění

1) Dne 22.9.2016 podal spolu zřizovatel Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s. v zastoupení dne 14.5.2016 řádně zvoleného předsedy Františka Slavíka a u MS právě prekurzorem odsouzeného místopředsedy Slavomila Boudného kárný podnět na pracovníky rejstříku MS v Praze s ev. projednáním svéprávnosti úředníků při posuzování vědomých průtahy a nezákonnou činnost rejstříku (od 1.1.2014, dvojnásobně pak po předání spisů nevládních organizací od MV ČR) mající dopady v exekucích Ateliér ALF,z.s. u OS pro Prahu 3, Městské části pro Prahu 3 a Magistrátu hlavního města Prahy v letech 2015 – 2017 a nezákonného ustanovování opatrovníka Ateliéru ALF,z.s. od roku 2014.

2) Rejstřík a OS na Praze zasílal žalobní rozhodnutí na Ateliér ALF,z.s. u OS na Praze 3 na vědomě vadnou od 11.9.2012 nedoručitelnou pražskou adresu Bořivojova Praha 3 (stejně tak rejstřík MS v Praze po změnách dne 14.5.2016!) změněnou členy Ateliér ALF, z.s. do konce účinnosti zákona o sdružování občanů dne 31.12.2013 na sídlo všech zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.

3) Tato výše uvedená olomoucká doručovací adresa byla rejstříku důkazně známa a potvrzena opakovaně v konkrétních na tuto adresu zasílaných rozhodnutí obsažených ve Sbírce listin a spisu od Ministerstva vnitra (odbor sdružování), OS a OSZ pro Prahu 3, MS a MSZ, VS a VSZ, FÚ v Praze v letech 2014 – 2016, u FÚ na Praze 3 přípis o změně FÚ a zaslání spisu 23.2.2017 na FÚ v Konici ještě paradoxně 23.2:2017, kdy FÚ Praha 3 byla ospělovská adresa od 14.5.2016 zapsána v rejstříku dne 22.10. 2016 (bez označení jmen všech tří statutárních zástupců), tzn. téměř 4 měsíce po podání veškeré potřené dokumentace včetně úředního ověření nájemní smlouvy ze dne 14.5.2016 dne 13.7.2016, když podle advokáta ani nájemní smlouva ověřována být nemusela a majitel objektu sídla je předseda Cannabis is The Cure,z.s., k provedení změn opakovaně zmocněná osoba. .

4) Dále rejstřík MS v Praze uváděl od 1.1.2014 dosud vědomě nepravdivě dalším složkám veřejné moci údajnou neexistencí statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s., to při hrazení a uhrazení řady exekucí Ateliérem ALF,z.s. za škody způsobené konkrétními vědomě nešetřenými pachateli jednajícími v letech 2011 - 2017 ve spolupráci s nezákonně jednajícími soudci a státními zástupci OSZ a OS na Praze 3 a odvolacími orgány (například dodnes není trestně šetřeno vykradení kliniky označenými pachateli se škodami na know how a majetku nejméně 3 mil Kč. a také není šetřeno nevydání konfiskačních protokolů z policejní konfiskace Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 v prosinci 2011 a září 2012 přes řady stížností od OSZ, MSZ, VSZ po NSZ!).

5) Naposledy takto dle nás jednoznačně nezákonně rozhodl Městský soud v Praze dne 18.7.2016 v odvolání Ateliéru ALF,z.s. z 21.3.2016 na (pre-exekuční) rozsudek OS na Praze 3 v odvolacím řízení u MS v Praze sp.zn. 53 Co 140/2016 a nepovolil účast statutárních zástupců a zmocněnců žalovaného Ateliér ALF, z.s. (Vladimíra Dopity a Dušana Dvořáka) na soudním řízení a trval na opatrovníkovi, který argumentaci žalovaného ignoroval, tedy v době, kdy měl Městský soud v Praze důkazně od 6.6.2016 na podatelně Městského soudu v Praze (rejstřík) doloženy ověřené podpisy zvolených členů statutárního orgánu, novou nájemní smlouvu, zápis z Valné hromady ze dne 14.5.2016 ……. a přes 2 roky pracovnice rejstříku jednala jako mentálně postižená osoba. Analogii pak lze najít u VS v Praze v údajném odvolání Ateliér ALF,z.s. na usnesení rejstříku k Ateliér ALF,z.s. ze dne 10.8.2016. Jak mohl v rámci odvolacího řízení na usnesení rejstříku ze dne 10.8.2016 současně rejstřík MS Praze vydat následně usnesení dne 8.9. 2016 a usnesení dne 22.10.2016§? Nemohl a všichni funkcionáři a soudci to dobře věděli, ale nevěděli, jak se z toho podvodu vyvléci. Viz níže.

6) Dále pak Městský soud v Praze jen v roce 2016 a 2017 nepřiznal 5 měsíční průtahy ve vydání usnesení správním orgánem jako nezákonné v žalobě sp. zn. 5 A 201/2016 u poškozené Konopné církve - založené ideově dne 27.10.2010 a formálně dne 21.8.2015 s ustanovujícím sněmem dne 14.5.2016 a založené také zřizovateli Edukativní konopné kliniky a jejich členy - registrované dne 14.7.2016 na MK ČR (v roce 2016 podány 3 žaloby na MK ČR u MS v Praze) …. , stejně tak neoznačil MS v Praze za nezákonné průtahy v žalobě na MZ ČR podané dne 18.7.2016 jako důvodně naléhavá, když přes dvě výzvy soudu se žalovaný k žalobě vůbec nevyjádřil (sp.zn. 8 A 127/2016) a předběžné otázky jsou ignorovány soudem rovněž … nebo když v odvolacím trestním řízení pastora KC a místopředsedy Ateliér ALF, z.s. Slavomila Boudného sp. zn. 67 To 289/ 2016 dne 22.9.2016 (napadán rozsudek Obvodního soudu na Praze 7 navrhující, namísto náhrady škody, aby se žalovaný vystěhoval do země, kde není konopí prekurzor), kdy MS v Praze předsedou senátu byl místopředseda zcela zproštěn trestu i předchozí podmínky, ale kromě mylného označení jednání místopředsedy Ateliér ALF,z.s. jako nepostižitelné ani v rovině přestupkového práva, avšak s potřebou konfiskace konopí místopředsedy Ateliér ALF,z.s. zřejmě pro rachitického a neduživého člena senátu, ale opětovně odmítl položit předběžné otázky Soudnímu dvoru a trval na konopném prekurzoru.

7) Ke kárnému podnětu Ateliér ALF, z.s. ze dne 22.9.2016 se předseda MS v Praze dodnes nevyjádřil, přestože bylo doloženo na důkazech i předsedovi VS v Praze, že – pokud jde o provedení změn - Ateliér ALF,z.s. na usnesení rejstříku vůči provedení změn u Ateliér ALF, z.s. ze dne 10.8.2016 MS v Praze žádné odvolání nepodal VS

8. Ateliér ALF,z.s. naopak při stěžování průtahů na proveden změn v rejstříku reagoval na naprostou zmatečnosti usnesení dne 8.9.2017, žádající po Dušanu Dvořákovi (ex předsedovi Ateliér ALF, o.s.), aby zmocnil sebe sama k provedení změn schválených dne 14.5.2016 na Valné hromadě.

9. Toto usnesení bylo ústně opraveno a reinterpretováno místopředsedou soudu dne 29.9.2016 při osobním jednání se zmocněným Dušanem Dvořákem, kterému místopředseda soudu sdělil, že Ateliér ALF, má již jen doložit jedno úředně ověřené zmocnění splněné bezvýhradně dne 2.10.2016.

10. MS v Praze tedy uváděl vědomě nepravdivé informace ve správním řízení (přestupek dle § 21), kdy uváděl, že provedení změn brání podané odvolání Vrchnímu soudu v Praze, když žádné odvolání Ateliérem ALF,z.s. podáno nebylo a VS v Praze odvolání a jeho obdržení od MS v Praze ještě dne 10.10.2016 vyvrátil a uvedl, že žádné odvolání Ateliér ALF,z.s. neobdržel, viz níže označená rozhodnutí MS v Praze sp.zn. SI na podzim 2016.

11. Ve skutečnosti byla byla stížnostmi předsedovi MS v Praze od členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a členy asociace Open Royal Academy od 14.7.2016 opakovaně stěžována nezákonná činnost rejstříkového soudu MS v Praze vymáhající - kromě ostatních nezákonných zde uvedených aktivit - také samostatné úředně ověřené listiny o čestném prohlášení o plné svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s., které u jiných společností nejen asociace Open Royal Academy nevymáhá (uveden příklad s povedením změn u jiného člena asociace Open Royal Academy Konopí je lék, z.s. po 14.5.2016 a vedené od 1.1.2014 rovněž u rejstříku MS v Praze) a doložení úředně ověřených listin členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. totožně jako Konopí je lék,z.s., že statutární zástupci splňují zákonem žádané povinnosti a souhlasí s uvedením svých osob v rejstříku jako statutární orgán Ateliér ALF, z.

12. Opakujme pro klíčový důkaz pochybení: Přestože místopředseda MS v Praze (Slezská Praha 2) zodpovědný za rejstřík dne 29.9.2016 při osobním jednání se zmocněncem Ateliér ALF,z.s. a telefonickém hovoru s pracovnicí rejstříku označil usnesení rejstříku MS v Praze vůči Ateliér ALF,z.s. ze dne 8.9.2016 za zmatečné (zmocněnec jako ex statutární orgán Ateliér ALF, z.s. do 14.5.2016 měl v naprostém rozporu se zdravým rozumem dle usnesení ze dne 8.9.2016 udělit plnou moc sám sobě k provedení návrhu změn v rejstříku u Ateliér ALF,z.s. dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016) a toto usnesení místopředseda MS v Praze reinterpretoval k poslední zákonné povinnosti Ateliér ALF,z.s. k provedení změn, a to doložení jedné jediné úředně ověřené listiny čestného prohlášení, kterou Ateliér ALF,z.s. bezvýhradně dne 2.10.2016 splnil a následně promptně doložil rejstříku

13. Odkažme proto na důkazní přílohy doložené k sp. zn. S 269/2016 s dalšími důkazy ke kárnému podnětu na elektronickou podatelnu VS v Praze dne 1. 4. 2017 z emailové adresy openroyalacademy@gmail.com a zaevidované pod VS v Praze s běžným číslem 4174/201), kdy nezákonně jednající MS v Praze více než dva měsíce od vydání údajně Ateliérem ALF,z.s. odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016 předložil spis Vrchnímu soudu v Praze namísto provedení změn Ateliér ALF,z.s..

14. Jak mohl MS v Praze více než 2 měsíce od údajně odvolávaného usnesení ze dne 10.8.2016 a vysvětlení všech skutečností dne 29.9.2016 a jejich naplnění dne 2.10.2016 MS předložit odvolání VS? Jediným odůvodněním je vědomě protrahovaná činnost správních orgánů, která má cíleně Ateliér ALF,z.s. poškodit, jak ostatně státní moc činí od roku 2010.

15. Jak bylo výše avizováno, Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 v rozporu s důkazy potvrdil, že se Ateliér ALF,z.s odvolal k usnesení ze dne 10.8.2016 a v usnesení ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 žádal doložení samostatné listiny o svéprávnosti členů statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a žádal vydání přikazujícího usnesení MS v Praze k této věci, aniž se vyjádřil k nezákonné činnosti a probíhajícímu šetření MS v Praze a sdělení místopředsedy MS v Praze dne 29.9.2016 k usnesení rejstříku ze dne 8.9.2016 jako poslední podmínky před provedením změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s..

16 Přestože usnesení VS v Praze ze dne 23.2.2017 sp.zn. 7Cmo 467/2016 vůči Ateliér ALF,z.s. je rejstříku MS v Praze již nejméně měsíc známo a statutární orgán Ateliér ALF,z.s. jej opětovně bezvýhradně naplnil (poučen o dovolání NS ČR), Městský soud v Praze dodnes nevydal usnesení, kterým by vyzval Ateliér ALF, z.s. k doložení samostatných listin o svéprávnosti statutárního orgánu Ateliér ALF, z.s. a tak členové statutárního orgánu s doložením těchto čestných prohlášení Městskému soudu v Praze zcela oprávněn váhají, protože nevědí, zda nebudou účelově odmítnuty např. jako předčasně doložené a nereagující na usnesení MS v Praze, nebo MS v Praze změny odmítl zapsat z důvodu jiné šikany a obstrukce.

17. Dodejme, že se justice na OS na Praze 3, OS v Olomouci a Prostějově od 4.9.2012 dodnes pokouší ex ředitele Edukativní konopné kliniky o od 1.5.2009 – 11.5.2011 a 10.12.2013 – 14.5.2016 ex předsedu Ateliér ALF,o.s. a od 14.5.2016 zmocněnce Ateliér ALF, z.s. Dušana Dvořáka zbavit svéprávnosti přes tři posudky znalců (MUDr. Hřibňák a 2x MUDr. Švarc) a dva posudky znaleckých ústavů (PřF ÚP a PN Bohnice), že Dušan Dvořák je a byl vždy plně svéprávný a zcela příčetný a mohl doložit, že konopí není prekurzor, což by členům Open Royal Academy otevřelo cestu k Soudnímu dvoru zapíranou justicí a trestní exekutivou a ministerstvem spravedlnosti a ústavním soudem opakovaně od roku 2010, resp. 2012 (přezkumy pro porušení zákona justicí a ústavní stížnosti).

18. Připomeňme, že předseda Vrchního soudu v Praze dne 2.1.2017 sp. zn. S 269/2016 ke kárnému podnětu na předsedu MS v Praze uvedl, že podle § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 7/2002 Sb., o kárném řízení soudců, podnět k podání návrhu na kárné řízení ze dne 26. 12. 2016 zaslal k dalšímu řízení předsedovi Městského soudu v Praze. Dodnes se však i přes tolikero stížností a důkazů o kárný podnět vůbec nezajímá, když šetřen má být předseda MS v Praze a je důvodné se domnívat, zda by neměl být předseda VS v Praze také šetřen v kárném řízení za vědomé průtahy a zneužívání funkce při krytí vědomě nezákonné činnosti soudců a soudních úředníků také na VS v Praze, viz také níže!

19. Předseda a místopředseda NS ČR dne 24.3.2017 sp. zn. Sm121/2017 pak uvedli k šetření předsedy VS a MS v Praze natolik nesrozumitelné vyjádření, že je lépe jej poslat v příloze a odkázat na cca 100 kárných podnětů od občanů nešetřených předsedou a místopředsedou NS ČR ve věci justičně exekutivního kartelu a korupce senátů NS ČR v letech 2011-2016 označujících vědomě vadně - leč meritorně zásadně - konopí prekurzorem, viz http://constitutional-court.blogspot.cz/ versus povědomí o spáchaných zločinech soudců a státních zástupců doložených lékaři i soudním znalcem již dne 11.5.2011 na http://pravnistat.blogspot.cz/ (spáchání zločinu dle § 149 odst.4. tr. zákoníku).

20. Dodejme, že trestná činnost organizované zločinecké skupiny funkcionářů justice a exekutivy je trestními orgány posuzovaná od roku 2009, aktuálně jsou na NSZ „řešeny“ kárné podněty na JUDr. Pavla Zemana, JUDr Lenku Bradáčovou a JUDr. Ivo Ištvána a jejich zkorumpovanou suitu státních zástupců pro organizovaný zločin pod sp. zn. SPR 3/2016

21. Nezákonnou činnost VS v Praze k položení předběžných otázek doložme důkazy, že když jsme dne 9.11.2016 opětovně marně žádali přijmout jako poškození účastníky trestního řízení proti našim partnerům manželům K. (tak jako v roce 2012 proti jednatelům firmy H.), Vrchní soud v Praze, naposledy dne 20.11.20016 v usnesení sp. zn. 9 Tdo 96/2016 řízení zrušil a vrátil ke krajskému soudu a dne 12.12.2016 Vrchní soud v Praze s běžným číslem 14554/2016 zaslaným datovou schránkou Cannabis is The Cure,z.s. dne 14.12.2016 uvedl, že nic neobdržel a poškození se mají se obrátit na VS v Olomouci, že podání dne 9.11.2016 neobdržel on, ale asi VS v Olomouci …………..., protože zkrátka VS v Praze odmítá položení předběžných otázek Soudnímu dvoru a odkazuje na vědomě nepravdivá usnesení NS a ÚS ČR v letech 2011 - 2016, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech rozhoduje členská země (viz také prekurzorové usnesení VS v Praze k předsedovi Konopí je lék,z.s. Miloslavu Tetourovi ze dne 28. 5. 2015, sp.zn. 11 To 33/2015 a odmítnutí položení předběžných otázek opětovně v rozporu s úmluvami a judikaturou a zákony opětovně také ÚS ČR dne 3.12.2015 sp.zn. I. ÚS 2431/15) .

22. Aby vší té zvůle a průtahů nebylo málo, MS v Praze s vědomím VSZ a VS v Praze činí od 22.10.2016 vědomé průtahy a nezákonná rozhodnutí ve věci žaloby členů Open Royal Academy na soudkyni OS na Praze 3 JUDr. Písaříkovou, která podala - namísto šetření nezákonně jednacích jednatelů Ateliér ALF,z.s. - dne 4.9.2012 návrh na omezení svéprávnosti vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, což je vedeno na OS na Praze 3 pod sp.zn. 7 Nc 2/2016, kdy OS na Praze 3 v rozporu s napadaným porušením ustanovení § 9, odst. 2 písmeno a, b etc. o.s.ř. předal dvakrát věc MS v Praze pouze k posouzení, zda je k projednání žaloby přípustný z důvodů možné podjatosti soudců OS na Praze 3, ten podání OS na Praze 3 přijal dne 22.10.2016 pod sp. zn. 1 NC 2825/2016, ale věc rozhodl pod zcela odlišnou sp. zn. 1 Nc 2381/2017 .......a uvedl, že příslušný k projednání je OS na Praze 10, což činí projednání žaloby zamítané projednat od roku 2014 pod různými záminkami a přehazováním spisu od soudu k soudu další vědomě konané průtahy a je jasné, že věc má projednat MS v Praze! Jasná civilní žaloba má pak navíc označení jako nejasné podání, čímž je OS na Praze 3 vůči škodám na Ateliér ALF,z.s. proslulý již od roku 2011, kdy tvrdíl, že žalobce Art Language Factora,z.s. ani právně neexistuje, když ten byl registrován u MV ČR a měl IČ a jednatele od 11.9.2008 a byl třetím zřizovatelem Edukativní konopné kliniky (viz níže obstrukce s právní identitou u Art Language Factory,z.s. ještě v roce 2017 u rejstříku KS v Ostravě)

23. Dodejme k bodu 22 k doložení justičního a exxekutivního kartelu ve věci nepoložení předběžných otázek a vyšetření zločinů a škod na výzkumu a (nejen) Ateliér ALF,z.s.: opětovně od roku 2012 proti členům Edukativní konopné kliniky nezákonně kooperuje kromě již uvedených OS na Praze 3 (viz výše obstrukce s JUDr. Písaříkovou a nepřipuštění poškozeného Ateliér ALF,z.s. k soudnímu řízeníí a ustanování opatrovníka s následky exekucí), OS v Prostějově (18.1.2016 ustanovil Dušanu Dvořákovi opatrovníka za podpory naprosto zkorumpovaného předsedy soudu – s další paralelní jž 6 obžalobou Dušana Dvořáka a konfiskacemi majetků výzkumnické farmy od roku 2010 za porušení § 283 tr.z. se sazbou až 10 let– v rozporu s posudky znalců a znaleckého ústavu Bohnice ze dne 22.12.2016) a OS na Praze 1 (naposledy usnesení dne 1.3. 2017 sp. zn. 6 T 21/ 2012 vyzývající OS Prostějov dne 18.1.2017 ustanoveného opatrovníka Dušanu Dvořákovi - místopředsedy Konopí je lék,z.s. MUDr. Aleše Skřivánka - k určení advokátního zastoupení Dušana Dvořáka při obnově trestního řízení v důsledku doložení jeho plné příčetnosti a svéprávnosti žalovaného Dušana Dvořáka od roku 2008 -2017, odkdy je kriminalizován) když všechny tři soudkyně na OS Praha 1, OS v Prostějově a Praze 3 v létě 2012 stáhly žaloby a protinávrhy žaloby s návrhem na položení předběžných otázek a u OS na Praze 3 obě žaloby Dušana Dvořáka Radomíry Dvořákové na pachatele škod způsobených občanům, výzkumu a Edukativní konopné klinice u OS Praha 3 (sp.zn. 20 C 178/2011 a sp. zn. 20 C 2/ 2012) a současně JUDr. Markéta Písaříková z OS na Praze 3 podala na Dušana Dvořáka dne 4.9.2012 návrh na omezení svéprávnosti v rozporu s důkazy a přes protesty znalců a poškozených, a to po prvním prekurzorovém usnesení ÚS ČR vůči Dušanu Dvořákovi dne 13.4.2012 sp. zn.. II. ÚS 664/12 a změně legislativy v roce 2012 o nepřiznanou právní argumentaci Dušana Dvořáka. Protože soudní znalec MUDr. Peter Hřibňák označil dne 30.7.2013 Dušana Dvořáka za naprosto svéprávného, OS v Prostějově řešící od roku 2010 – 2017 celkem 6 obžalob organizované zločinecké skupiny s OSZ v Prostějově na Dušana Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných léčiv (tzn. drog -bylin) dne 6.8.2013 a opětovně dne 18.1.2017 označil Dušana Dvořáka za právně nezpůsobilého doložit, že konopí není prekurzor, přestože k posudku z roku 2013 OS v Prostějově znal další tři posudky znalců MUDr. Petera Hřibňáka z roku 2013 a MUDr. Jiřího Švarce z roku 2015 a z roku 2016 a znaleckých ústavů v roce 2015 a 2016 vyvracejících vědomé bludy exekutivy a justice a tří soudem určených zkorumpovaných znalců (nejvíce a nejbrutálněji je zfalšován je posudek znalce MUDr. Vladimíra Hosáka z roku 2015 navrhující ochrannou ústavní ochrannou léčbu Dušana Dvořáka až rok v ústavu!?), že Dušan Dvořák údajně není již od roku 2008 právně způsobilý – příčetný - prokázat, že konopí není prekurzor a nemá práva doložit důkazy, že konkrétní zločinecké uskupení soudců a státních zástupců způsobilo zločiny smluvním členům výzkumu kvalifikovatelné ve 4 odstavci § 149 trestního zákoníku (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena vědecky v roce 1994, resp. 1974).

24. Dodejme další důkazy k důvodnosti kárného podnětu na předsedu MS v Praze: rozhodnutí MS v Praze dokazující nezákonné jednání vůči Ateliér ALF,z.s. při provedení změn v rejstříku rozhodnutá MS v Praze na podzim roku 2016 sp.zn. Si 1248/2016, Si 1428/2016, Si 1519/2016, Si 1586/2016 a 1659/2016 dokazující v odmítání poskytnutí informací nezákonnou činnost MS v Praze byla doručena podavatelům doporučeně poštou až v březnu 2017, navíc v rozporu se zákonem ne do explicitně žádané datové schránky, a to na podatelně městského soudu od 6.1.2017 elektronicky a 19.1.2017 fyzicky opakovaně žádané datové schránky podavatelů žádosti o informace vůči Ateliér ALF, z.s., a žalobě na JUDr. Písaříkovou, resp. do datové schránky jejich zmocněnce Cannabis is The Cure,z.s. – zmocnění doloženo s úředně ověřenými podpisy nejen MS a VS v Praze, viz scany s důkazy http://konopijelek.blogspot.cz/ Je s navíc s podivem že odmítavé rozhodnutí MS v Praze ze k neprovedení změn Ateliér ALF,z.s. ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 má dokonce dvě verze. V první zaslané emailem 30.9. 2016 podateli žádosti dne 15.9.2016 Ateliér ALF,z.s. v zastoupení správního rady Vladimíra Dopity je ten takto označen včetně sídla Ateliér ALF,z.s. na Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (opakujme datum 30.9.2016´), v druhém rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 doručeném poštou v březnu 2017, konkrétně převzato dne 6.3.2017, je uveden jako žadatel o informace Ateliér ALF,z.s. také v zastoupení také Miloslava Tetoura, předsedy Konopí je lék,z.s. Zda je v rozhodnutí ze dne 30.9.2016 sp.zn. Si 1248/2016 měněn další text rozhodnutí jsme nezkoumali.

25. Závěrem doložme jako důkaz odmítavé rozhodnutí kárného podnětu ze dne 14.3.2016 ve věci odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozsudek OS na Praze 3 k Městskému soudu sp. zn. Spr 647/2016. Jde o řízení, ve kterém nebyl Ateliér ALF,z.s. opětovně seznán oprávněným účastníkem na něj u OS Praha 3 podaných žalob (viz též rozhodnutí MS v Praze ze dne 14.7.2014 sp.zn. Si 517/2014 k nepřevedení sídla zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Konopí je lék,z.s (a Ateliér ALF,z.s.) do Olomouce na adresu Přichystalova 14 po ukončení platnosti zákona o sdružování občanů od dne 1.1.2014. Viz též rozhodnutí OS na Praze 3 ze dne 3.1.2014 sp.zn. 53 SI 252/2013 k sídlu zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (nejen Art Language Factory,z.s., ale i Konopí je lék,z.s.) od 1.1.2014 na Přichystalova 14., Olomouc. Sídlo, statutární orgán a označení Art Language Factory, z.s. není do 1.4.2017 v rejstříku změněno – viz níže.

Justiční kartel s rejstříky je nejen v Praze

Dodejme, že analogicky a dle našeho názoru nezákonně jako MS v Praze jedná KS v Ostravě, pobočka v Olomouci, který přes řady stížností Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů podaných po 14.7.2016 předsedovi soudu podávaných od 28.10.2016 jako kárný podnět ještě dne 15.12. 2016 vědomě nepravdivě uváděl, že není možné v rejstříku u KS v Olomouci činit navrhované změny dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a jeho člena a spolu zřizovatele Edukativní konopné kliniky Art Language Factory,z.s., protože usnesení rejstříku KS v Olomouci k předmětným společnostem ze dne 1.7.2016 dosud nenabylo právní moci, když právní moci dané usnesení ze dne 1.7.2016 nabylo právní moci dne 26.7.2016 ( Společenství ….) a dne 6.8.2016 (Art Language Factory,z.s.,) jak také uvedla v rozhodnutí ke stížnostem v sp. zn. Spr 2907/2016 ze dne 18.10. 2016 a 11.11.2016 také předsedkyně KS v Ostravě, ale vědomě nepravdivě uvedla, že změny nebyly provedeny z důvodu nedoložení úředně ověřeného zmocnění obou výše uvedených společností dle § 441 o.z. společnosti Cannabis is The Cure, z.s. a jejímu předsedovi, když toto zmocnění bylo doloženo všemi třemi členy statutárního orgánu a jednateli obou společností opakovaně a je uvedeno i v usnesení společné Valné hromady členů asociace Open Royal Academy ze dne 14.5.2016 a je ověřitelné také na www.justice.cz ve Sbírce listin Cannabis is The Cue,z.s. viz níže v příloze. Více níže v příloze.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme,
aby Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že

1. Určí termín rozhodnutí předsedy VS v Praze (nejlépe 3 dny od dodání rozhodnutí NSS ČR), ve kterém se předseda VS v Praze v rozhodnutí v řádném odůvodnění vyrovná s kárnými podněty a výše doloženou nezákonnou činností VS a MS v Praze
- a po určení advokáta a zvážení, zda není sám příslušný -
2. Podá urgentně přiložené předběžné otázky Soudnímu dvoru v souladu s čl. 267 Smlouvy Společenství
- ev. přikáže VS v Praze podat přiložené předběžné otázky prostřednictvím NS ČR -

S pozdravem Konopí je lék, na lidskou blbost a zlou vůli však nepomáhá

Dne 5.4.2017

Jménem poškozených návrh za Cannabis is The Cure,z.s. podávají

Dušan Dvořák MMCA, předseda a Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda

Důkazní přílohy

.Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Olomouci
sp. zn. S 13/2017


Věc: Návrh na určení lhůty k povedení rozhodnutí předsedy Vrchního soudu v Olomouci ve věci ke kárného podnětu na předsedy Krajského soudu v Ostravě a KS Olomouci a pracovníky rejstříku u KS v Olomouci za vědomou podporu průtahů a vědomě nezákonnou činnost rejstříku vedených údajně dle infocentra VS v Olomouci pod sp. zn. S 13/2017 a návrh na ustanovení advokáta ex offo a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru.


Odůvodnění

1) Nechápeme sice, jak může být kárný podnět ze dne 12.12.2016 veden u Vrchního soudu v Olomouci pod sp.zn. S 13/2017, jak nám uvedlo dne 20.3.2017 info centrum, uveďme však, že jsme předsedovi VS v Olomouci v průběhu více než 90 dnů doložili dostatek důkazů, aby ve věci rozhodl, neboť dle info centra KS v Olomouci ze dne 20.3.2017 jsou spisy a Sbírka listin Cannabis is The Cure, z.s., Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a Art Language Factory,z.s. od 6.3. 2017 u Vrchního soudu v Olomouci. Protože jsou spisy u VS v Olomouci, žádáme právě tento soud o vydání úředně neověřených opisů listiny o plné svéprávnosti u členů statutárních orgánů uvedených společností, které nám rejstřík KS v Olomouci v rozporu se zákonem o rejstřících zapírá vydat, stejně jako níže v příloze uvedené informace, co brání provedení změn u Art Language Factory,z.s.

2) Konkrétně doložme tyto podané dodatky s důkazy pro řešení kárného podnětu předsedovi Vrchního soudu v Olomouci s obsáhlými důkazními přílohami zvůle správního orgánu a předsedů KS v Ostravě a Olomouci doručené do datové schránky VS v Olomouci dne 31.3.2017 (2x), 27.3.2017, 20.3.2017 a 19.3.2017 s tím, že dne 20.3.2017 byl dodatek podán rovněž z datové schránky předsedy správní rady Cannabis is The Cure,z.s. Dušana Dvořák jako fyzické osoby.

3) S ohledem na fat, že se členové Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (Konopí je lék, z.s.., Ateliér ALF,z.s. a Art Language Factory,z.s.) od 11.9. 2010 se nejen prostřednictvím žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s. jako fyzické osoby) marně domáhají být účastníky trestních řízení u OS v Prostějově a KS v Brně (sídlo výzkumnické farmy v Ospělově) a OS na Praze 3 a MS v Praze (sídlo Edukativní konopné kliniky v letech 2010 – 2012) a od roku 2012 v žalobách u KS v Olomouci (civilní) a od roku 2016 ve správních žalobách u KS v Brně a MS v Praze a od od 11.9. 2010 se prostřednictvím nejen žalovaného/žalobce (předsedy Cannabis is The Cure,z.s.) marně domáhají položení předběžných otázek Soudnímu dvoru, navrhujeme nejvyššímu soudu tyto předběžné otázky uvedené v příloze v souladu s 267 Smlouvy položit Soudnímu dvoru a ignorovat tak vědomě nepravdivé tvrzení obecní, odvolací a dovolací justice od roku 2010 - 2017, že konopí je prekurzor, protože o prekurzorech drog rozhodují členské země. Jak známo a doloženo i judikaturou v roce 2006 a 2008, konopí není prekurzor, navíc v zákoně o prekurzorech drog není uvedeno, ani uvedeno být nemůže, protože není chemickou látkou k výrobě chemických drog. Důvodem nepoložen předběžných otázek je nejen důvodnost předpokladu nevymahatelnosti správního a trestního předpisu, ale také nezákonná ochrana nevyšetřování zločinů spáchaných konkrétními důvodně podezřelými soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149, odst,4 trestního zákoníku při netrestnosti skutku obětí zločinu státních orgánů a jeho zástupců dle úmluv, judikatury a §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku, k čemuž justice a exekutiva mlčí a odmítá se vyjadřovat a to včetně 10 odmítavých rozhodnutí projednat stížnosti na rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu Evropským soudem pro lidská práva a 2 odmítavých rozhodnutí Evropské komise věc předat Soudnímu dvoru v letech 2012 - 2017.

Dne 1.4.2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha podání ze dne 31.3.2017


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID datové chránky 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvu spravedlnosti ČR k odvolání/stížnosti dle infozákona
Vrchnímu soudu v Olomouci, ke kárným podnětům sp. zn. S 13/2017

Věc: Stížnost na (opakované) nevydávání informací Krajským soudem v Olomouci, nyní žádaných dne 7.3.2017 s dotazem, co brání povedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , IČ 227 24 303 rejstříkem KS v Olomouci, když lhůta je 5 dní

Odůvodnění stížnosti a kárného podnětu

 1. Po desítkách stížností od 14.7.2016 a podaný kárný podnět nejprve vedení KS v Olomouci a následně KS v Ostravě (oběma vedoucími zcela ignorováno) a následně Vrchnímu soudu v Olomouci šetřený dle infocentra pod sp. zn. S 13/2017, Krajský soud v Olomouci dne 25.1.2017 vydal usnesení, kterým určil, že nevládní organizace Art Language Factory. o.s. , IČ 227 24 303 opětovně doložit úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn dle doloženého usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 (již nebylo žádáno v rozporu se zákonem přepsat zápis z Valné hromady, dodat neexistující materiály, opravit formálně správné stanovy o správné IČ (?!) apod. jak bylo žádáno ještě 28.11.2016)
 2. Proti tomu podala společnost Art Language Factory,z.s. dne 30.1.2017 námitku a doložila 3 úředně ověřené čestné prohlášení, které v této věci podala jen od 28.12.2016! Námitka nebyla KS v Olomouci dne 3. 2. 2017 uznána – bez jakéhokoliv odůvodnění!
 3. Společnost Art Language Factory, z.s. proto dne 13.2.2017 na podatelně KS v Olomouci podala opětovně úředně ověřené čestné prohlášení ke zmocnění podavatele – zmocněnce k povedení změn v rejstříku a zmocnění bylo doloženo, jak ex předsedkyní Art Language Factory, o.s. do 14.5.2016, tak předsedou Art Language Factory,z.s. zvoleným na Valné hromadě dne 14.5.2016
 4. Dne 21.2.2017 zaslal zmocněnec KS v Olomouci žádost o urgentní provedení změn u nevládní organizace Art Language Factory. z.s. , na což soud jakkoliv nereagoval.
 5. Dne 7.3.2017 jsme KS v Olomouci zaslali žádost o informace, co brání povedení změn u Art Language Factory,z.s., na což soud rovněž nereagoval a KS v Ostravě k této justiční zvůli a korupci dne 17.3.2017 sp. zn. Spr 3804 /2016 vědomě nepravdivě uvedl, že dosud nebylo dodáno úředně ověřené čestné prohlášení, když bylo od 6.6.2016 dodáno nejméně 15x.
 6. Navrhujeme, aby předseda Vrchního soudu v Olomouci v rámci šetření kárných podnětů přikázal všechny nevládní organizace asociace Open Royal Academy řádně zapsat v rejstříku dle usnesení Valné hromady ze dne 14.5.2016 a zveřejnit listiny ve Sbírce listin, které se od 6.1.2017 maně domáháme zveřejnit ve věci zmocnění (u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. vyškrtnout Vlastimila Blaťáka, který dne 15.10.2016 odstoupil z funkce člena správní rady a jednatele a dne 16.2.2017 byl pro nezákonné jednání a vědomě způsobení škod vyloučen, což bylo do 30.1.2017 celkem 3 x doloženo s úředně ověřeným podpisem KS v Olomouci včetně trestního oznámení a žaloby na Vlastimila Blaťáka dne 17.1.2017 na podatelně KS v Olomouci, rejstřík však Vlastimila Blaťáka – zřejmě v součinnosti s analogicky nezákonně jednajícím Krajským úřadem OK – dne 26.1.2017 zapsal a 30.1.2017 zveřejnil v rejstříku jako jednatele! Stejně pak jako u Cannabis is The Cure,z.s. KS v Olomouci provede rejstřík u Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů změny se správnou a plně označenou adresou a specifikací sídla „Open Royal Academy“, u Art Language Factory,z.s. s adresou dle nájemní smlouvy stejně jako jiní zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, resp. 798 55 Ludmírov, Ospělov 6. Dodejme, že vzhledem k podaným kárným podnětům jsme proti usnesení ze dne 26.1.2016 o provedení změn u nevládních organizací Společenství …z.s. a Cannabis …,z.s. nepodávali odvolání.
 7. Žádáme odvolací orgán Ministerstvo spravedlnosti ČR, aby Krajskému soudu v Olomouci nařídil, aby vydal informace, co brání provedení změn u Art Language Factory, z.s.

Dne 31.3. 2017

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Na níže uvedenou žádost o informace a stížnost na cenzuru ČT, Čro a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od 21.3.2008 do dnešních dnů podávaných od 24. 12.2016 více než 100 smluvními partnery Cannabis is The Cure, z.s., např. statutárního zástupce odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Vojtěcha Karbana odmítla justice, exekutiva a zákonodárné sbory jakkoliv doložit, že neporušují zákon, stejně tak MS a MSZ v Praze a KS v Ostravě a mlčícího VS a VSZ v Praze a Olomouci a NS a NSZ v Brně:

Citujme:
Důkaz od:<vojtech.karban@seznam.cz>
Datum: 28. prosince 2016 10:03
Předmět: Naléhavé
Komu: artlanguagefactory@gmail.com, podatelna@nsoud.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz, posta@msp.justice.cz, posta@vlada.cz, epodatelna@senat.cz, posta@psp.cz, posta@mvcr.cz, epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@rrtv.cz, openroyalacademy@gmail.com, radact@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, info@rozhlas.cz, ombudsman@rozhlas.cz, zpravy@nova.cz, brno@ctk.mail.cz, redakce@deník.cz

Žádost o informace veřejnoprávní ČT a ČRo, zákonodárcům, justici a exekutivě dle zákona č. 106/1999 Sb.
K žádosti:
S ohledem na odmítání veřejnoprávních medií, justice a exekutivy od roku 2008 veřejně projednat a vysvětlit porušování zákonů, judikatury a úmluv vůči občanům pěstujícím a používajícím konopí mi prosím ze zákona o svobodném, přístupu k informacím sdělte:
1. Odsoudili či kritizovali jste někdy od roku 2004 veřejně, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že pěstování konopí je bez povolení zakázané a zejména ČT tímto opakovaným tvrzením šíří poplašnou zprávu, když pěstování konopí bez hlášení do 100m2/osobu je povolené od 1.7. 2004? Viz novelizace § 29 zákona o návykových látkách zákonem č. 362/2004 Sb. neoznámená EK.
2. Odsoudili jste či kritizovali jste někdy veřejně od roku 2004, že si soudci, státní zástupci a policie nepravdivě vymýšlí, že v rozporu s čl. 39 LZPS a udělení trestu jen na základě zákona údajně existuje zákonná norma na zjištění obsahu THC v konopí pěstovaném na ploše do 100 m2, když policie nepoužívá ani přísnou unijní normu pro certifikované odrůdy konopí do 0,2 % THC pěstované dle § 29 nad 100 m2 a tyto přísnou unijní normou prošlé certifikované odrůdy konopí pak policie označuje za ilegální a za tzv. marihuanu, když dle určení vzorku konopí k měření dle definice ze zákona o návykových látkách v § 2 může být výsledek až stonásobně odlišný? Viz neexistence judikatury v této zcela zásadní věci a měření policie dle naprosté libovůle ve veřejném rozhodnutí předsedy NS dle zákona o informacích ze dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016
3. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 někdy veřejně (judikatura netrestnosti léčby konopím), že si soudci, státní zástupci a policie vymýšlí, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spory občanů se státní mocí o porušení evropského práva nemohl posoudit Soudní dvůr (o prekuzorech rozhoduje členská země) a je vždy justicí bez odůvodnění ignorována netrestnost jednání občanů dle judikatury a ustanovení trestního zákoníku v §§ 28 a 31, odst. 1 (krajní nouze a přípustné riziko)?
4. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2011 někdy veřejně (zavedení konopného léku Sativex SUKLem do lékopisu), že si soudci, státní zástupci, policie a přestupkové komise nepravdivě vymýšlí, že limit 2 ng THC v ml krve znamená u řidičů užívajících konopná léčiva negativní změnu psychických schopností a důvod finanční a bodové sankce a odebrání ŘP, když příbalový leták konopného léku Sativex řízení automobilu jednoznačně připouští, metabolismus kanabinoidů je i dle odborných studií zcela odlišný od alkoholu a limit 2 ng THC v dopravě je vládou stanoven v rozporu s čl. 4 LZPS jen jako nejnižší měřitelná hodnota?
5. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2013 někdy veřejně (bez oznámení EK přijatý zákon č. 50/2013 Sb. - konopí do lékáren), že jsou konopná léčiva v limitu konopné vyhlášky až za 50 tisíc Kč/měsíčně a neprošlá žádným výzkumem při stonásobně odlišných druzích konopí dle obsahu a poměru účinných látek? Že jediný konopný lék Sativex stojí cca 25 tisíc Kč/měsíčně? Tzn. že občané jsou kriminalizováni při cenové nedostupnosti a za dobu platnosti zákona konopí jako léku bylo vydáno pouze cca 2 kg konopí v lékárnách při konfiskacích několika tun konopí občanům ročně?
6. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nikomu nevydalo povolení k výrobě konopných léčiv dle § 15 písm. e) a současně trestní právo sděluje, že kdo bez povolení ..., bude potrestán .... a současně jsou občané paušálně kriminalizováni za výrobu Dronabinolu (THC), aniž by měli jedinou laboratoř k separaci látek z konopí?
7. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2004 - 2016 někdy veřejně, že ministerstvo zdravotnictví hlásí OSN každoročně spotřebu až 50 kg konopných drog k výzkumu, ale odmítá o tomto programu/programech a legislativní opoře v této věci a dostupnosti tohoto výzkumu občanům cokoliv sdělit?
8. Odsoudili jste či kritizovali jste od roku 2008 a judikatury netrestnosti léčby konopím někdy veřejně (v roce 2011 doloženo justici a exekutivě také soudním znalcem, že policejními konfiskacemi konopí dochází k úmrtí a těžkým ublížením na zdraví občanů, když současně mnoho zkonfiskovaného majetku chybí a není uvedeno), že policie, státní zastupitelství a justice s vědomím předsedů vlády v rozporu s základnímu články právního státu zakazuje tyto zločiny vyšetřit nejen dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a jen v roce 2016 s vědomím České televize a Českého rozhlasu a jejich kontrolních orgánů předsedové Nejvyššího a Ústavního soudu odmítli přes sto kárných podnětů na tento kartel a korupci? Viz ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.cz justicí orazítkovaný scan trestního podnětu z 11.5.2011 a 14.5.2016 na http://vlada-cr.blogspot.cz

Děkuji za váš čas a zájem a prosím o zaslání rozhodnutí emailem na mou e-adresu. V případě, že vaše rozhodnutí v zákonné lhůtě neobdržím nebo nebude obsahovat požadované informace, dávám tímto právo a zmocňuji nevládní organizaci Cannabis is The Cure,z.s. k podání stížnosti/odvolání nebo případně žaloby.

Přeji hezký den
Vojtěch Karban
1979-01-11
Mánesova, 6, 40003, tzn. PSČ Ústí nad Labem, tam, kde je rockerů ráj